Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;&ccedil; Hastal&#305;klar&#305; ABD SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0$0025C3$0025A7$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002bABD$002509$0025C4$0025B0$0025C3$0025A7$002bHastal$0025C4$0025B1klar$0025C4$0025B1$002bABD$0026ps$003d300?dt=list 2020-01-27T04:37:55Z Transplant b&ouml;brek biyopsisi yap&#305;lan hastalar&#305;n klinik ve patolojik a&ccedil;&#305;dan de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114044 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Sayg&#305;l&#305;,Emre Sedar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Metastatik kastrasyona diren&ccedil;li prostat kanserinde prognostik fakt&ouml;rlerin retrospektif de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114045 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;T&uuml;rkcan, H&uuml;sne .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;.&Uuml;.Cerrahpa&#351;a T&#305;p Fak&uuml;ltesi &#304;&ccedil; Hastal&#305;klar&#305; ABD Genel Dahiliye poliklini&#287;ine ba&#351;vuran metabolik sendromlu hastalar&#305;n arter bas&#305;n&ccedil;lar&#305;n&#305;n ambulatuar kan bas&#305;nc&#305; &ouml;l&ccedil;&uuml;mleri ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113859 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Bak&#305;r, U&#287;ur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;&ccedil;&uuml;k h&uuml;creli d&#305;&#351;&#305; akci&#287;er kanserli hastalarda neoadjuvan tedavi sonu&ccedil;lar&#305;m&#305;z ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113959 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Cengiz, Hasret.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyaliz &ouml;ncesi kronik b&ouml;brek yetmezlikli hastalarda anemi s&#305;kl&#305;&#287;&#305;,beslenme durumu ve hayat kalitesinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113988 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Av&#351;ar, Emin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Onkoloji hastalar&#305;nda g&ouml;r&uuml;len tromboembolik komplikasyonlar&#305;n irdelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113991 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Yenid&uuml;nya, G&uuml;l&#351;ah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Renal transplantasyon hastalar&#305;nda metabolik sendrom s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ve ili&#351;kili fakt&ouml;rlerin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114002 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;K&ouml;seo&#287;lu,Yusuf Kenan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik myeloid l&ouml;semi tan&#305;l&#305; olgularda imatinib tedavisi sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114003 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Alp, Suzan Hasbayram.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Polisitemia vera hastalar&#305;nda klinik &ouml;zellikler ve sa&#287;kal&#305;m ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114009 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ye&#351;ilova, Aylia.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Takayasu arteriti hastalar&#305;nda spondiartropati s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114019 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m,S&uuml;leyman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hiperlipidemisi ve bozulmu&#351; glukoz tolerans&#305; olan polikistik over sendromlu olgularda statin ve metformin tedavilerinin hiperandrojenizme etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114022 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ccedil;elik, &Ouml;zlem .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eri&#351;kin a&#287;&#305;r hemofili hastalar&#305;nda ya&#351;am kalitesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114023 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;B&uuml;y&uuml;kta&#351;, Deram.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beyaz &ouml;nl&uuml;k hipertansiyonunda u&ccedil; organ hasar&#305; ile v&uuml;cut kitle indeksi aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114026 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Demir,Atakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik lenfositik l&ouml;semili hastalarda CLLU1 gen ekspresyon d&uuml;zeyinin prognostik &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114028 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Sevin&ccedil;, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik myeloid l&ouml;semi hastal&#305;klar&#305;nda MDR1 gen polimorfizmi s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ve klinik &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114030 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;E&#351;kazan,Ahmet Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Renal transplantasyon hastalar&#305;nda ofis ve 24 saat ambulatuvar kan bas&#305;nc&#305; &ouml;l&ccedil;&uuml;mleri ile ekokardiyografi bulgular&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114031 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Demirkol, &Ouml;zlem Kendirlinan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305;n&#305;n prognozu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114032 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Sa&ccedil;l&#305;,Fadime Sevgi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periton diyalizi hastalar&#305;nda fibroblast b&uuml;y&uuml;me fakt&ouml;r&uuml;-23 ile kemik mineral metabolizmas&#305; ve kardiyovask&uuml;ler hastal&#305;klar aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114033 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Akal&#305;n, Nilg&uuml;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et sendromlu hastalarda ate&#351; ve ate&#351; epizodlar&#305;n&#305;n varl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114037 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Karaaslan, H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Renal transplantasyon sonras&#305; survi ve surviye etki eden fakt&ouml;rlerin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114046 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Soylu,Hikmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ailevi akdeniz ate&#351;i tan&#305;l&#305; hastalar&#305;n 1. derece yak&#305;nlar&#305;nda morbitide ve mortalite ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114053 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Cengiz, Mahir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;brek transplantasyonlu hastalarda anemi ve hayat kalitesinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114055 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Abac&#305;, Safa Halil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hashimoto tiroiditinin tiroid karsinomu geli&#351;mesi &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114069 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;r,Sezin Do&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mide kanserli hastalar&#305;n genel klinik,patolojik &ouml;zellikleri ve sa&#287;kal&#305;m &uuml;zerine etkili prpgnostik fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114074 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Sel&ccedil;ukbiricik,Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erken Evre meme kanseri nedeniyle tedavi alm&#305;&#351; hastalarda g&ouml;r&uuml;len komplikasyonlar ve komorbid durumlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1114096 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&#350;enate&#351;, Banu Erlkalma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;diyopatik trombositopenik purpurada pulse y&uuml;ksek doz oral deksametazon tedavisi:58 eri&#351;kin olgudaki deneyim. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113460 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ba&#351;lar, Zafer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yap&#305;lm&#305;&#351; tedavilere cevap vermemi&#351; ve/veya sorunlu osteoporozu olan hastalarda teriparadite uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113747 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;G&ouml;rpe,Esat U&#287;ur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Metabolik sendromu olan ve olmayan yeni tan&#305; alm&#305;&#351; hipertansif hastalarda yirmid&ouml;rt saatlik ayaktan kan bas&#305;nc&#305; &ouml;l&ccedil;&uuml;mlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113748 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;G&uuml;ne&#351;,Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Spontan baktertiyel peritonit tan&#305;s&#305;nda sysmex xe-2100 hemogram cihaz&#305; ile manuel y&ouml;ntemin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113797 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Baysal, Birol.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rahim i&ccedil;i ara&ccedil; kullanan kad&#305;nlarda mikroskopik hemat&uuml;ri varl&#305;&#287;&#305; ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113856 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ko&ccedil;han,Koray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipertansiyonun ya&#351;l&#305;lar&#305;n kognitif fonksiyonlar&#305;na etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113879 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Kur&#351;uno&#287;lu,Sabiha G&ouml;k&ccedil;en.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Acil dahiliye poliklini&#287;ine ba&#351;vuran solid organ malignitesi olan hastalar&#305;n ba&#351;vuru nedenleri ve sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113881 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ata,Serdar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bir merkezde izlenen juvenil idyopatik artrit olgular&#305;n&#305;n prognozu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113894 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Y&uuml;r&uuml;yen, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Graves hastal&#305;&#287;&#305; ve toksik nod&uuml;ler guatr&rsquo;&#305;n ba&#351;lamas&#305;nda stresli ya&#351;am olaylar&#305;n&#305;n etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113895 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ceylan,Bedia Top&ccedil;u.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Renal transplantasyon hastalar&#305;nda mikrofenalot sodyumun kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113897 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Aptaramanov, Bilgin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et sendromu tan&#305;l&#305; hastalarda ven&ouml;z hastal&#305;&#287;&#305;n &#351;iddetinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113899 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ccedil;akmak, Osman Serdal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik miyeloproliferatif hastal&#305;klarda g&ouml;r&uuml;len arteroven&ouml;z trombozlar&#305;n JAK 2 V617F mutasyonu ile ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113927 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ar, Cem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Biyokimya laboratuarlar&#305;nda &ouml;l&ccedil;&uuml;len endojen kreatinin klirensi de&#287;erleri ile cockcroft-gualt ve MDRD form&uuml;lleri ile hesaplanan GFR de&#287;erleri aras&#305;nda korelasyon fark&#305; tespiti Cerrahpa&#351;a (316 hasta deneyimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113928 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Omerelli,Loinab.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Premenopozal prolaktinomal&#305; hastalarda kemik metabolizmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113937 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, G&ouml;khan Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hastane &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;nda gastro&ouml;zofagial refl&uuml; hastal&#305;&#287;&#305;n&#305;n s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113941 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ercelep,&Ouml;zlem Balvan .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;brek transplantasyonu canl&#305; vericilerinde kemik metabolizmas&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113595 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ta&#351;an,Meral.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ailevi Akdeniz ate&#351;inde komorbitide ve sosyoekonomik d&uuml;zey de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113654 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Demirda&#287;, Filiz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et sendromunun tedavisinde d&uuml;&#351;&uuml;k doz insan interferon alfa pastillerinin etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113656 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> ER(-),PR (-) ve HER2(-) meme kanseri olgular&#305;n&#305;n molek&uuml;ler ve klinik karakteristiklerinin irdelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113686 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Karaaslan, Sinan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Agromegali hastalar&#305;nda gamma knife radyocerrahinin uzun d&ouml;nem sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113688 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Erdur,Fatih Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 30-65 ya&#351; aras&#305; metabolik sendromlu ve sa&#287;l&#305;kl&#305; kad&#305;nlar&#305;n antropometrik ve metabolik &ouml;l&ccedil;&uuml;tlerinin serum leptin d&uuml;zeyleriyle kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113689 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;U&ccedil;arl&#305;,Hilal Y&#305;ld&#305;z.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Demir eksikli&#287;i anemisinde etyoloji ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113690 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Saliho&#287;lu, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sarkoidozda evrelere g&ouml;re karaci&#287;er tutulumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113712 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Seven, Ozan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cerrahpa&#351;a T&#305;p Fak&uuml;ltesinde &ccedil;al&#305;&#351;an hem&#351;irelerde hipertansiyon s&#305;kl&#305;&#287;&#305; hipertansiyonun depresyon ve anksiyeteyle ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113715 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Co&#351;kun, Orhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Polikistik over sendromunda androjen seviyeleri ve seks&uuml;el disfonksiyon ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113716 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Velet, R&uuml;meysa Selvinaz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Membran&ouml;z glomerulonefritli hastalarda klinik seyir, survi ve surviyi etkileyen fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113718 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Akta&#351;, Neslihan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Multipl myelomlu hastalarda &ccedil;e&#351;itli tedavi se&ccedil;eneklerinde kemik spesifik alkalen fosfotaz d&uuml;zeyleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113722 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ccedil;etin, G&uuml;ven.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hepatosell&uuml;ler karsinomun risk fakt&ouml;rleri:Cerrahpa&#351;a T&#305;p Fak&uuml;ltesi deneyimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113814 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Co&#351;kun , Muharrem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Renal h&uuml;creli karsinomda sa&#287;kal&#305;m&#305; etkileyen fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113815 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Orhano&#287;lu,Timur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik hepatit C hastalar&#305;nda izlem ve tedavi yan&#305;t&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113829 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Yavuzer,Serap &#350;ahin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Obez ve obez olmayan kad&#305;nlarda kardiyovask&uuml;ler risk fakt&ouml;rleri ile ins&uuml;lin benzeri b&uuml;y&uuml;me fakt&ouml;r&uuml;-1 ve ins&uuml;lin benzeri b&uuml;y&uuml;me fakt&ouml;r&uuml; ba&#287;lay&#305;c&#305; protein 3 (IGFBP3) aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113830 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Y&#305;lmaz, Erdem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> HBE antijen pozitif kronik hepatit B hastalar&#305;nda izlem ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113835 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Zerdali, Hasan .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nterferon-&amp; tedavisi alan kronik hepatit C hastalar&#305;nda tiroid otoimm&uuml;nitesi ve disfonksiyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113482 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Topcu,Tolga.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aktif ve inaktif akromegali tan&#305;l&#305; hastalarda erken ateroskleroz ve prokalsitonin ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113498 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ouml;zkan, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Renal transplantasyonlu hastalar&#305;n tedavisinde siklosporin ve takrolimusun kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113502 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Demirda&#287;, Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akromegali hastal&#305;&#287;&#305;onda malignite taramas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113504 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;G&uuml;ll&uuml;,Bennur Esen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> N&uuml;ks ve diren&ccedil;li multiple myelomlu hastalarda bortozomib&rsquo;in etkinli&#287;inin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113505 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Kantarc&#305;o&#287;lu,B&uuml;lent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hodgkin lenfoma nedeniyle tedavi edilen hastalarda akci&#287;er fonksiyon de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113519 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;G&uuml;ner,&#350;ebnem &#304;zmir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cushing sendromlu hastalarda tan&#305; testlerinin g&uuml;venilirli&#287;i:Cerrahpa&#351;a deneyimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113557 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;G&uuml;ne&#351;, Mutlu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;&ouml;lyak hastal&#305;&#287;&#305;nda otoimm&uuml;n antikor s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113559 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ccedil;a&#287;lar, Erkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diff&uuml;z b&uuml;y&uuml;k B-h&uuml;creli hodgkin d&#305;&#351;&#305; lenfomal&#305; hastalarda R-Chop kemoterapi rejimlerinin etkinlik ve yan etki bak&#305;m&#305;ndan retospektif olarak kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113570 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m,Mahmut Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanserli hastalarda tan&#305;y&#305; bilmenin ya&#351;am kalitesine etkisi,sa&#287;l&#305;k &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;nda bu konudaki e&#287;ilimler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113571 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Say&#305;l&#305;r,Abdurrahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ailevi Akdeniz ate&#351;i hastalar&#305;nda spondilartropati taramas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113596 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ak&ccedil;am, Nurullah Yekta.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ailevi beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305; olgular&#305;nda hedef organ il&#351;kilerinin fakt&ouml;r analizi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113601 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Karaca,Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Antitiroid tedavi alan hastalardaki anti-n&ouml;trofil sitoplazmik antikor ANCA) s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n hastal&#305;kl&#305; kontrollerdeki ANCA s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113606 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ccedil;alhan, Turan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Takayasu arteritinde koroner arter kalsifikasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113619 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Uuml;&ccedil;g&uuml;l, Ay&ccedil;a.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> HBE antijen negatif kronik hepatit B hastalar&#305;nda izlem ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113620 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;D&ouml;nmez,Ahmet Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;mm&uuml;ns&uuml;presif &#304;la&ccedil;lar&#305;n paterji testine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113621 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Baran, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erkek osteoporozunda risk fakt&ouml;rleri ve etyolojisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113624 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Yavuzer,Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipertansiyon hastalar&#305;nda antihipertansif tedaviye uyumun de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113692 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Akg&ouml;l, C&uuml;neyt.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305;nda vitiligo s&#305;kl&#305;&#287;&#305; artmam&#305;&#351;t&#305;r ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113415 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Oran, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de sofra tuzunun iyotlanmas&#305;ndan sonra Basedow-graves hastal&#305;&#287;&#305;n&#305;n seyri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113425 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Velet, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meme kanserli hastalarda radyoterapi ile e&#351;zamanl&#305; ve ard&#305;&#351;&#305;k tamoksifen kullan&#305;m&#305;n&#305;n pulmoner toksisite &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113436 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Sarisakal, Samprie.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip 2 diyabetik hastalarda statin tedavisinin serum adinopektin d&uuml;zeylerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113437 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Habibi, Ehsanullah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cerrahpa&#351;a T&#305;p Fak&uuml;ltesi gastroenteroloji poliklini&#287;ine ba&#351;vuran kronik diyareli hastalar&#305;n demografik &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113442 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&#350;enate&#351;, Ebubekir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek gradl&#305; glial t&uuml;m&ouml;rlerde prognoza etki eden fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112950 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Aksoy Ate&#351;, Nilay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik hemodiyaliz hastalar&#305;nda metabolik kemik hastal&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113302 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Velibeyo&#287;lu, Fatih Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanser hastalar&#305;nda tamamlay&#305;c&#305; alternatif tedavi kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113305 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milier t&uuml;berk&uuml;loz: 63 olgunun de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113326 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;D&ouml;ner, Bar&#305;&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diren&ccedil;li hipertansiyonlu olgularda beyaz &ouml;nl&uuml;k etkisinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113127 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Bu&#287;dac&#305;, Mehmet Sait.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;l&#305;larda a&#287;r&#305; de&#287;erlendirme formlar&#305;n&#305;n tekrarlanabilirli&#287;i ve g&uuml;venilirli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113084 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;D&ouml;venta&#351;, Alper.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305;&rsquo;nda monosodyum &uuml;rat kristallerine duyarl&#305;l&#305;k testinin de&#287;erlendirilmesi ve sonuclar&#305;n paterji testi ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113224 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ta&#351;c&#305;lar, E. Koray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kardiyovask&uuml;ler risk ve arteriyel kompliyans ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111376 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tan&#305;nm&#305;&#351;, Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Obez kohortta a&#287;&#305;rl&#305;k kayb&#305;n&#305;n metabolik sendrom &uuml;zerindeki etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111961 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Evsine, Sinem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nonalkolik ya&#287;l&#305; karaci&#287;er hastal&#305;&#287;&#305;n&#305;n do&#287;al seyrinde serum transaminaz d&uuml;zeyi de&#287;i&#351;ikliklerinin belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112113 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&#304;pek&ccedil;i, S&uuml;leyman Hilmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyabetik ayak olgular&#305;nda mortalite &uuml;zerine etkili fakt&ouml;rler ve direkt maliyet ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112124 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Mady, Mohamed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;&ccedil;&uuml;k h&uuml;creli d&#305;&#351;&#305; akci&#287;er kanserinde C-erbB-2 ekspresyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112866 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Kaplan, Metin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Postmenopozal kad&#305;nlarda DHEA-S&rsquo;in davran&#305;&#351;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112935 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Be&#287;er, Tanju.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Postmenopozal kad&#305;nlarda osteoporoz tedavisinde kullan&#305;lan antirezorptif ila&ccedil;lar&#305;n, kemik mineral yo&#287;unlu&#287;u &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112937 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tezcan, Vecdet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 60 ya&#351; alt&#305; ve 60 ya&#351; &uuml;st&uuml; pop&uuml;lasyonda ins&uuml;lin direncine etki eden fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112938 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Erdin&ccedil;ler, Deniz Suna.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kolon kanserli hastalarda kreatin kinaz MB formu y&uuml;ksekli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112872 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Erden, Bircan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sarkoidozlu hastalarda spirometri bulgular&#305; ve DLCO ile hastal&#305;k s&uuml;resi ve radyolojik evreler aras&#305;ndaki ili&#351;kinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112939 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Altun&ouml;z, Mustafa Erhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik myeloproliferatif hastal&#305;klarda ve kronik hemolitik anemilerde plazma folat, vitamin B12 ,B6 ve homosistein d&uuml;zeyleri ile tromboz ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112941 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;E&#351;kazan, Ahmet Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et sendromunda anti saccharomyces cerevisiae antikorlar&#305;n&#305;n s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112998 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;U&#287;urlu, Serdal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik Hemodiyaliz hastalar&#305;nda n&uuml;trisyonun biyoimpedans analizi ve ultrason ile &ouml;l&ccedil;&uuml;len abdominal ya&#287; dokusu kal&#305;nl&#305;&#287;&#305; ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112975 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Kahveci, Arzu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305;&rsquo;nda ve toplumda oral aftlar&#305;n &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113005 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Co&#351;gun, S&uuml;leyman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Birden fazla primer kansere sahip olgular&#305;n retrospektif incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113027 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;D&ouml;nmez, Hacer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akci&#287;er kanserli T&uuml;rk kad&#305;n hastalarda; histopatolojik, radyolojik ve klinik &ouml;zellikler ile sigara ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112778 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Meliko&#287;lu, &#350;evki.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;brek transplantasyonuna canl&#305; vericilerin etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112894 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Alpay, Nadir.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pulmoner sarkoidozlu hastalarda serum ACE(angiotensin converting enzim) d&uuml;zeyi ve bronkoalveolar lavaj s&#305;v&#305;s&#305;nda CD4/CD8 oran&#305; ile radyolojik evre ili&#351;kisi ve prognoz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108491 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Uygun, Sedat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osteosarkomlarda HER2/ErbB-2, P-Glikoprotein P53 ekspresyonunun prognozla ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108561 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Uzel, Burak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karaci&#287;er sirozunda g&ouml;r&uuml;len QTc mesafesi uzamas&#305; ve arter kan gaz&#305; analizi de&#287;i&#351;ikliklerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108563 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Yal&#305;n, Serap.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Renal transplantasyonda allogreftin dil&uuml;syon, konsantrasyon ve su atma yetene&#287;inin re&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109560 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tekg&uuml;nd&uuml;z, Ali &#304;rfan Emre.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;brek transplantasyonunda 24 saatlik kan bas&#305;nc&#305; monitorizasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110488 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ba&#351;ar, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karaci&#287;er enzim y&uuml;ksekli&#287;inin toplumdaki s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ve olas&#305; etiolojik ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110491 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Hatemi, Ali &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip 2 diabetiklerde l&ouml;kositlerin oksijen ba&#287;&#305;ml&#305; antimikrobiyal etkinli&#287;inin enzimatik tayini ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111768 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Kanat, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gastro&ouml;sofagial refl&uuml; hastal&#305;&#287;&#305;n&#305;n patofizyolojisinde mide bo&#351;al&#305;m h&#305;z&#305;n&#305;n ve helicobakter pylori&rsquo;nin etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111769 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Y&uuml;ce, Z&uuml;beyde.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipertrigliseridemik Tip 2 diabetiklerde fibrat tedavisinin leptin d&uuml;zeylerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111770 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tatl&#305;a&#287;a&ccedil;, Serkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip 1 dabetik hastalarda intestinal permeabilite art&#305;&#351;&#305; ve bunun kan &#351;ekeri oynamalar&#305; &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111773 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Nuho&#287;lu, &#304;rfan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip 2 diabetes mellitus olgular&#305;nda lisopro insulin ile sa&#287;lanan postprandial glukoz kontrol&uuml;n&uuml;n oksidatif stres &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112527 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;K&#305;sac&#305;k, B&uuml;nyamin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Non-hodgkin lenfomada serum vask&uuml;ler endotelyal b&uuml;y&uuml;me fakt&ouml;r&uuml; d&uuml;zeyinin ve kemik ili&#287;inde anjiyogenezin prognoz ile ili&#351;kileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112529 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Kaya, &#350;ebnem Gider.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1988-2001 y&#305;llar&#305; aras&#305;nda primer hiperparatiroidi vakalar&#305;n&#305;n klinik ve laboratuvar bulgular&#305;n&#305;n retrospektif incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112533 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tanr&#305;ver, Tansu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meme kanserinde karaci&#287;er ya&#287;lanmas&#305; kontroll&uuml; prospektif &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112534 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Bilici, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;brek transplantasyonunda iki kalsin&ouml;rin inhibit&ouml;r&uuml;n&uuml;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112878 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ko&ccedil;, Serkan Kubilay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;lseratif kolitte yeni aktivasyon g&ouml;stergesi serum eozinofil katyonik protein ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1107914 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Uuml;lger, Yakup.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305;&rsquo;nda sigaran&#305;n tekrarlayan oral &uuml;lserlere etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1107962 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ayata Umgu, Muazzez Ebru.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;brek trasplantasyonunda kardiyovask&uuml;ler hastal&#305;klar ve risk fakt&ouml;rleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1107978 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Mohammed, Mohammed Juma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mide kanserli 683 hastan&#305;n retrospektif de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108202 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;K&#305;z&#305;lk&#305;l&#305;&ccedil;, Ebru.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beyaz &ouml;nl&uuml;k hipertansiyonunda u&ccedil; organ hasar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108877 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Alt&#305;n&#305;&#351;&#305;k, Sedef Belentepe.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kolonrektal n&ouml;roendokrin t&uuml;m&ouml;rler&rsquo;de prognoz, anjiyogenez ve metalloproteinnaz ekspresyonunun de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108878 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Yirmibe&#351;cik, Sibel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Besinlerdeki bitkisel lif i&ccedil;eri&#287;i art&#305;&#351;&#305;n&#305;n primer arteryel hipertansiyon &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109411 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ouml;zkaya, &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Primer hiperkolesterolemili t&uuml;rk hastalarda etkin pravastatin dozu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110001 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Parlar, Hayri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk toplumunda herediter (Primer) hemokromatoz prevalans&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111077 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Barut, G&uuml;ltekin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gen&ccedil; ve erkek beh&ccedil;et hastalar&#305;nda derin ven trombozunun uzun s&uuml;reli prognoza etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111081 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ccedil;imen, Do&#287;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;lseratif kolitli, hastalarda klorokin ve mesalazin tedavilerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111369 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Demirta&#351;, Cemile &#350;ent&uuml;rk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik hemodiyaliz tedavisi g&ouml;ren hastalar&#305;n ya&#351;am s&uuml;releri ve buna etki eden fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111375 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Oygar, D&uuml;riye Deren.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ratlarda asetik asitin ind&uuml;kledi&#287;i kolit &uuml;zerine alfa-tokoferol&uuml;n etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111776 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Aytekin, H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik hemodiyaliz hastalar&#305;nda eritropoietin direnci ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111975 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Dervi&#351;o&#287;lu, Erkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mide karsinomlar&#305;nda CD44 ve C-ERB-B2 (HER2/NEU) protein ekspresyonunun prognostik fakt&ouml;r olarak &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111977 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;D&ouml;venta&#351;, Alper.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305;nda pulmoner arter anevrizmas&#305;n&#305;n seyri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111979 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Er, Tar&#305;k.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Asitli karaci&#287;er sirozunda mannitol inf&uuml;zyonunun di&uuml;retiklere yan&#305;t &uuml;zerindeki etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112229 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Pamuk, &Ouml;mer Nuri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip 1 diabetes mellitus ile otoimmun tiroiditler ve &ccedil;&ouml;lyak hastal&#305;&#287;&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;kinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112416 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ayg&uuml;n, Cem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kemoterapinin periferik kan monon&uuml;kleer h&uuml;crelerinde telomeraz aktivitesine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112421 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Hatemi, G&uuml;len.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lipoprotein (a)&rsquo;n&#305;n koroner arter hastal&#305;&#287;&#305;, hastal&#305;&#287;&#305;n a&#287;&#305;rl&#305;&#287;&#305;, klinik formu ve risk fakt&ouml;rleri ile ili&#351;kisi ve myokard infarkt&uuml;s&uuml;nden sonraki de&#287;i&#351;kenli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112725 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ouml;rnek, Ender.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Demir eksikli&#287;i, anemik romatoid artrit ve anemik karaci&#287;er sirozu olgular&#305;nda serum demir parametreleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112730 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ouml;zkan, Perihan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Romatolojik hastal&#305;klarda an&#305;msama sapt&#305;rmas&#305; (recall bias) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1107662 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;G&uuml;nt&uuml;rk, Arzu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hemodiyaliz hastalar&#305;nda kuru a&#287;&#305;rl&#305;k ve tayin metodlar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108349 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Seyahi, Nurhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kriptojenik siroz ne kadar kriptojenik? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108352 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&#350;eng&uuml;l, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Melatoninin s&#305;&ccedil;anlarda dimetilnitrozaminin ind&uuml;kledi&#287;i karaci&#287;er fibrozu &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108683 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tahan, Veysel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nonalkolik steatohepatitte serum demir d&uuml;zeyi ve karaci&#287;erde demir birikim ile hepatosel&uuml;ler hasar aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108688 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Uraz, S&uuml;leyman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Graves hastal&#305;&#287;&#305;nda tiroid vol&uuml;m&uuml; ve tiroid nod&uuml;llerinin hastal&#305;k aktivitesi ve tiroid otoantikorlar&#305; ile ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109106 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tiryakio&#287;lu, &Ouml;zay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nefrotik sendromlu eri&#351;kinlerde hormon ba&#287;lay&#305;c&#305; proteinler (seks hormon ba&#287;lay&#305;c&#305; globulin ve tiroksin ba&#287;lay&#305;c&#305; globulin) ve bunlarla ili&#351;kili hormonlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109109 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Turgut, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;diyopatik miyolofibroz tan&#305;s&#305;yla izlenen olgular&#305;n italyan konsensus kriterlerine g&ouml;re geriye d&ouml;n&uuml;k incelenmesi ve prognostik fakt&ouml;rlerin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109130 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Y&uuml;cet&uuml;rk, Taner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut viral hepatit&rsquo;te N-asetilsistein tedavisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109229 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;G&uuml;nd&uuml;z, H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; metabolik bozukluklar alt&#305;nda geli&#351;en nonalkolik steatohepatit olgular&#305;n&#305;n biyokimyasal ve histopatolojik &ouml;zellikleri bak&#305;m&#305;ndan kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109454 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Sipahio&#287;lu, Murat Hayri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deri melanomalar&#305;nda prognostik fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109461 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;G&uuml;rsu, R&#305;za Umar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kad&#305;nlarda v&uuml;cut kompozisyonu &ouml;l&ccedil;&uuml;m parametreleri, v&uuml;cut kitle indeksi, bel-kal&ccedil;a oran&#305; ve hipertansiyon ile ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109463 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ramiz, Mahmut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> N&ouml;roendokrin akci&#287;er t&uuml;m&ouml;rlerinin retrospektif de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109618 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Kale, Sibel (&Ouml;zkan).<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aksilla lenf nodu pozitif meme kanseri olgular&#305;nda ekstrakaps&uuml;ler invazyonun prognostik de&#287;eri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109623 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tunal&#305;, Lerzan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hepatit C&rsquo;li kronik b&ouml;brek yetersizli&#287;i hastalar&#305;nda interferon tedavisinin lenfosit alt gruplar&#305;na etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109988 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Beytullah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;leri ya&#351;ta ba&#351;layan beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305;n&#305;n klinik seyri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110004 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&#350;ent&uuml;rk, Sevim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sirotik hastada spontan bakteriyel peritonit profilaksisinin serum immunuglobulin d&uuml;zeylerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110174 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Suleiman, Yaser.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Cerrahpa&#351;a T&#305;p Fak&uuml;ltesi &#304;&ccedil; Hastal&#305;klar&#305; ABD Romatoloji klini&#287;inde 1980-2000 y&#305;llar&#305; aras&#305;nda takip edilen 116 progresif sistemik sklerodermal&#305; hastan&#305;n klinik de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110224 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Binici, Do&#287;an Nas&#305;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akromegali; klinik epidemiyoloji, klinik bulgular, laboratuvar bulgular&#305; ve tedavi istatistikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110225 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Boyac&#305;, &#304;hsan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip II diabet ve diabetik komplikasyonlarda antikardiolipin antikor d&uuml;zeyleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111275 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ba&#287;civan, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;lseratif kolitli hastalarda serbest oksijen radikal d&uuml;zeyinin hastal&#305;&#287;&#305;n aktivasyon g&ouml;stergesi olarak de&#287;eri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111368 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Canbakan, &#304;.Billur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipertiroidili kad&#305;nlarda serum ve seks hormonu ba&#287;lay&#305;c&#305; globulin (SHBG) total testesteron ve dehidroepiandrosteron s&uuml;lfat(DHEA-SO 4) d&uuml;zeyleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112466 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Karakaya, Zeki.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karaci&#287;er sirozlu hastalarda helicobacter pylori eradikasyon tedavisinin serum amonyak d&uuml;zeyine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112650 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;B&#305;y&#305;kl&#305;, Z.Mithat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Helicobacter pylori pozitif duodenal &uuml;lseri ve non&uuml;lser dispepsili hastalarda atrofik gastrit ve intestinal metaplazi s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1107772 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&#304;zmir, &#350;ebnem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konjesytif kalp yetersizli&#287;inde etyoloji presipitan fakt&ouml;rler ve prognozun incelenmesi (romatizmal ate&#351;in yeri) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108100 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Velidedeo&#287;lu, A.Ya&#351;ar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;leri evre solid t&uuml;m&ouml;rlerde uzun d&uuml;&#351;&uuml;k doz gemsitabin inf&uuml;zyonunun etki ve toksisite ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108185 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tekin, Salim Ba&#351;ol.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meme kanseri olgular&#305;nda primer t&uuml;m&ouml;r ve lenf nodu metastaz&#305;nda BCL-2 veP53 ekspresyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108780 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, Banu Arun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et sendromlu hastalarda fakt&ouml;r analizinin g&ouml;sterdi&#287;i hedef organ ili&#351;kileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109255 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tun&ccedil;, Recep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alkol&uuml;n s&#305;&ccedil;anlarda oksidatif strese etkisi ve oksidatif hasar&#305;n N-asetil sistein ile azalt&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109855 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ouml;zaras, Re&#351;at.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hepatit B vir&uuml;s&uuml; ile enfekte sa&#287;l&#305;kl&#305; ta&#351;&#305;y&#305;c&#305;larda hepatit B vir&uuml;s y&uuml;zey antijeni ile intradermal a&#351;&#305; tedavisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109928 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Dikba&#351;, O&#287;uz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Paroksismal nokturnal hemoglobir&uuml;nemi tan&#305;s&#305;nda konvensiyonel y&ouml;ntemler (HAM,SUBROZ liziz testi) ile jel testi ve flow cytometri y&ouml;ntemlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110117 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Demircio&#287;lu , Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sistemik lupus eritematozusta sa&ccedil; kal&#305;nl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110177 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Kural, Emire.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Glutatyon peroksidaz sistemi ve beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110575 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;r, Necati.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diabetik hastalarda bozulmu&#351; l&ouml;kosit fonksiyonlar&#305; &uuml;zerine nikotinamidin etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110891 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Samanc&#305;, T&uuml;lay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik hepatit B ve C hastalar&#305;nda interferon-a tedavisinin hematolojik yan etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111153 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Perkta&#351;, G&uuml;rb&uuml;z.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip II diabetli hastalarda kontrol durumu ile serum laktik asid d&uuml;zeyinin ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111273 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Abdula, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Canl&#305; vericili b&ouml;brek transplantasyonunda akut rejeksiyon geli&#351;imine etki eden fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111605 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Kuyumcu, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyaliz amiloidozu ve bilek kanal&#305; sendromunun irdelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111765 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;G&uuml;ng&ouml;r, Kaan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Normotansif diyabetik alb&uuml;min&uuml;rili olgularda enalapril ile losartan tedavisinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111902 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Mazlum, Ayd&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Helikobakter pilori eradikasyonunda omeprazol-amoksilin klaritromisin tedavilerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1107774 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Abdullah, Suna.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;leri evre mide adenokanserlerinde t&uuml;m&ouml;r anjiogenezis ve BCL-2 ekspresyonunun sa&#287;kal&#305;m ve tedaviye cevap &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108193 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Erzin, Yusuf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305;nda CR-51 edta ile ince barsak ge&ccedil;irgenli&#287;inin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108466 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Fresko, &#304;zzet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Obez kad&#305;nlarda seks hormon ba&#287;lay&#305;c&#305; globulin d&uuml;zeyleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108646 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Yanmaz, Teoman M..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hemodiyaliz hastalar&#305;nda n&uuml;trisyonel status ve diyaliz yeterlili&#287;inin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108938 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Kalender, Bet&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mide ve kolerektal kanserlerde t&uuml;m&ouml;r belirte&ccedil;lerinin yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108966 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ouml;&ccedil;, Mete.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diabet komplikasyonlar&#305; ile seks hormonu ba&#287;lay&#305;c&#305; globulin aras&#305;ndaki il&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110893 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ceylan, Bahad&#305;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uzun s&uuml;reli NSII kullan&#305;m&#305;na ba&#287;l&#305; gastroduodenal mukoza hasar&#305;,dispeptik septomlar ve helicobacter pylori s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111046 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Telaku, Skender.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik obstr&uuml;ktif akci&#287;er hastal&#305;&#287;&#305;nda laktik asit d&uuml;zeyleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111254 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Y&#305;lmaz, Ali Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> N&ouml;ropatisi olan ,olmayan diabetes mellituslu hastalar ve sa&#287;lam kontrollerde &ouml;zofagus motor fonksiyonlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111908 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Davuto&#287;lu, Can.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ns&uuml;line ba&#287;l&#305; diabetes mellitusu olanlarda tiroid peroxidaz (TPO) antikorlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112071 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;B&uuml;y&uuml;kbe&#351;e, Mehmet Akif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nonalkolik steatohepatit&rsquo;de gemfibrozil&rsquo;in tedavi edici de&#287;eri (prospektif &ccedil;al&#305;&#351;ma) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108024 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ba&#351;arano&#287;lu, Metin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kompanse kronik b&ouml;brek yetmezli&#287;i olan hastalarda karbonhidrat metabolizmas&#305; ile parathormon ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108083 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Uzuno&#287;lu, Sernaz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Obez kad&#305;nlarda hipotalamus-hipofiz ekseninin TRH&rsquo;a TSH yan&#305;t&#305; a&ccedil;&#305;s&#305;ndan de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108644 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Erten, Sebahattin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Obezitede ins&uuml;lin sekresyonunun oral ve intraven&ouml;z glikoz uyar&#305;s&#305;na g&ouml;re de&#287;i&#351;iklikler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108648 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Bet&uuml;l A&ccedil;&#305;kal&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Transf&uuml;zyon alan ve almayan hematoloji hastalar&#305;nda akut viral hepatitler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108758 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Turna, Hande Sava&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Glikoz y&uuml;kleme testi s&#305;ras&#305;nda b&uuml;y&uuml;me hormonu salg&#305;lanma de&#287;i&#351;imleri &uuml;zerine vucut kitle indeksinin etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110564 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tamer, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipotiroidli olgularda levotroksin replasman tedavisinin serum lipid profili &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110812 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;G&ouml;nen, M.Sait.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral glikoz ile uyar&#305;lm&#305;&#351; endojen ins&uuml;lin salg&#305;s&#305;n&#305;n lipid metabolizmas&#305;na akut etkilerinde v&uuml;cut ya&#287; da&#287;&#305;l&#305;m&#305;n&#305;n &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110847 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ouml;zer, E&#351;ref Mesut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipertansif ve normotansif diyaliz hastalar&#305;n&#305;n intraeritrositler sodyum,renin,angiotensin 1adosteron ili&#351;kileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111205 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ayaz, Meltem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eri&#351;kin akut lenfoblastik l&ouml;semi vakalar&#305;nda BFM(RHIME)protokol&uuml;n&uuml;n tedavideki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111396 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Din&ccedil;er, Erhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> U&ccedil;ucu maddelerin hemogram &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111616 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ccedil;imo&#287;lu, Sabahattin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ailevi akdeniz ate&#351;i hastalar&#305;nda t&#305;rnak k&#305;vr&#305;m kapilleri de&#287;i&#351;imleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1107775 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Din&ccedil;, Ayhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Helikobacter pilori eradikasyonunun malt (mucosa-associated lympoid tissue)&uuml;zerine etkisinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1107815 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Bagatur, Nevin Y&uuml;ksel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Helicobakter pyloriye ba&#287;l&#305; gastrit ve duodenal &uuml;lserli hastalarda omeprozol amoksisilin ve klaritromisin kombinasyonunun tedavide etkinli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1107816 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Eralp, Ye&#351;im.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et sendromunda eklem tutulumu ile deri lezyonlar&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109244 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Diri, Erdal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beta laktam antibiyotiklerin trombosit agregasyon fonksiyonu &uuml;zerine etkisinin in vivo de&#287;erlendirmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109263 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Turgut, Burhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;brek transplantasyonunda allogreft&rsquo;e uzun d&ouml;nemde etki eden fakt&ouml;rler ve kronik rejeksiyon ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110725 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Apayd&#305;n, S&uuml;heyla G&uuml;ven.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip II diyabetik hastalarda tek ba&#351;&#305;na patates yenmesine ve patatesin s&#305;v&#305; ya&#287;la birlikte yenmesine kar&#351;&#305; kan glikoz ve ins&uuml;lin cevaplar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111059 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;K&ouml;seo&#287;lu, Zeynep (&Uuml;ner).<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik hemodiyaliz ve periton dializi yap&#305;lan hastalarda serbest radikal hasar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111250 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Sa&#287;lam, Sezer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek ferritin d&uuml;zeyleri ile koroner arter hastal&#305;&#287;&#305;n&#305;n ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111665 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Akan, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Graves hastal&#305;&#287;&#305;nda glukoz intolerans&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111838 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Canpolat, Alper.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Graves oftalmopatisinde idrar glikozaminoglikonlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111839 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Yavuz, Kurhan &#350;ule.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periferik ins&uuml;lin direncinin g&ouml;stergesi olarak ins&uuml;lin, C-peptid salg&#305;lanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112858 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;S&uuml;ve, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Helikobakter pilori eradikasyonunda amoksilin_omeprazol ve klaritromisin emaprozal tedavilarinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;( 40 olgunun incelenmesi) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1107814 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ak&uuml;n, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> primer sj&ouml;gren sendromunda hashimoto hastal&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1107886 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tun&ccedil;, Recep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kolon kanseri ile B12 vitamini,folik asit,ferritin de&#287;erlerinin ili&#351;kisi ve elektrofizyolojik &ouml;zell&#351;iklerin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108074 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Bilkay, Banu &Ccedil;i&ccedil;ek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305;la&#351;m&#305;&#351; tiroid karsinomlar&#305;n&#305;n takibinde tiroglobulin &ouml;l&ccedil;&uuml;mlerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108249 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ouml;zbey, Ne&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Polisitemia vera&rsquo;da prognostic fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108295 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Helvac&#305;, Adnan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut lenfoblastik l&ouml;semi,akut miyolid l&ouml;semi ve non hodgkin lenfoma olgular&#305;nda t&uuml;m&ouml;r liziz sendromu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108498 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ba&#351;aran, Mert.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Standart heparin ve d&uuml;&#351;&uuml;k molek&uuml;l a&#287;&#305;rl&#305;kl&#305; heparinin trombosit say&#305;s&#305; vr trombosit agregasyonlar&#305; &uuml;zerindeki etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108615 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ouml;ng&ouml;ren, &#350;eniz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Membranoproliferatif glomer&uuml;lonefritde tedavi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108885 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ccedil;obano&#287;lu, Mehmet Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et sendromunda intestinal permeabilite ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109256 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;H&#305;zl&#305;, Nail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipertiroidizm ve TSH-Resept&ouml;r antikor d&uuml;zeyleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109624 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Helvac&#305;, Leyla Kurtman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hepatit C vir&uuml;s enfeksiyonunda aile i&ccedil;i ge&ccedil;i&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109931 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Seyhan, Ekrem Cengiz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Asitli ve asitsiz karaci&#287;er sirozunda endokrin status ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110739 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;K&#305;sakol, G&uuml;rcan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diabetes mellituslu hastalarda serum beta 2 mikroglobulin d&uuml;zeyi ve diabetik parametrelerle ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110900 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;K&ouml;&#351;kero&#287;lu, Cafer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 252 mide kanseri olgusunun de&#287;erlendirilmesi ve kemoterapi &#351;emalar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112162 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Demir, O.G&ouml;khan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip II diabetes mellitusda oksidatif stres bulgular&#305; ve antioksidan tedavinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113433 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Kebap&ccedil;&#305;, Nur Ers&ouml;z.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nefrotik sendromda lipid metabolizmas&#305; ve lipoprotein (a)/Lipid metabolism and lipoprotein (a) in nephrotic syndrome ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108727 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ak&ccedil;akaya, Mesut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut viral hepatitin ursodeoksikolik asit ile tedavisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109369 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ba&#351;aran, G&uuml;rkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alveolar hidatik hastal&#305;kta albendazol tedavisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109371 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Bavuno&#287;lu, I&#351;&#305;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et Sendromu' nda CRP, sedimantasyon ve alkalen fosfataz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109372 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Soy, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diabetiklerde &uuml;rik asid klirensi ve TRP ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109373 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Terzio&#287;lu, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Duodenal &uuml;lser ile HLA B5 ve HLA B12 doku gruplar&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109374 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Bilir, Muammer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Duodenum &uuml;lseri tedavisi ve n&uuml;ks&uuml;n&uuml; &ouml;nlemede bir dopamin agonisti olan amantadinin yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109375 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&#304;dil (Ham&#351;io&#287;lu), Feryal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Duodenum &uuml;lserlerinde helikobakter pilorinin amoksisilin ve omeprazolun birlikte kullan&#305;m&#305; ile eradikasyonu (22 olgunun incelenmesi) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109376 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Al&#287;arati, Ahmed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Duodenum &uuml;lserlilerde mide bo&#351;alma zaman&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109377 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Bali&ccedil;, &#304;smail Hakk&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hepatit B virusu enfeksiyonunda delta antikoru (Anti-HDV) s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ve klinik &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109378 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ayka&ccedil;, &#304;rfan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipertiroidide hipofizer kortikotrop h&uuml;cre rezervinin lysine-vasopressin ile ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109379 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Altunta&#351;, Y&uuml;ksel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karaci&#287;er parankim hastal&#305;klar&#305;nda eritrosit sedimentasyon h&#305;z&#305; ve akut faz cevab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109380 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Uluda&#287;, Ali Serdar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karaci&#287;er ya&#287;lanmas&#305;: 100 olgu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109381 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Bah&ccedil;ecio&#287;lu, &#304;brahim Halil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik myeloid l&ouml;semide prognostik fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109382 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Akdo&#287;an, Meral.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik b&ouml;brek yetersizli&#287;inde t&uuml;m&ouml;r belirleyici (marker)' leri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109383 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tanverdi, M. L&uuml;tf&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Malign lenfomalarda Lupus' a &ouml;zg&uuml; otoantikorlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109384 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Meliko&#287;lu, Melike.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Predializ d&ouml;nem ve renal replasman tedavisindeki kronik renal yetersizlikli hastalarda tiroid hormon d&uuml;zeylerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109386 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Kutbay (Y&uuml;cel), &#350;adiye.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Renal transplantl&#305; hastalarda karaci&#287;er hastal&#305;klar&#305;n&#305;n irdelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109387 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;G&uuml;m&uuml;&#351;, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Safrata&#351;&#305; hastal&#305;&#287;&#305; olan 81 olgunun retrospektif incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109388 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&#350;akar, Burak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sa&#287;l&#305;kl&#305; premenopoze T&uuml;rk kad&#305;nlar&#305;nda serum dehydroepiandrosterone s&uuml;lfat, serbest testosteron, ins&uuml;lin d&uuml;zeyleri ve v&uuml;cut ya&#287; y&uuml;zdesi, v&uuml;cut ya&#287; da&#287;&#305;l&#305;m&#305;, metabolik parametreler aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109389 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;B&ouml;l&uuml;kba&#351;, Cengiz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sarkoidoz olgular&#305;nda bronkoalveoler lavaj s&#305;v&#305;s&#305;nda, lenfosit alt grup da&#287;&#305;l&#305;m&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109390 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Sipahi Fresko, Sevtap.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tiroid disfonksiyonunda ins&uuml;lin benzeri b&uuml;y&uuml;me fakt&ouml;r&uuml; 1 (Ins&uuml;lin Like Growth Factor 1 - IGF 1) d&uuml;zeyinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109391 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Bezgal, Muzaffer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut viral hepatit ve t&#305;kanma sar&#305;l&#305;&#287;&#305;nda Apolipoprotein A-I,B ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109835 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ba&#351;t&uuml;rk, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ailevi Akdeniz ate&#351;inde splenomegali s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n klinik ve ultrasonografik olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110058 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Hatip, &#304;rfan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Juvenil kronik artritte geli&#351;en sekonder amilodioz i&ccedil;in risk fakt&ouml;rlerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110800 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&#304;lhan, Mahmut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et sendromunun ailesel &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111139 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ccedil;i&ccedil;ek, Bahattin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek osmolar radyo-kontrast madde allerjik reaksiyonlar&#305;nda intradermal deri testinin ge&ccedil;erlili&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111668 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Karakuzu, Ay&#351;e Dudu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 291 akut l&ouml;semil olgusunun epidemiyolojik etyolojik,klinik ve laboratuar &ouml;zelliklerinin geriye d&ouml;n&uuml;k incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112161 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Dolar, Gani.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sineventrik&uuml;lografide kullan&#305;lan iyonik ve noniyonik opak maddelerin hemodinami &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112500 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ouml;rgen, Zeki H..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Portal hipertansiyonlu hastalarda anorektal varislerin di&#287;er mukoza de&#287;i&#351;iklikleriyle ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112501 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Sander, Mehmet Ersan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hematolojik malinitelerde serum soluble interl&ouml;kin-2 resept&ouml;r d&uuml;zeyleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112507 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, Banu Arun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sa&#287;l&#305;kl&#305; ki&#351;ilerde ya&#351; gruplar&#305;na g&ouml;re oral glikoz tolerans testi sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108049 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Sermez, Yurdaer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305; akut artritinde azapropazone ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108701 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Moral, F&uuml;sun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Graves hastal&#305;&#287;&#305;nda hipertiroidi tedavisinin oftalmopati seyri &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108702 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;D&ouml;ver, Fuat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Herediter proktaljia fugax, internal anal sifinkter (&#304;AS) hipertrofisi ve konstipasyonu olan literat&uuml;rdeki II. ailede hastal&#305;&#287;&#305;n patofizyolojisi ve alternatif kalsiyum antagonisti (Yava&#351; sal&#305;n&#305;ml&#305; nifedipin) ...../Discussion of the pathophysiology and the ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108703 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ccedil;elik, Aykut Ferhat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut l&ouml;semili hastalarda ekokardiyografi ile sol ventrik&uuml;l sistolik ve diyastolik fonksiyonlar&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108718 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tun&ccedil;kale, Ayd&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tiroid hastal&#305;klar&#305;nda antimikrozomal (antipersidaz) ve antitroglobin antikorlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1109008 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Korkmaz, Cengiz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karaci&#287;er sirozunda prognoza etki eden fakt&ouml;rler: Bunlar&#305;n &ccedil;ok de&#287;i&#351;kenli olarak analizleri sonras&#305;nda ya&#351;am olas&#305;l&#305;klar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111122 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Karter, Yesari.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gastrik karsinoma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111341 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tuncer, M.Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anemide serum kolesterol d&uuml;zeyi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111806 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ba&#351;lar, Zafer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hafif-orta dereceli primer sistemik hipertansiyonluhastalarda ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111858 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Karakurt, Sait.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mekanik ikterli hastalarda safrada cafeperazon konsantrasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112275 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&#304;&#351;can, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kulak lobu k&#305;vr&#305;m&#305; ile diabetik retinopati ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108107 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Alt&#305;parmak, Mehmet R&#305;za.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Asitli sirotik hastalarda, spontan bakteriyel peritonit'in prevalans&#305; ve te&#351;hisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108110 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Karabulut, Laika.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hemofililerde hepatit B virus, hepatit C virus ve AIDS etkeninin belirleyicilerinin serolojik incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108120 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;A&#351;lamac&#305;, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eri&#351;kinde vesiko&uuml;reteral refl&uuml;'n&uuml;n (refl&uuml; nefropatisi) hemodiyaliz ve renal transplantasyonda &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108124 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Perk, Serhat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305;nda hematolojik bulgular ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111116 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Damc&#305;, Taner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anemisi olan kanserli olgularda eritropoietin d&uuml;zeyi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111120 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ouml;zg&uuml;ro&#287;lu, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Son d&ouml;nem b&ouml;brek yetersizliklerinde digitoxinin farmakokinetigi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111123 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&#350;enel, Handan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik B hepatit patogenezinde doku antijenlerinin rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111152 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Balc&#305;, Mustafa Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aspirin ve sodyum salisilat&#305;n interl&ouml;kin-1 ile stim&uuml;le edilmi&#351; ve edilmemi&#351; endotel h&uuml;cre k&uuml;lt&uuml;r&uuml;nde prostaglandin metabolizmas&#305;na etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111819 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ferhano&#287;lu, Burhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#287;&#305;r aplastik anemili 32 olgunun klinik ve laboratuar bulgular&#305;n&#305;n prognoza etkilerinin geriye d&ouml;n&uuml;k incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112319 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Apayd&#305;n, S&uuml;heyla (G&uuml;ven).<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ailevi Akdeniz ate&#351;i amiloidozuna ba&#287;l&#305; nefrotik sendromda uzun s&uuml;reli kol&#351;isin tedavisi sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112339 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Serdenge&ccedil;ti, Kamil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Malign ve sirotik ascitlerin ay&#305;r&#305;c&#305; tan&#305;s&#305;nda serum ascite alb&uuml;min gradienti ascite kolesterol ve ascite alpha 1 antitripsin d&uuml;zeylerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112285 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&Ouml;z&ccedil;elik, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deriyi cerrahi antiseptiklerle y&#305;kaman&#305;n Beh&ccedil;et sendromundaki paterji fenomeni &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112577 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Fresko, &#304;zzet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Famotidin'in plazma total lipid, total kolesterol, trigliserid, HDL, LDL ve VLDL d&uuml;zeylerine etkilerinin sadece antasid alan hasta grubu ile kontroll&uuml; olarak ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112579 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Dobrucal&#305;, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Orhotopic karaci&#287;er trasplantasyonundan sonra allograft&#305;n hepatit B ve ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112580 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;G&uuml;rakar, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hodgkin d&#305;&#351;&#305; lenfomalarda klinik laboratuvar bulgular&#305; ve prognostik &ouml;zellikler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112585 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ersanl&#305;, Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik b&ouml;brek yetersizli&#287;inde serum gastrin d&uuml;zeyi ve bunun laboratuvar verileriyle ili&#351;kileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110402 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Mert, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> I. jenerasyon ve II. jenerasyon s&uuml;lfonil&uuml;rea grubu oral antidiyabetiklerin tedavi etkinlikleri ile diabet komplikasyonlar&#305;na etkilerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110692 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Yaf, Senya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik hemodiyaliz hastalar&#305;nda rekombinant insan eritroprotein kullan&#305;m&#305;n&#305;n hemodinamik etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111160 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tamer, Numan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Egzersiz testi ile ortaya &ccedil;&#305;kart&#305;lan ge&ccedil;ici miyokard iskemisinin signal averaged elektrokardiyografi verileri ve ge&ccedil; potansiyaller &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111863 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Korkmaz, Mehmet Emin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305;nda sj&ouml;gren sendromu s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111942 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;G&uuml;nayd&#305;n, &#304;lhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk romatoid artritlilerinde perikard ve akci&#287;er tutulmas&#305;: prospektif kontrollu bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111943 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;&#304;mery&uuml;z, Ne&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Malign lenfoma olgular&#305;nda kemik ili&#287;i tutulumu ile klinik histolojik ve laboratuar parametreleri aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1112277 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Tabak, &Ouml;.Fehmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Primer hepatosell&uuml;ler karsinom olgolar&#305;n&#305;n genel de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1107878 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;K&uuml;&ccedil;&uuml;ky&#305;lmaz, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Senkop ve geriyatrik pop&uuml;lasyonda til testin(isoproterenol ile)yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108578 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Karpuz, Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sistemik lupus eritematozuslu olgularda kalp tutulma s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110176 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Ko&ccedil;ak, Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kutan&ouml;z poliarteritis nodosa ve livedo vaskulidin ayn&#305; hasta populasyonunda klinik ve histopatolojik kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110386 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Dede, H&uuml;lya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et sendromu aftlar&#305;nda lokal alfa interferon tedavisi: Plasebo kontroll&uuml; &ccedil;ift k&ouml;r bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110393 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Hamuryudan, Vedat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> C.T.F.'nin 1984-1985 diabet poliklini&#287;i materyalinin bioistatistik de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1110399 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;G&uuml;ng&ouml;r, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diabetes mellitus ve bozulmu&#351; glikoz tolerans&#305;n&#305;n tan&#305;s&#305;nda serum fr&uuml;ktozamin d&uuml;zeylerinin de&#287;eri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1111745 2020-01-27T04:37:55Z 2020-01-27T04:37:55Z by&#160;Karan, Mehmet Akif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>