Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Sa&#287;l&#305;k Bilimleri Enstit&uuml;s&uuml; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1k$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSa$0025C4$00259Fl$0025C4$0025B1k$002bBilimleri$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026ps$003d300?dt=list 2020-01-26T07:07:37Z Deneysel diabetli s&#305;&ccedil;anlarda yara iyile&#351;mesinin histolojik ve ince yap&#305; olarak incelenmesi[Histological and ultrastructural study on wound healing in experimental diabetic rats] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:893813 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kotil, Tu&#287;ba.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;brek nakli yap&#305;lan hastalarda CYP3A, CYP2C ve MDR-1 polimorfizminin kalsin&ouml;rin inhibit&ouml;rlerinin farmakokineti&#287;i ile ili&#351;kisi = The realtionship between CYP3A, CYP2C and MDR-1 polymorophisims in patients with kidney transplant and pharmacokinetic of calcineurin inhibitors ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900763 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;ift&ccedil;i, Hayriye &#350;ent&uuml;rk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ratlarda prostaglandin E2 inhibisyonu ve stim&uuml;lasyonunun, renomedullar intirstisyal h&uuml;cre fonksiyonlar&#305; &uuml;zerine olan etkilerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900764 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Demirci, Sibel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hashimoto tiroiditi hastalar&#305;nda adiponektin d&uuml;zeyleri &uuml;zerine PARP-1 gen polimorfizmlerinin etkisinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; = The effects of parp-1 gene polymorphisms on adiponectin levels in hashimoto thyroiditis patients ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900765 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Karakurt, Funda.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ateroskleroz geli&#351;iminde cytomegalovirus (CMV)'nin rol&uuml; ve cytomegalovirus gen 5 (C&#304;G 5)/viperin ekspresyonunun saptanmas&#305; =The role of cytomegalovirus (CMV) in development of atherosclerosis and the detection of cytomegalovirus gen 5 (CIG5)/viperin expression ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900779 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;elik, Deniz G&ouml;zde.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deneysel metaboliksendromda karaci&#287;er ve kalp dokular&#305;nda antioksidan enzim aktiviteleri ve ekspresyonlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900781 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Giri&#351;, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; antikogilanlar&#305;n perifer kan&#305; lenfosit k&uuml;lt&uuml;rleri &uuml;zerindeki etkilerinin sitogenetik y&ouml;nden incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900782 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&#350;eker, Neslihan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Otoimmun tiroidit olgular&#305;n&#305;n idrar iyot d&uuml;zeyleri ile diyetlerindeki tuz iyot d&uuml;xeyleri aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900785 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Demircan, Halis &Ccedil;etin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> N asetil sistein'in s&#305;&ccedil;an ovaryumanda radyasyonla ind&uuml;klenmi&#351; oksidatif stres &uuml;zerine etkilerinin morfolojik olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900786 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Aktar, Fadime.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk toplumunda bipolar bozuklu&#287;u olan hastalar ve sa&#287;l&#305;kl&#305; bireylerde CYP1A2 enziminin d&ouml;rt polimorfizminin s&#305;kl&#305;k kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmas&#305; = Comparison of frequencies of four CYP1A2 enzyme polymorphisms in healthy individuals and patients with bipolar disorder in Turkish society ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900787 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Sarp, Sedat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> HIV-1 pozitif hastalarda HHV-8 ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ve test sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; = Investigation of HHV-8 in H&#304;V-1 positive patients and comparison of the test results ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900788 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Karl&#305;, Bahar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;n vitro spermiogenez uygulamas&#305;n&#305;n spermatogenezde duraksama olgular&#305;nda h&uuml;cre k&uuml;lt&uuml;r&uuml; arac&#305;l&#305;&#287;&#305;yla denenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900789 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Yaprak, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Klinik &ouml;rneklerden izole edilen pseudomonas aeruginosa su&#351;lar&#305;nda &ccedil;e&#351;itli antibiyotikllerin &quot;quorum sensing&quot;e ve virulans fakt&ouml;rleri &uuml;retimine inhibit&ouml;retkisinin belirlenmesi = Determination of the inhibitory efficacy of different antibiotics on quorum sensing and production of virulence factors in pseudomonas aeruginosa strains isolated from clinical samples ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900790 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Y&#305;lmaz, Zinnet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fenilketon&uuml;rili bireyler ve sa&#287;l&#305;kl&#305; karde&#351;lerinde fruktoz t&uuml;ketimi ve obezite ili&#351;kisi = Relationship between fructose consumption and obesity in phenylketonuria patients and their healthy siblings ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900791 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;r, Nihan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Magnezyum s&uuml;lfat&#305;n s&#305;&ccedil;anlarda siklofosfamide ba&#287;l&#305; ovaryum hasar&#305; &uuml;zerindeki etkilerinin &#305;&#351;&#305;k ve elektron mekroskopik d&uuml;zeyde incelenmesi = Light and electron microscopic evaluation of the effects of magnesium sulphate on cyclophosphamide-induced ovarian damage in rats ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900792 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ekiz, Tu&#287;ba.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1918 grip pandemisi = The 1918 influenza pandemic ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900793 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Temel, Mustafa Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deneysel kolon t&uuml;m&ouml;r&uuml; modelinde manyetik alan etkisi ve etkile&#351;imde beta-katenin rol&uuml; = Influence of magnetic fields on experimental colon tumor model and effect of beta-catenin interaction ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900794 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, Mahmut Alp.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;&ccedil;anlarda spermatogenetik seriye ait h&uuml;creler &uuml;zerine retinoik isidin etkilerinin incelenmesi = Investigation of the effects of retinoic acid on spermatogenetic serial cells in rats ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900795 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zkasap, &#350;eng&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alerjik dermatit veya ast&#305;m tan&#305;s&#305; alm&#305;&#351; &ccedil;ocuklarla sa&#287;l&#305;kl&#305; &ccedil;ocuklar aras&#305;nda ba&#287;&#305;rsak florasandaki bifidobacterium t&uuml;rlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; = Comparison of bifidobacterium species in gut flora of healthy children and children with allergic dermatitis or asthma. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900797 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Akay, Hatice K&uuml;bra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Egzersiz EKG'si ile grupland&#305;r&#305;lan hastalarda endotel disfonksiyonu biyokimyasal parametrelerinin ak&#305;ma ba&#287;l&#305; dilatasyon bulgular&#305; ile irdelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900798 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Toprak, Muhammet Sait.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1933 &uuml;niversite reformu ile birlikte T&uuml;rkiye'ye gelen yabanc&#305; biyokimya hocalar&#305; ve katk&#305;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900799 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Aras, &#350;&uuml;kr&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul T&#305;p Fak&uuml;ltesi Hastanesi kliniklerinden izole edilen gram pozitif koklarda antiseptik diren&ccedil; genelerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; = An investigation of antiseptic resistance genes in gram positive cocci which are isolated from Hospital of Istanbul Medical Faculty ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900800 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&#304;&#287;nak, Seyda.<br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> &#304;ntrasitoplazmatik sperm enjeksiyonu sonras&#305; 3 pronukleuslu oositlerde mitokondri aktivitesi ve h&uuml;cre iskeleti organizasyonunun incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900801 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kotil, Tu&#287;ba.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Escherichia coli izolatlar&#305;nda ertapenem direncinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:896218 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ailiken, Mailihaba.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 9-12 ayl&#305;k bebeklerde tamamlay&#305;c&#305; beslenme ve bunu etkileyen fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:729008 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Akta&ccedil;, &#350;ule.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49929.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49929.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kan k&uuml;lt&uuml;rlerinden izole edilen pseudomonas ve acinetobacter su&#351;lar&#305;nda karbapenem direncinin fenotipik ve genotipik ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:729031 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Efe, Dilek.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49935.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49935.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cerrahi birimlerde taburculuk s&uuml;recinde hem&#351;irenin rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:729032 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Tulgar, G&uuml;lizar &#304;yilikci.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49934.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49934.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Robotik radyocerrahinin intrakranyal uygulamalar&#305;nda tedavi verili&#351; do&#287;rulu&#287;unun ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:729064 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;K&ouml;ksal, Canan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49931.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49931.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ki farkl&#305; retreatment tekni&#287;inin apikal madde &ccedil;&#305;k&#305;&#351;&#305; postoperatif a&#287;r&#305; &uuml;zerindeki etkinliklerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738956 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Akg&uuml;l, Nazan Y&#305;rg&#305;n.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48945.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48945.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nizatidinin y&uuml;ksek performansl&#305; s&#305;v&#305; kramatografisi ile miktar tayini ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738958 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;akar, Mahmut B&uuml;lent.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48947.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48947.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Somut ve soyut kelimelerin semantik i&#351;lemlemesinin elektrofizyolojik kar&#351;&#305;l&#305;klar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739805 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kocag&ouml;nc&uuml;, Ece.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49232.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49232.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil; farelere skopolamin uygulanmas&#305; ve yem verilmesi ile olu&#351;an konvulsiyonlar&#305;n plazma ve dokughrelin d&uuml;zeyleri ile ,ili&#351;kisinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740310 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Zengin T&uuml;rkmen, Asl&#305;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49213.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49213.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Odontojen kistlerde osteopontin, CD44V6 ve integrin alfa V incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740313 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&#350;encan, Mustafa Sabri.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49211.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49211.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; beyazlat&#305;lmas&#305;nda kullan&#305;lan ajanlar&#305;n t&uuml;k&uuml;r&uuml;k ve t&uuml;k&uuml;r&uuml;k h&uuml;creleri &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740388 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;G&uuml;rb&uuml;z, &Ouml;zge.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48929.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48929.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ergenlerde uyku davran&#305;&#351;&#305; ve etkileyen fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740382 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Da&#287;, Beg&uuml;m.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48923.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48923.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&ouml;pek meme t&uuml;m&ouml;rlerinde pten geni sal&#305;n&#305;m&#305;n&#305;n belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740480 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Altun, Elif Demet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49221.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49221.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Psikiyatri kliniklerinde &ccedil;al&#305;&#351;an hem&#351;irelerin mobbing alg&#305;lar&#305; ve ili&#351;kili fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740553 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Zonp, Zeynep.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49518.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49518.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> H&uuml;cre soylar&#305;n&#305; olu&#351;turmada kullan&#305;lan plazmid profilinin belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740554 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ar&#305;kan, Muzaffer.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49517.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49517.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de ve D&uuml;nya'da sa&#287;l&#305;k turizmi ve &ccedil;e&#351;itleri sa&#287;l&#305;k turizminin &uuml;lkemizdeki mevcut durumu ve baz&#305; &uuml;lkelerle k&#305;yaslanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740586 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;G&uuml;lmez, Zeynep.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49224.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49224.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip 1 diyabetli &ccedil;ocuk ve adolesanlar&#305;n enerji ve besin &ouml;&#287;eleri al&#305;mlar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740556 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Eliuz, Beyza.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49512.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49512.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk toplumunda bipolarbozuklu&#287;u olan hastalar ve sa&#287;l&#305;kl&#305; bireylerde CYP1A2 enziminin d&ouml;rt polimorfizminin s&#305;kl&#305;k kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740599 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Sarp, Sedat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49675.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49675.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;zeyi i&#351;lem g&ouml;rm&uuml;&#351; doku d&uuml;zenleyici materyallerin &ccedil;e&#351;itli &ouml;zelliklerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740628 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Birler Ya&#287;l&#305;, Derya.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49226.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49226.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul ilindeki bir e&#287;itim ve ara&#351;t&#305;rma hastanesinde &ccedil;al&#305;&#351;an hem&#351;ire ve ebelerin kriz ve kriz y&ouml;netimi hakk&#305;ndaki d&uuml;&#351;&uuml;nceleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740728 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ko&ccedil;, Tu&#287;&ccedil;e.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49237.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49237.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;brek nakli yap&#305;lan hastalarda CYP3A, CYP2C ve MDR-1 polimorfizminin kalsin&ouml;rin inhibit&ouml;rlerinin farmakokineti&#287;i ile ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740769 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;ift&ccedil;i, Hayriye &#350;ent&uuml;rk.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49052.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49052.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hashimoto tiroiditi hastalar&#305;nda adiponektin d&uuml;zeyleri &uuml;zerine parp-1 gen polimorfizmlerinin etkisinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740770 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Karakurt, Funda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49053.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49053.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut miyeloid l&ouml;semi(AML) ve kronik miyeloid l&ouml;semi (KML) hastalar&#305;nda fox03A gen ifadesinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740868 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Akdeniz, Demet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49244.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49244.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kan &uuml;re nitrojen d&uuml;zeyi artm&#305;&#351; kedilerde kan elektrolitleri ile kan bas&#305;nc&#305; ve EKG bulgular&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741101 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ali Sa&#287;&#305;r, Muhammed.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49142.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49142.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sepsisin ovaryumunda folik&uuml;logenez &uuml;zerine etkilerinin &#305;&#351;&#305;k ve elektron mikroskopik d&uuml;zeyde incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741299 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ate&#351;kan, M&uuml;ge.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49150.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49150.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipotonik bebeklerde floresan &#305;n situ hibridizasyon y&ouml;ntemiyle Prader Wili sendromunun ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741300 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kartal, Nuray.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49151.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49151.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ba&#351; ve boyun kanserli hastalarda RAB25 geninin ifadesinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041170 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Seven, Didem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49866.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49866.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanserli &ccedil;ocuklar&#305;n primer bak&#305;m vericilerinin ya&#351;ad&#305;klar&#305; psikososyal g&uuml;&ccedil;l&uuml;kler ile stresle ba&#351;a&ccedil;&#305;kma tarzlar&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;kinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041171 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Sayg&#305;, Arzu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49865.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49865.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fumonisin B1'in toksisitin'de epigenetik de&#287;i&#351;ikliklerin rol&uuml;n&uuml;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041180 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Demirel, G&ouml;ksun.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49901.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49901.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Orta&ouml;&#287;retim gen&ccedil;li&#287;inde premenstrual sendrom ve menstruasyon hijyeni ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041186 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&#350;ahin, &Ouml;zge.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49884.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49884.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> &#304;stanbul'da kedi k&ouml;pek sahiplenmesinin sosyo-ekonomik parametreleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041194 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Onur, Efe.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49899.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49899.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;riner inkontinans ve/veya pelvik organ prolapsus cerrahisi uygulanan kad&#305;nlarda ya&#351;am kalitesi ve cinsel i&#351;levin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041203 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;elik, Dilek Bilgi&ccedil;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49155.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49155.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hekim &#350;erafeddin Sabuncuo&#287;lu'nun Cerrahiyet&uuml;'l Haniyye adl&#305; eserinde yer alan cerrahi aletlerin tan&#305;mlanmas&#305;, &ccedil;izimi, s&#305;n&#305;flanmas&#305; ve kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041314 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kurt, &Uuml;mit Emrah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocuklarda ven&ouml;z kan &ouml;rne&#287;i al&#305;rken olu&#351;an a&#287;r&#305;y&#305; azaltmada balon &#351;i&#351;irme ve &ouml;ks&uuml;rme y&ouml;ntemlerinin etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041315 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Mutlu, Birsen.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49915.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49915.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; beyazlatma maddelerinin dentin milrosertli&#287;i &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041348 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Uyan, Hatice Miray.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49171.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49171.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;n vitro spermogenez uygulamas&#305;n&#305;n spermatogenezde duraksama olgular&#305;nda h&uuml;cre k&uuml;lt&uuml;r&uuml; arac&#305;l&#305;&#287;&#305;yla denenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041350 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Yaprak, Elif.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49173.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49173.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye ve Kore'de oks&uuml;r&uuml;k kesici olarak kullan&#305;lan droglar&#305;n fitoterapi a&ccedil;&#305;s&#305;ndan kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041351 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;L&#305;m, Suhye.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49174.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49174.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik obstr&uuml;ktif akci&#287;er hastal&#305;&#287;&#305; (KOAH) ile periodontal hastal&#305;k aras&#305;ndaki ili&#351;kinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041352 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;ztekin, G&ouml;rkem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49175.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49175.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dejeneratif temporomandibular eklem hastalar&#305;nda intraartik&uuml;ler poliakrilamid ve hyal&uuml;ronik asit enjeksiyonunun a&#287;r&#305; ve mastikat&ouml;r fonksiyonel durum &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041326 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ocak &Ccedil;imend&uuml;r, &Ouml;zlem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49924.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49924.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 6 MV y&uuml;ksek enerjili fotonlarda iki tedavi planlama sisteminin doz hesaplama algoritmalar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041327 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kayacan, Kerime.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49932.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49932.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; emosyonel de&#287;erlik ve uyarma d&uuml;zeyine sahip dinamik g&ouml;rsel uyaranlar&#305;n s&uuml;regiden eeg ritmlerinde olu&#351;turdu&#287;u etkiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041330 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Erbey, Miray.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49930.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49930.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hemostatik ajan olan ankaferd blood stoper (ABS)'&#305;n kemik ve yumu&#351;ak doku yaras&#305; &uuml;zerine erken ve ge&ccedil; d&ouml;nem etkilerinin histopatolojik olarak ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041335 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;G&uuml;ven, G&uuml;l&#351;ah.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49169.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49169.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alkol ve madde ba&#287;&#305;ml&#305;l&#305;&#287;&#305;n&#305;n kad&#305;n&#305;n ya&#351;am kalitesi ve cinsel ya&#351;am&#305; &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041360 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Di&#351;siz, Melike.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49008.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49008.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul B&uuml;y&uuml;k&ccedil;ekmece g&ouml;l&uuml; avifaunas&#305; &uuml;zerine ara&#351;t&#305;rmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041361 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Bacak, Erg&uuml;n.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49009.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49009.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 9-12 ayl&#305;k bebeklerde demir, &ccedil;ink&uuml;, kalsiyu&#305;m t&uuml;ketimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041337 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ertan, Havvanur Yolda&#351;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49928.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49928.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Miyokard infarkt&uuml;s&uuml; sonras&#305; kad&#305;nlarda cinsel ya&#351;am ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041338 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Camc&#305;, G&uuml;l&#351;ah.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49927.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49927.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk &ccedil;ocuklar&#305;nda dudak damak yar&#305;klar&#305;na neden olan aday genlerin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041339 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;(Y&#305;ld&#305;r&#305;m) Koruyucu, Mine.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49926.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49926.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; antikogilanlar&#305;n perifer kan&#305; lenfosit k&uuml;lt&uuml;rleri &uuml;zerindeki etkilerinin sitogenetik y&ouml;nden incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041364 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&#350;eker, Neslihan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49012.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49012.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Abdominal masaj&#305;n konstipasyon ve ya&#351;am kalitesi &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041340 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Turan, Nuray.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49925.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49925.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Naproksen ve esomeprazol&uuml;n tabletlerde y&uuml;ksek performansl&#305; s&#305;v&#305; kromatografisi ve t&uuml;rev spektrofotometrisi y&ouml;ntemleri ile yan yana miktar tayini ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041341 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Alt&#305;nbilek, Bilge.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49933.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49933.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ameliyat s&#305;ras&#305;nda uygulanan hem&#351;irelik bak&#305;m&#305;n&#305;n hasta ve hem&#351;ireler taraf&#305;ndan de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041376 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;il Eyi, Semra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49054.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49054.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akci&#287;er kanseri tan&#305;s&#305; ile opere edilen hastalarda 1 haftal&#305;k yo&#287;un post-operatif pulmoner rehabilitasyonun ya&#351;am kalitesi &uuml;zerine etkisi : SF-36 ve Eortc QLQ-C30 skalalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041381 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Tepe, Funda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49059.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49059.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ratlarda prostaglandin E2 inhibisyonu ve stim&uuml;lasyonunun, renome dullar intertisyal h&uuml;cre fonksiyonlar&#305; &uuml;zerine olan etkilerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041382 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Demirci, Sibel.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49061.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49061.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periodontal ba&#351;lang&#305;&ccedil; tedavisinin kronik obstr&uuml;ktif akci&#287;er hastalar&#305;nda KOAH alevlenme s&#305;kl&#305;&#287;&#305; &uuml;zerine etkisinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041386 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;K&uuml;&ccedil;&uuml;kco&#351;kun, Meri&ccedil;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49065.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49065.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pedodontide kullan&#305;lan farkl&#305; restoratif materyallerin polimerizasyon derinli&#287;inin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmal&#305; olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041410 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Atalar, Habip Ertay.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49079.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49079.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sepsis s&#305;ras&#305;nda olu&#351;turulan epilektik n&ouml;betlerin kan-beyin bariyer ge&ccedil;irgenli&#287;ine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041412 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Bah&ccedil;eci, Metin Berkant.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49081.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49081.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kalsiyum hidroksit ile tedavi edilmi&#351; ve de&#287;i&#351;ik k&ouml;k kanal sealerlar&#305; ile tedavi edilmi&#351; ve doldurulmu&#351; di&#351;lerin k&#305;r&#305;lma diren&ccedil;lerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041448 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ferah, F&uuml;sun.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49015.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49015.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;&ccedil;&uuml;k h&uuml;creli d&#305;&#351;&#305; akci&#287;er kanserinde NF-kappa B1 ve NFKBIA (IKB ALFA) gen polimorfizmlerinin rol&uuml;n&uuml;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041493 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zkan, G&ouml;khan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49018.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49018.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vertikal defektli anterior maksillaya farkl&#305; uygulamalar ile yerle&#351;tirirlen implantlara gelen y&uuml;klerin sonlu eleman analizi ile de&#287;erlendirirlmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041521 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zgen, Melih.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49021.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49021.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T. h&uuml;creli akut lenfloblastik l&ouml;semide genom boyu anlat&#305;m analizleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041522 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Hat&#305;rnaz Ng, &Ouml;zden.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49022.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49022.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hastanelerde &ccedil;al&#305;&#351;an hem&#351;irelerin ba&#287;lamsal performans d&uuml;zeyleri ve ili&#351;k&#351;ili fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041523 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Aslan, Manar.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49023.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49023.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> So&#287;uk uygulama ve heparinoid'in kraniyotomi sonras&#305; g&ouml;z &ccedil;evresinde olu&#351;an &ouml;dem ve ekimoza etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041526 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Y&uuml;ksel, Serpil.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49026.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49026.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyabet hastal&#305;&#287;&#305;nda apei ve XPG gen polimorfizmlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041894 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Tokmak, Neslihan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48594.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48594.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip2 diyabet hastal&#305;&#287;&#305;nda MDR1 gen polimorfizmlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042133 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Karatoprak, &Ouml;zlem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48601.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48601.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;brek nakli yap&#305;lan hastalarda CYP3A, CYP2C ve MDR-1 polimorfizminin kalsin&ouml;rin inhibit&ouml;rlerinin farmakokineti&#287;i ile ili&#351;kisi = The realtionship between CYP3A, CYP2C and MDR-1 polymorophisims in patients with kidney transplant and pharmacokinetic of calcineurin inhibitors ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1236828 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;ift&ccedil;i, Hayriye &#350;ent&uuml;rk.<br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Hashimoto tiroiditi hastalar&#305;nda adiponektin d&uuml;zeyleri &uuml;zerine PARP-1 gen polimorfizmlerinin etkisinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; = The effects of parp-1 gene polymorphisms on adiponectin levels in hashimoto thyroiditis patients ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1236835 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Karakurt, Funda.<br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Ateroskleroz geli&#351;iminde cytomegalovirus (CMV)'nin rol&uuml; ve cytomegalovirus gen 5 (C&#304;G 5)/viperin ekspresyonunun saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1236836 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;elik, Deniz G&ouml;zde.<br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Kan k&uuml;lt&uuml;rlerinden izole edilen pseudomonas ve acinetobacter su&#351;lar&#305;nda karbapenem direncinin fenotipik ve genotipik ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1100508 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Efe, Dilek.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyabet hastal&#305;&#287;&#305;nda sumo4 ve nf-kb1 gen polimorfizmlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042161 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;S&ouml;zen, &#350;eyma.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49034.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49034.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Preterm yenido&#287;anda a&#287;r&#305;y&#305; de&#287;erlendirmede kullan&#305;lan Ed&#305;n &ouml;l&ccedil;e&#287;inin ge&ccedil;erlilik - g&uuml;venilirlik &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042258 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Bayraktar, Sema.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48768.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48768.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mental durum i&ccedil;in k&#305;sa test (Stms) ve mocan&#305;n Mmseye kar&#351;&#305; normal-alzheimer hastal&#305;&#287;&#305;-hafif kognitif bozukluk spektrumunda ayr&#305;m yetene&#287;inin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042293 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;ebi, Merve.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48772.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48772.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de yayg&#305;n kullan&#305;lan bitki &ccedil;aylar&#305;n&#305;n sitotoksit ve genotoksit etkilerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042213 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Canda&#351;, An&#305;l.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48690.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48690.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> H&#305;zl&#305; periton e&#351;itleme testi ile standart periton e&#351;itleme testi uygulamalar&#305;n&#305;n periton ge&ccedil;irgenli&#287;ine ve hasta memnuniyetine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042215 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Topba&#351;, Eylem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48693.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48693.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deneysel kemik defektlerinde lokal olarak uygulanan simvastatinini iyile&#351;me &uuml;zerine etkilerinin histopatolojik y&ouml;ntemler ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042335 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&#304;nan, Bahad&#305;r.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48816.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48816.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanat terapisi &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305;n&#305;n kanser hastas&#305; &ccedil;ocuklar&#305;n&#305;n ya&#351;am kalitesi &uuml;zerindeki etkisinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042347 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zcan, Hayriye.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48819.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48819.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nfertil &ccedil;iftlerin infertilite stresiyle ba&#351;a &ccedil;&#305;kma y&ouml;ntemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042337 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Y&#305;lmaz, T&uuml;lay (&#350;ahin).<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48817.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48817.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> N Asetil Sistein'in s&#305;&ccedil;an ovaryumunda radyasyonla ind&uuml;klenmi&#351; oksidatif stres &uuml;zerine etkilerinin morfolojik olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042471 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Aktar, Fadime.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49256.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49256.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mekanik ventilat&ouml;r deste&#287;i alan yenido&#287;anda uygulanan a&ccedil;&#305;k ve kapal&#305; sistem aspirasyon i&#351;leminin a&#287;r&#305; &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042392 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;A&ccedil;&#305;kg&ouml;z, Ayfer.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48868.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48868.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B-h&uuml;creli Hodgkin d&#305;&#351;&#305; lenfomada miR-15A / miR-16-1 genlerinin ifade d&uuml;zeylerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042478 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Tun&ccedil;er, &#350;eref Bu&#287;ra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49259.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49259.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ergenlerin yeme davran&#305;&#351;&#305; ile ilgili g&ouml;r&uuml;&#351;lerin belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042396 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Altun, Mehtap.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48870.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48870.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&ouml;k kanal&#305;ndan k&#305;r&#305;k alet &ccedil;&#305;kar&#305;lmas&#305;nda kullan&#305;lan farkl&#305; tekniklerin etkinliklerinin ex vivo olarak kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042400 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;rero&#287;lu, &#304;pek.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48878.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48878.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ratlarda kur&#351;un toksikasyonuna kar&#351;&#305; antioksidan yan&#305;t ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042486 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kader, Mediha.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49269.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49269.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> ER : yag lazer ile haz&#305;rlanan 5. s&#305;n&#305;f kavitelerin, farkl&#305; adeviz sistemler kullan&#305;larak yap&#305;lan kompozit re&ccedil;ine restorasyonlar&#305;nda mikros&#305;z&#305;nt&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042487 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Dingilo&#287;lu, Jale.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49280.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49280.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beyazlatma sonras&#305; farkl&#305; bekleme s&uuml;relerinin mikrogerilim ba&#287;lanma dayan&#305;mlar&#305; &uuml;zerindeki etkilerinin in vitro olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042488 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Saruhano&#287;lu, G&ouml;k&ccedil;e.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49266.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49266.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Koroner kalp hastal&#305;klar&#305;nda risk fakt&ouml;r&uuml; olarak Jam-A ve Lfa-1 gen varyasyonlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042489 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Tokat, Beng&uuml;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49270.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49270.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &quot;SR-BI gen varyantlar&#305;n&#305;n koroner kalp hastalar&#305;nda proaterojenik(antiaterojenik lipid profiline etkisnin incelenmesi&quot; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042505 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;aykara, Burcu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49287.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49287.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil;&#305;k kalp cerrahisi sonras&#305;nda sigaray&#305; b&#305;rakan olgular&#305;n ya&#351;am kalitesi ve depresyon durumlar&#305;n incelenmesi : Nikotin ba&#287;&#305;ml&#305;l&#305;k derecesinin etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042507 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;elik, &Ouml;mer.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49284.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49284.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip 2 diyabette SDF-1 ve CXCR-4 polimorfizmleri ve CD55 ve CD59 belirte&ccedil;lerinin etyopatogenez ve prognoz ile olas&#305; ili&#351;kilerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042508 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ayd&#305;n, Bur&ccedil;in.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49293.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49293.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;al&#305;&#351;an &ccedil;ocuklar&#305;n psikolojik sorunlar&#305; ve etkileyen fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042510 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;K&ouml;seo&#287;lu, &Ouml;zlem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49296.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49296.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> DNA hasar&#305; olu&#351;um s&uuml;recinde uzun kodlanmayan RNA'lar&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042511 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zg&uuml;r, Emre.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49295.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49295.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Migrenlilerde y&uuml;z tan&#305;ma fonksiyonlar&#305; ve obsesif kompulsif bulgular&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042513 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zden, Selcen Yetkin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49299.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49299.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beyin t&uuml;m&ouml;rl&uuml; hastalarda B3 integrin ve ICAM-1 gen varyosyanlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042515 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Y&#305;lmaz, &Uuml;mit.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49292.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49292.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Koroner bypass greft materyallerinin reaktiviteleri &uuml;zerine perivask&uuml;ler adipoz dokular&#305;n&#305;n etkisinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042522 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zen, G&uuml;lsev.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49302.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49302.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;strojen Resept&ouml;r Alfa (ESR1) gen promot&ouml;r&uuml;n&uuml;n metilasyon analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042529 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Geyik, Filiz.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49505.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49505.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;al&#305;&#351;an &ccedil;ocuklarda deri ile ilgili sorunlar ve ili&#351;kili fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042530 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Akta&#351;, Emine.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49349.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49349.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Piyasada sat&#305;&#351;a sunulan &ccedil;e&#351;itli bebek mamalar&#305;nda ve past&ouml;rize s&uuml;tlerde enterobacter sakazakii'nin varl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042439 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;akmak, Burcu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48911.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48911.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyabetlerde fiziksel aktivite davran&#305;&#351;lar&#305; ve ili&#351;kili fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042532 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Sar&#305;, Emine.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49347.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49347.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral mukozan&#305;n prekanser&ouml;z lezyonlar&#305; ve kanserlerinde diagnostik &ouml;nemi olabilecek damarsal belirliyecilerin ara&#351;t&#305;rlmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042442 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Soydin&ccedil;, Hilal O&#287;uz.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48914.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48914.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fenilketon&uuml;rili bireyler ve sa&#287;l&#305;kl&#305; karde&#351;lerinde fruktoz t&uuml;ketimi ve obezite ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042556 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;r, Nihan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49506.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49506.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Trombosit kaynakl&#305; b&uuml;y&uuml;me fakt&ouml;r&uuml;n&uuml;n farkl&#305; (PDGF) greft materyalleri ile beraber kullan&#305;m&#305;n&#305;n kemik rejenerasyonuna etkisinin histolojik olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042648 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Shiraliyev, Shirali.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49131.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49131.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fonolojik k&#305;sa s&uuml;reli bellek deposundan sorumlu beyin b&ouml;lgelerinin transkranyal manyetik uyar&#305;mla de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042561 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Alban, G&ouml;rkem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49343.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49343.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fetal merkezi sinir sistemi anomalilerinde submikroskobik kromozom anomalilerinin molek&uuml;ler tekniklerle ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042584 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ergin, Selvi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49329.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49329.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adolesan idiopatik skolyozda schroth y&ouml;ntemine g&ouml;re 3 boyutlu egzersizlerin etkinli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042585 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;olak, Tu&#287;ba Kuru.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49328.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49328.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yo&#287;un bak&#305;m &uuml;nitelerinde &ccedil;al&#305;&#351;an hem&#351;irelerin kas iskelet sistemi ile ilgili sa&#287;l&#305;k sorunlar&#305; ve ili&#351;kili fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042596 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Sezgin, Duygu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49514.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49514.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> BMPI enzim ve alk-1/-2 resept&ouml;r varyantlar&#305;n&#305;n aterosklerozlu erkek hastalarda HDL ve apoprotein A&#304; d&uuml;zeyleri ile etkile&#351;imi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042691 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Teker, Ay&#351;eg&uuml;l Ba&#351;ak.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48972.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48972.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;diopatik erkek infertilitesinde oksidatif hasar g&ouml;stergelerinin sperm ve seminal plazmada incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042695 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Aktan, G&uuml;l&#351;ah.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49156.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49156.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mesane t&uuml;m&ouml;rl&uuml; olgular&#305;n biyopsi &ouml;rneklerinde sinyal ileti yolaklar&#305;n&#305;n rollerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042602 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Bayrak, Ay&#351;eg&uuml;l.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49530.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49530.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gebelikte uyku kalitesinin travay s&uuml;resi ve do&#287;um a&#287;r&#305;s&#305; &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042604 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zkan, Zeynep.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49357.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49357.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> HIV - 1 pozitif hastalarda HHV - 8 ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ve test sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042606 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Karl&#305;, Bahar.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49355.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49355.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&ouml;rme sisteminde n&ouml;ronal osilat&ouml;rlerin varl&#305;&#287;&#305;n&#305;n, &ccedil;e&#351;itli frekanslardaki g&ouml;rsel uyaranlara kar&#351;&#305; elde edilen elektroensefalografik yan&#305;tlarla incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042607 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kurt, Elif.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49333.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49333.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hem&#351;irelik &ouml;&#287;rencilerinin bak&#305;m davran&#305;&#351;lar&#305;n&#305; alg&#305;lamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042609 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Eskimez, Zehra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49528.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49528.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yo&#287;un bak&#305;m &uuml;nitesinde &ccedil;al&#305;&#351;an hem&#351;irelerin taburculuk planlamas&#305; s&uuml;recine ili&#351;kin alg&#305;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042702 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ku&#351;eli, Senem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49164.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49164.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; tilmikosin preparatlar&#305;n&#305;n koyunlarda biyoe&#351;de&#287;erlilik y&ouml;n&uuml;nden incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042616 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&#350;ahin, Elif.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48932.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48932.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;&uuml;r&uuml;k ve erozyon lezyonlar&#305;n&#305;n remineralizasyonlar&#305;n&#305;n in situ olarak ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042721 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Bayrak, I&#351;&#305;l.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49808.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49808.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ateroskleroz patogenezinde rol oynad&#305;&#287;&#305; d&uuml;&#351;&uuml;n&uuml;len iki aday genin gen ifadelerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042848 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Horozo&#287;lu, Cem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49204.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49204.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periferik intraven&ouml;z kateter uygulamalar&#305;nda kateter kal&#305;&#351; s&uuml;resinin flebit geli&#351;imine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042850 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Pa&#351;al&#305;o&#287;lu, Kadriye Burcu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49201.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49201.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sa&#287;l&#305;kl&#305; sedanter bayanlarda kalistenik pilares egzersizlerinin sa&#287;l&#305;kla ili&#351;kil fiziksel uygunluk ve ya&#351;am kalitesi &uuml;zerindeki etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042778 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Vergili, &Ouml;zge.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49110.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49110.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip2 diyabetli hastalarda myeloperosidaz ve glutamat-sistein ligaz katalitik altbirim gen polimorfizmlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042787 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ek&#351;i, Yunus Emre.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49091.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49091.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deneysel metaboliksendromda karaci&#287;er ve kalp dokular&#305;nda antioksidan enzim aktiviteleri ve ekspresyonlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042789 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Giri&#351;, Murat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49093.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49093.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;ney Anadolu k&#305;rm&#305;z&#305;s&#305; ve Do&#287;u Anadolu k&#305;rm&#305;z&#305;s&#305; &#305;rk&#305; s&#305;&#287;&#305;rlarda stearoil-koenzim A desaturaz geni varyantlar&#305;n&#305;n belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042791 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Paya, &#304;jlal &#304;pek.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49095.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49095.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ateroskleroz geli&#351;iminde cytomegalovirus (CMV)'nin rol&uuml; ve cytomegalovirus gen 5 (C&#304;G 5)/viperin ekspresyonunun saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042793 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;elik, Deniz G&ouml;zde.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49097.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49097.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osteosarkomda MMP-3 gen polimorfizmlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042825 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ad&#305;g&uuml;zel, Mustafa.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49867.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49867.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1918 grip pandemisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042930 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Temel, Mustafa Kemal.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49371.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49371.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Otoimmun tiroidit olgular&#305;n&#305;n idrar iyot d&uuml;zeyleri ile diyetlerindeki tuz iyot d&uuml;zeyleri aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042836 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Demircan, Halis &Ccedil;etin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49192.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49192.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Perodontitisli bireylerin di&#351;eti olu&#287;u s&#305;v&#305;s&#305;ndaki matriks metalloproteinaz ve metalloproteinaz inhibit&ouml;r enzimlerinin etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042842 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kasnak, G&ouml;khan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49188.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49188.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Magnezyum s&uuml;lfat&#305;n s&#305;&ccedil;anlarda siklofosfamide ba&#287;l&#305; ovaryum hasar&#305; &uuml;zerindeki etkilerinin &#305;&#351;&#305;k ve elektron mikroskopik d&uuml;zeyde incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042843 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ekiz, Tu&#287;ba.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49511.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49511.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aborte &ouml;l&uuml; veya canl&#305; do&#287;an taylara ait doku &ouml;rneklerinin Equine herpesvirus-1 (EHV-1) y&ouml;n&uuml;nden immunohistokimyasal ve PCR teknikleri ile de&#287;erlendirilmeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042962 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Sezgin, Deniz.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49207.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49207.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hepatik steatozis olu&#351;turulan s&#305;&ccedil;anlarda fenoksi-2-metil-2-propiyonnikasitin protektif ve terapotik etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042964 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Arslan, &Uuml;mm&uuml;g&uuml;ls&uuml;m.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49208.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49208.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alerjik dermatit veya ast&#305;m tan&#305;s&#305; alm&#305;&#351; &ccedil;ocuklarla sa&#287;l&#305;kl&#305; &ccedil;ocuklar aras&#305;nda ba&#287;&#305;rsak floras&#305;ndaki b&#305;f&#305;dobacter&#305;um t&uuml;rlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042986 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Akay, Hatice K&uuml;bra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49352.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49352.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip 2 diabette TIMP-1 ve TIMP-2 genetik varyasyonlar&#305;n&#305;n etkisi ve serum d&uuml;zeylerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042990 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;elik, Faruk.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49334.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49334.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bursa ili &#350;evketiye K&ouml;y&uuml; halk ila&ccedil;lar&#305;n&#305;n bilimsel a&ccedil;&#305;dan de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709542 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zkan, G&uuml;lder.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48192.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48192.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periodontal hastal&#305;klarda t&uuml;k&uuml;r&uuml;k total antioksidan kapasitesinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:878397 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ate&#351;, G&ouml;k&ccedil;en.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periodontitisli bireylerde g&ouml;r&uuml;len IFN-GAMA, IL-2, IL-4, IL-10, IL-12 ve IL-13 eksperesyonlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879084 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;I&#351;&#305;k, Sinem Ye&#351;il.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351;eti &ccedil;ekilmelerinin tedavisinde kuronale kayd&#305;r&#305;lan flep uygulamas&#305; ile birlikte trombositten zengin plazma kullan&#305;m&#305;n&#305;n klinik sonu&ccedil;lar &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879085 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Hanzade, Mete.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik periodontitisli bireylerde sigara kullan&#305;m&#305;n&#305;n antienflamatuar konak yan&#305;t&#305; ve kemokinler &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879086 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Haytural, &Ouml;zden.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Manganez superoksit dismutaz ALA-9VAL polimorfizminin ve serum aktivitesinin oral skuam&ouml;z h&uuml;creli karsinomalar ile ili&#351;kisinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879096 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Keskin, Yaren.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Daralt&#305;lm&#305;&#351; platform dizayn&#305;na sahip implantlarda peri-implanter dokular&#305;n klinik olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879099 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;M&#305;s&#305;rl&#305;o&#287;lu, Esma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Laboratuvar ve sanal ortamda haz&#305;rlanan cerrahi splintlerin g&uuml;venilirli&#287;inin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879101 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Astal, Ahmed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zeolit ve trombositten zengin plazma (tzp) uygulamas&#305;n&#305;n deneysel kemik defektleri &uuml;zerindeki etkilerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879102 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Darwish, Ammar Haj.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Serbest di&#351;eti grefti uygulamalar&#305;nda trombositten zengin plazma kullan&#305;m&#305;n&#305;n al&#305;c&#305; ve verici b&ouml;lgedeki yara iyile&#351;mesi niteli&#287;ine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879108 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Emes, Derya Erbil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tam ve k&#305;smi di&#351;siz hastalarda geleneksel protezler ve implant destekli protezlerin a&#287;&#305;z sa&#287;l&#305;&#287;&#305; ya&#351;am kalitesine ve genel sa&#287;l&#305;k ya&#351;am kalitesine olan etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879109 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;r, Onur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Atravmatik restoratif tedavinin in vivo y&ouml;ntem ile mikrobiyolojik a&ccedil;&#305;dan ve in vitro y&ouml;ntem ile kenar uyumu ve mikros&#305;z&#305;nt&#305; a&ccedil;&#305;s&#305;ndan ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879110 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Atay, Meltem Tekba&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> ER:YAG lazer ile haz&#305;rlanm&#305;&#351; kavitelerde adeziv sistem-dentin ba&#287;lant&#305;s&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879223 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;G&uuml;ven, Yeliz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik periodontitisli bireylerde sigara kullan&#305;m&#305;n&#305;n proenflamatuar konak yan&#305;t&#305; &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879226 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ural, Emre Cant&uuml;rk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; &#351;ekillendirme tekniklerinin oval k&ouml;k kanallar&#305;ndaki etkinliklerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879230 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;G&ouml;kyay, Ba&#351;ak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; renkle&#351;melerinin beyazlat&#305;lmas&#305;, rengin korunmas&#305; ve kal&#305;c&#305;l&#305;&#287;&#305;n&#305;n in vitro y&ouml;ntemle belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879234 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ulu, Oya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bir &ccedil;ok alanda ba&#351;ar&#305; ile kullan&#305;lan &quot;ZEOL&#304;T&quot;in tek ba&#351;&#305;na, TCP (trikalsiyumfosfat) ile birlikte di&#351;hekimli&#287;inde kemik greft materyali olarak kullan&#305;labilirli&#287;inin deneysel olarak tav&#351;an tibialar&#305;nda a&ccedil;&#305;lan defektlere yerle&#351;tirilerek de&#287;erlendirilmesi ve kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879235 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Uyumaz, A. Natuk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> E vitamini ve antiinflamatuar kullan&#305;m&#305;n&#305;n kemik iyile&#351;me &uuml;zerine etkileri (deneysel &ccedil;al&#305;&#351;ma) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879236 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Shen, Sevinch.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; implant boyutlar&#305;yla elde edilen kuron-implant oranlar&#305;n&#305;n peri-implanter kemi&#287;e olan etkisinin sonlu eleman analizi (FEM) ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879237 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Bayraktar, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mandibular 3. b&uuml;y&uuml;k az&#305; di&#351;lerinin ortodontik tedavi sonras&#305; uzun d&ouml;nemdeki n&uuml;kse etkisinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879384 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ah&ccedil;&#305;, &#350;aziye &Ouml;ner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Teleskobik tutucularda primer kuron materyali olarak zirkonya kullan&#305;m&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879385 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Turp, I&#351;&#305;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Zirkonyum dioksit alt yap&#305; &uuml;zerine uygulanan farkl&#305; y&uuml;zey i&#351;lemlerinin ve tekrarlanan f&#305;r&#305;nlaman&#305;n &uuml;st yap&#305; porseleninin ba&#287;lanma dayan&#305;m&#305;na etkisinin in-vitro olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879395 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;r, Sinem Savran.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Keratokist ve radik&uuml;ler kistlerin K&#304;67, PCNA, P53 varl&#305;&#287;&#305; a&ccedil;&#305;s&#305;ndan histopatolojik olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879396 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ey&uuml;po&#287;lu, Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deneysel kemik defektlerinde uygulanan karbon k&ouml;p&uuml;k ve 810 NM laser'in iyile&#351;me &uuml;zerine olan etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879397 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Sev&uuml;k, Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; &#351;ekilli mandibulalarda uygulanan implant &uuml;st&uuml; hareketli protezlerde ball ata&#351;manlar&#305;n lokalizasyonunun kemikteki stres da&#287;&#305;l&#305;m&#305;na etkisinin FEM analiziyle incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879398 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Erkesen, Semra Can.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ok&uuml;lt HBV enfeksiyon varl&#305;&#287;&#305;n&#305;n HBSAG negatif farkl&#305; paternlerde real-time PCR y&ouml;ntemiyle saptanmas&#305; = The detection of occult HBV infection in patiens with HbsAg negative pattern by real-time PCR method ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900500 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&#304;zmirli, Sena.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hastane infeksiyonlar&#305; etkenlerinin y&#305;llar i&ccedil;indeki da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ve temel antibiyotik diren&ccedil; oranlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900708 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ak&#305;n, Emine Nurhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&uuml;y&uuml;k&#351;ehirlerde ofis &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;nda beslenme bi&ccedil;imlerinin obeziteyle ve metabolik sendrom komponentleriyle ili&#351;kisi ve beslenme e&#287;itiminin etkisi = Food consumption, its corelation with obesity nad metabolic syndrome components and thw effect of the nutrition education on the office workers in the metropoles ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900756 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Yerli, Muhammet Turabi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Koag&uuml;laz pozitif ve koag&uuml;laz negatif stafilokok su&#351;lar&#305;nda makrolid linkozamid streptogramin B (MBLS) grubu antibiyotiklere direncin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; = The investigation of the resistance in coagulase positive and coagulase negative staphylococcus in macrolide lincosamide streptogramin b (MLSB) groups antibiotics ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900758 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kaya, Ilg&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Silikon hidrojel kontakt lens ve s&#305;k de&#287;i&#351;imli yumu&#351;ak kontakt lens kullan&#305;m&#305;n&#305;n konjonktiva floras&#305; &uuml;zerine etkisinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; = Investigation of the effect of silicone hydrogel contact lenses and frequent replacement soft contact lenses usage on conjunctival flora ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900760 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;G&uuml;ng&ouml;rd&uuml;, Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nterferon beta (IFNB) tedavisi alan multipl skleroz'lu hastalarda IFNB'n&#305;n biyolojik ve klinik etkinli&#287;inin de&#287;erlendirilmesi = Evaluation of biological and clinical effectiveness of IFN&szlig; in MS patients ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900761 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;AKAL, B&uuml;lent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da bir il&ccedil;ede g&#305;da katk&#305; maddesi i&ccedil;eren baz&#305; besinlerin t&uuml;ketiminin ve sa&#287;l&#305;&#287;a etkilerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;: g&#305;dalar&#305;n risk analizi = An investigation in a district in &#305;stanbul the consumption and their effects on health of some foods that include food additives: risk analysis of foods ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900762 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kaya, &#304;rem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oksidatif stresin h&uuml;cre d&ouml;ng&uuml;s&uuml; fazlar&#305; &uuml;zerindeki etkileri = Effects of oxidative stress on cell cycle phases ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900766 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Dal, Fulya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elektrikle uyar&#305;lan izole s&#305;&ccedil;an atriyum &#351;eritlerinde 4-aminopridin (4-AP)'in inotropik etkilerinde CA2+ ve sarkoplazmatik retikulumun rol&uuml; = The role of ca2+ and sarcoplasmic reticulum in the inotropic effects of 4-aminopyridine (4-ap) in the electrically driven atrial strips of rats ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900767 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Erdal, A. Hande.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;&ccedil;anlarda al&uuml;minyumun farkl&#305; doz ve s&uuml;relerde uygulanmas&#305;n&#305;n eritrosit ozmotik frajilitesi ve eser elementler &uuml;zerine etkisi = The effects of aluminium applied at different doses and durations on erythrocyte osmotic fragility and trace elements ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900768 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Bahar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Graves hastal&#305;&#287;&#305;nda ''vascular endothalial geowth factor'' gen polimorfizminin incelenmesi = Investigation of Vascular Endothelial Growth Factor Gene Polymorphism in Graves&rsquo;Disease ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900769 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Baki, Adile Merve.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deneysel karaci&#287;er kanserinde baz&#305; antioksidan bile&#351;iklerin etkisinin incelenmesi = Investigation of effects of several antioxidant compounds on experimental hepatic cancer ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900770 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Bing&uuml;l, &#304;lknur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; infertil hasta gruplar&#305;nda k&uuml;k&uuml;l&uuml;s h&uuml;crelerindeki notch gen ekspresyonlar&#305;n&#305;n imm&uuml;nolar&#305;n&#305;n imm&uuml;nohistokimyasal olarak ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; = Investigation of the notch gene expressions in the cumulus cells on the different infertil group's immunohistochemically ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900771 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Tanr&#305;verdi, Gamze.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipertansif hastalarda plazma renin aktivitesi ve anjiotensin II seviyesinin, crp ve bir kognitif fonksiyon belirteci olan BDNF &uuml;zerine etkisi = The effects of Plasma Renin Activity and Angiotensin II levels on CRP and BDNF, a marker of cognitive function, in hypertensive patients] ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900772 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Demir, Meral.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fibromiyalji' li hastalarda tam banyo uygulamas&#305;, peloid paket uygulamas&#305; ve hasta e&#287;itiminin etkinki&#287;inin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; = Comparison of the effectiveness of patient education in patients with fibromyalgia with combinatory use of patient education, full-bath, and mud-pack applications ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900773 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ba&#287;datl&#305;, Ali Osman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Venlafaksinin kesilme sendromunda olu&#351;an davran&#305;&#351;sal de&#287;i&#351;iklikler ve bu de&#287;i&#351;ikliklerin nitrerjik ve glutamaterjik sistemle ili&#351;kisinin s&#305;&ccedil;anlarda incelenmesi = The examination of behavioral changes in rats during discontinuation syndrome of venlafaxine and relationship of these changes with nitrergic and glutamatergic system ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900774 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ho&#351;dil, Duygu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Koroner arter hastalar&#305;nda MDR-1 gen polimorfizmi ve trombosit aktivite edici fakt&ouml;r (PAF) d&uuml;zeylerinin hastal&#305;kla olan ili&#351;kisinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; = Association of MDR-1 gene polymorphism and platelet activating factor (PAF) levels in patients with coronary artery disease ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900776 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ayaz, G&uuml;lsel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ameliyathane hem&#351;irelerinin fiziksel &ccedil;evreden etkilenmeye ili&#351;kin g&ouml;r&uuml;&#351;leri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:716147 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Alver, Esra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48140.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48140.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik periodontitisli bireylerde sigara kullan&#305;m&#305;n&#305;n proenflamatuar konak yan&#305;t&#305; &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:732843 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ural, Emre Cant&uuml;rk.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47651.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47651.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oral liken planus hastalar&#305;nda MCP 1, CCR 2 gen kemokin resept&ouml;rlerinin etkinli&#287;inin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:733000 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, &Ouml;zg&uuml;r.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48485.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48485.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elektron huzme tedavilerinde d&uuml;zensiz alanlar&#305;n doz verimine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:735983 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&#350;ahin, Cihan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47548.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47548.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kal&ccedil;a k&#305;r&#305;&#287;&#305; ameliyat&#305; olan ya&#351;l&#305; hastalarda d&uuml;&#351;me riskinin belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736206 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Seyhan, Ezgi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48196.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48196.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tam ve k&#305;smi di&#351;siz hastalarda geleneksel protezler ve implant destekli protezlerin a&#287;&#305;z sa&#287;l&#305;&#287;&#305; ve ya&#351;am kalitesine ve genel sa&#287;l&#305;k kalitesine olan etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736314 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;r, Onur.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48194.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48194.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Motor n&ouml;ron hastalar&#305;nda biyoelektriksel aktivitelerin ard&#305;&#351;&#305;k uyar&#305;m testi, tek lif elektromiyografi ve kantatatif motor &uuml;nite analizi ile ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736316 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;K&ouml;ke&#351;, &Uuml;lgen.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47966.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47966.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elektrikle uyaralan izole s&#305;&ccedil;an atriyum &#351;erirlerinde (4-AP)'nin inotropik etkilerinde CA 2+ ve sarkoplazmik retikulumun rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736759 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Erdal, A. Hande.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48559.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48559.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;tlerde bulunan metisiline diren&ccedil;li staphloccus aureus'un pcr y&ouml;ntemi ile tespit edilmesi ve sccmec tiplendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736762 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Nassara, Ghassan Issa Ahmad.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48551.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48551.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&ouml;netici hem&#351;irelerin problemli personelle ba&#351;a &ccedil;&#305;kma yakla&#351;&#305;mlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736766 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;it&ccedil;iba&#351;&#305;, Fatma Ta&#351;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48555.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48555.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik periodontitisli bireylerde sigara kullan&#305;m&#305;n&#305;n antienflamatuar konak yan&#305;t&#305; ve kemokinler &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738625 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Haytural, &Ouml;zden.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47652.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47652.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Serbest di&#351;eti grefti uygulamalar&#305;nda trombositten zengin plazma kullan&#305;m&#305;n&#305;n al&#305;c&#305; ve verici b&ouml;lgedeki yara iyile&#351;mesi niteli&#287;ine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738638 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Emes, Derya Erbil.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47649.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47649.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Psikotik hastalar&#305;n antipsikotik ila&ccedil; tedavisine uyumsuzluk hakk&#305;nda g&ouml;r&uuml;&#351;leri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738641 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ba&#287;, Nareg.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47647.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47647.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rosuvastatin tayini i&ccedil;in yeni bir y&uuml;ksek performansl&#305; s&#305;v&#305; kromatografisi y&ouml;ntemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738702 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;a&#287;lar, Sena.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47712.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47712.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fetal kromozom anomalilerinin tan&#305;s&#305;nda multiplex ligation-dependent probe amplification tekni&#287;inin etkinli&#287;inin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738705 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Toksoy, G&uuml;ven.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47714.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47714.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Mandibular 3. b&uuml;y&uuml;k az&#305; di&#351;lerinin ortodontik tedavi sonras&#305; uzun d&ouml;nemdeki n&uuml;kse etkisinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738738 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ah&ccedil;&#305;, &#350;aziye &Ouml;ner.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47884.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47884.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; implant boyutlar&#305;yla elde edilen kuron-implant oranlar&#305;n&#305;n peri-implanter kemi&#287;e olan etkisinin sonlu eleman analizi (FEM) ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738739 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Bayraktar, Mehmet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47764.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47764.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; &#351;ekillendirme tekniklerinin oval k&ouml;k kanallar&#305;ndaki etkinliklerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmal&#305; olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738740 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;G&ouml;kyay, Ba&#351;ak.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47772.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47772.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Daralt&#305;lm&#305;&#351; platform dizayn&#305;na sahip implantlarda peri-implanter dokular&#305;n klinik olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738750 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;M&#305;s&#305;rl&#305;o&#287;lu, Esma.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47889.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47889.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hepatosell&uuml;ler karsinomlu hastalarda VEGF, IL-6 ve Glipikan-3 klinik &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738751 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Serilmez, Murat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47763.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47763.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Yatakl&#305; tedavi kurumlar&#305;nda &ccedil;al&#305;&#351;an hem&#351;irelerin uygulamalar&#305;nda yararland&#305;klar&#305; bilgi kaynaklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739260 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;al&#305;&#351;kan, Figen.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48407.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48407.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meme kanserli hastalarda e-kaderin ve MMP-3 gen polimorfizmlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739261 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Turan, Adile Nazl&#305;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48406.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48406.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; implantlar&#305;nda kemik yo&#287;unlu&#287;una ba&#287;l&#305; kriterlerin &ccedil;&#305;karma radyografileri ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739264 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;G&uuml;ll&uuml;k &Ouml;zt&uuml;rk, Emine.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48388.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48388.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hidroksiapatit esasl&#305; kemik grefti-trombositten zengin plazma kombinasyonunun tav&#351;an maksillas&#305;nda olu&#351;turulan deneysel kemik defektlerinde kemik rejenerasyonu &uuml;zerine etkilerinin histolojik a&ccedil;&#305;dan de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739552 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Atalay, Caner.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48430.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48430.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nedeni bilinmeyen mental retardasyonda subtelomerik mikrodelesyon varl&#305;&#287;&#305;n&#305;n fluoresans insitu hibridizasyon y&ouml;ntemi ile ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739553 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Tahtakaya, Burcu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48429.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48429.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deneysel kemik defektlerinde uygulanan karbon k&ouml;p&uuml;k ve 810 NM Laser'in iyile&#351;me &uuml;zerine olan etkilerinin histopatolojik olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739886 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Sev&uuml;k, Zeynep.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47794.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47794.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hem&#351;irelerin yenilik&ccedil;i davran&#305;&#351;lar&#305; ve etkileyen fakt&ouml;rler : niteliksel bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739887 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;S&ouml;nmez, Bet&uuml;l.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47793.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47793.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Zihinsel engelli &ccedil;o&ccedil;uklarda sekiz haftal&#305;k kayak e&#287;itiminin , fiziksel uygunluk d&uuml;zeyleri &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739888 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&#350;ahin, Mustafa.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47892.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47892.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Di&#351;eti &ccedil;ekilmelerinin tedavisinde kuronale kayd&#305;r&#305;l&#305;p flep uygulamas&#305; ile birlikte trombositten zengin plazma kullan&#305;m&#305;n&#305;n klinik sonu&ccedil;lar &uuml;zaerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739890 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Hanzade, Mete.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47782.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47782.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyabetli hastalarda ayak bak&#305;m uygulamalar&#305; ve &ouml;z etkilili&#287;in de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739906 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Bi&ccedil;er, Emine K&#305;r.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47821.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47821.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Abdominal stomal&#305; hastalarda ya&#351;am kalitesinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739830 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Tar&#305;, &Ouml;zge.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47587.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47587.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Cerrahi hastalar&#305;n d&uuml;&#351;me riskine kar&#351;&#305; hem&#351;irelerin ald&#305;klar&#305; &ouml;nlemler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739915 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;At&#305;c&#305;lar, Arzu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47843.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47843.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Broyler tavuklarda uzun kemik k&#305;r&#305;klar&#305;n&#305;n etiyolojisinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739916 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zyo&#287;urt&ccedil;u, Hande.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47845.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47845.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Metastatik prostat kanserli hastalar&#305;n plazmalar&#305;nda mikroRNA analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739919 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kovanc&#305;lar, M&uuml;ge.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47848.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47848.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Di&#351; renkle&#351;melerinin beyazlat&#305;lmas&#305;, rengin korunmas&#305; ve kal&#305;c&#305;l&#305;&#287;&#305;n&#305;n in vitro y&ouml;ntemle belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739922 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ulu, Oya.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47849.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47849.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mide ve kolorektal kanserli hastalarda p16, MDM2 gen polimorfizmlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739924 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Tuna, G&uuml;lay.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47864.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47864.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Hastane sular&#305;ndan nont&uuml;berk&uuml;loz mikobakterilerin izolasyon oran&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739927 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;ERK&Ouml;SE GEN&Ccedil;, Gonca.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47859.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47859.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Tip2 diyabet hastal&#305;&#287;&#305;nda ABCG5 ve ABCG8 gen polimorfizminin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739929 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;G&ouml;k, &Ouml;zlem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47840.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47840.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Sa&#287;l&#305;&#287;&#305; geli&#351;tiren hastane kavram&#305; i&ccedil;inde premat&uuml;re yenido&#287;an sa&#287;l&#305;&#287;&#305; : do&#287;um sonras&#305; anneler verilen e&#287;itimin &ccedil;ocuk bak&#305;m&#305;na etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739857 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;etin, Zeynep.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47611.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47611.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Kronolojik obstr&uuml;ktif akci&#287;er hastal&#305;&#287;&#305; olu&#351;turulmu&#351; deneysel s&#305;&ccedil;an modelinde baz&#305; endojen vazokonstrikt&ouml;r ve vazodilat&ouml;r maddelerin d&uuml;zeyleri &uuml;zerine defibrotid'in etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739864 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ko&ccedil;, Nihal.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47778.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47778.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mezyal temporal lob epilepsisi patogenezinde apoptoza yol a&ccedil;an genlerin ekspresyonlar&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739873 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Y&uuml;cesan, Emrah.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47780.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47780.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Keratokist ve radik&uuml;ler kistlerin Ki67, PCNA, P53 varl&#305;&#287;&#305; a&ccedil;&#305;s&#305;ndan histopatolojik olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739875 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ey&uuml;po&#287;lu, Esra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47787.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47787.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Selektif cox-2 inhibit&ouml;rlerinin kemik iyile&#351;mesi &uuml;zerine etkisinin histopatolojik olarak incelenmesi (deneysel &ccedil;al&#305;&#351;ma) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740300 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Uygun, Serpil.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48545.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48545.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;&ccedil;anlarda alim&uuml;nyumun farkl&#305; doz ve s&uuml;relerde uygulanmas&#305;n&#305;n eritrosit ozmotik ftajilitesi ve eser elementler &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740305 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Bahar.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48556.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48556.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> N&ouml;ro-bulan&#305;k mant&#305;k yard&#305;m&#305; ile alfuzosin HCI i&ccedil;eren tablet form&uuml;lasyonlar&#305;n&#305;n tasar&#305;m &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740307 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Mesut, Burcu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48558.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48558.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Koroner Arter Bypass Greft ameliyat&#305; ge&ccedil;iren hastalar&#305;n taburculuk s&uuml;recinde Omaha Hem&#351;irelik Bilgi Sistemi'nin kullan&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740261 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Y&#305;ld&#305;z.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48147.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48147.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 0-6 ayl&#305;k bebeklerde anne s&uuml;t&uuml; ile beslenmenin b&uuml;y&uuml;me ve d&#305;&#351;k&#305;lamaya etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740262 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Esin, K&uuml;bra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48148.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48148.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hemiparezili &ccedil;ocuklarda k&#305;s&#305;tlay&#305;c&#305; zorunlu hareket tedavisi ile n&ouml;rogeli&#351;imsel tedavinin &uuml;st ekstremite kullan&#305;m&#305; &uuml;zerine etkinli&#287;inin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740266 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Acar, G&ouml;n&uuml;l.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48152.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48152.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; sosyoekonomik ilk&ouml;&#287;retim &ccedil;ocuklar&#305;nda beslenme, fiziksel aktivitelerin de&#287;erlendirilmesi ve obezite prevalans&#305;n&#305;n belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740268 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Pulat Demir, Halime.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48154.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48154.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul ilinde bir ilk&ouml;&#287;retim okulunda 6-8. s&#305;n&#305;flarda akran zorbal&#305;&#287;&#305; s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740274 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Bulgurcu, Sunay.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47313.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47313.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;n vitro fertilizasyon (IVF) antiinflamatuar fakt&ouml;rler ve total antioksidan kapasite ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740278 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Yen, Mustafa.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47413.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47413.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Do&#287;um &#351;eklinin annelerin postpartum ilk 24 saatteki do&#287;um sonu konforuna etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740387 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zer, H&uuml;lya Top&ccedil;u.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48928.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48928.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Radyoterapide metal protezlerin tedavi dozuna etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740432 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kurt, Serap.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47331.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47331.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 10-18 ya&#351; erkek futbolcularda post&uuml;r, her iki aya&#287;a d&uuml;&#351;en a&#287;&#305;rl&#305;k da&#287;&#305;l&#305;m&#305;, atletik performans ve ya&#351;anan sportif yaralanmalar aras&#305;ndaki ili&#351;kinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740436 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Bulat, M&uuml;ge.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47327.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47327.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Papiller tiroid kanserlerinde braf v600e mutasyonu ve cyp2d6 polimorfizminin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ve histopatolojik ili&#351;kilerinin de&#287;erlendirilmes ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740445 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Da&#287;lar Aday, Aynur.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47448.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47448.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> &#304;laca diren&ccedil;li mezyal temporal lob epilepsi hastalar&#305;n&#305;n MTDNA'lar&#305;nda tek baz de&#287;i&#351;imi taranmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740463 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Azakl&#305;, H&uuml;lya.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47381.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47381.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Detoksifikasyon enzimlerinden NAT2 ve CYP1A2 gen polimorfizmlerinin meme kanseri ile ili&#351;kisinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740465 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Seyhan, Mehmet Fatih.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47382.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47382.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Visseral leishmaniasis epidemiyolojisinin k&ouml;peklerde Real Time-PCR y&ouml;ntemi ile ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740466 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Bay&#305;rl&#305;o&#287;lu, &#350;afak.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47355.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47355.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> &#304;la&ccedil; sekt&ouml;r&uuml;nde yer alan bir firmada ofis ve saha &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;nda strres belirtilerinin &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesi, i&#351; sa&#287;l&#305;&#287;&#305; ve i&#351; veriminin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740469 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Cevizci, Sibel.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47358.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47358.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Juvenil miyoklonik epilepsili hastalarda H refleksi ve dalgas&#305; ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740473 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Al&#305;&#351;kan Oral, T&uuml;lay.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48615.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48615.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul ili &#350;i&#351;li il&ccedil;esi anadolu liselerinde &ouml;&#287;renim g&ouml;ren gen&ccedil;lerin sa&#287;l&#305;k profili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740559 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Canbulat, Nejla.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47612.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47612.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Ba&#351;-boyun IMRT'sinde y&uuml;zey dozlar&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740562 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Doruk, &Ouml;zlem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47616.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47616.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> T&uuml;m&ouml;r te&#351;his ve tedavisi i&ccedil;in geli&#351;tirilen nanoboyutta lipozomal ila&ccedil; ta&#351;&#305;y&#305;c&#305; sistemler &uuml;zerinde in vitro &ccedil;al&#305;&#351;malar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740604 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Liko, Flonja.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49673.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49673.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hem&#351;irelik &ouml;&#287;rencilerinde ba&#287;lanma bi&ccedil;imleri ve internet kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740634 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ko&ccedil;, Medine.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48497.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48497.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diabetes mellituslu bireylerde periodontal tedavinin periferik kan biomarkerlar&#305;na etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740636 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kara Garip, G&ouml;ze.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48499.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48499.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipertansif hastalarda plazma renin aktivitesi ve anjiotensin II seviyesinin, CRP ve bir kognitif fonksiyon belirteci olan BDNF &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740654 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Demir, Meral.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48628.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48628.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oksidatif stresin h&uuml;cre d&ouml;ng&uuml;s&uuml; fazlar&#305; &uuml;zerindeki etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740655 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Dal, Fulya.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48629.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48629.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bakteriyel vaginozise neden olan etkenlerin molek&uuml;ler y&ouml;ntemlerle belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740886 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Can, K&uuml;bra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47379.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47379.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de adli t&#305;p e&#287;itiminin &ouml;nc&uuml;leri ve geli&#351;imi (1846-1933) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740895 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, R&#305;fat Vedat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47350.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47350.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Er : yag lazer ile haz&#305;rlanm&#305;&#351; kavitelerde adeziv sistem- dentin ba&#287;lant&#305;s&#305;n&#305;n incelernmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740899 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;G&uuml;ven, Yeliz.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47384.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47384.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lise &ouml;&#287;rencilerinde ba&#287;lanma bi&ccedil;imleri ve kurald&#305;&#351;&#305; davran&#305;&#351;lar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740905 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Uluman, &Ouml;zg&uuml;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47394.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47394.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Kad&#305;nlar&#305;n ki&#351;ilik &ouml;zelliklerinin menopozal yak&#305;nma ve ya&#351;am kalitesine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740875 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Bal, Meltem Demirg&ouml;z.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47341.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47341.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> S100A4 gen varyabtlar&#305; ile metastatik meme kanseri aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740984 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, Seda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47431.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47431.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;n vitro fertilizoasyon, proinflamatuar fakt&ouml;rler ve lipit peroksidasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740994 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Y&#305;ld&#305;zfer, Ferda&#287;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47434.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47434.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Toz bebek mamalar&#305;nda ve yeni do&#287;an beslenme t&uuml;plerinde cronobacter spp.(enterobacter sakazakii) ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741034 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Menga, Merve.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48346.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48346.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'nin baz&#305; zehirli mantarlar&#305; &uuml;zerine kimyasal ara&#351;t&#305;rmalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741084 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kartal, Filiz.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48095.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48095.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 3-hidroksinaftalen-2-karbohidrazid t&uuml;revlerinin sentezi ve yap&#305;lar&#305;n&#305;n ayd&#305;nlat&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741087 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ta&#351;, P&#305;nar.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48116.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48116.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Propensity skor y&ouml;nteminin meme kanserinde ya&#351; ile dokudaki ER, PR, CERB - B2 de&#287;i&#351;iminin analizinde kullan&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741044 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;G&uuml;rtekin, Ba&#351;ak.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48338.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48338.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&uuml;y&uuml;k&#351;ehirlerde ofis &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;nda beslenme bi&ccedil;imlerinin obeziteyle ve metabolik sendrom kompenentleriyle ili&#351;kisi ve beslenme e&#287;itiminin etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741045 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Yerli, Muhammet Turabi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48337.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48337.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul y&ouml;resindeki kedilerde Bartonella Henselae'n&#305;n bakteriyolojik ve polymerase chain reaktion tekni&#287;i ile ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741091 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;S&#305;&#287;&#305;rc&#305;, Belgi Diren.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48119.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48119.pdf</a><br/>Format:&#160;Bilgisayar Dosyas&#305;<br/> Mobbing davran&#305;&#351;&#305; ve ana &ccedil;ocuk sa&#287;l&#305;&#287;&#305; merkezlerindeki sa&#287;l&#305;k &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;na y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741050 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;F&#305;&#351;k&#305;n, Gamze.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48333.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48333.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Farkl&#305; kanser t&uuml;rlerinde B ve T lenfositlerinin izolasyonu ve CD38 enzim etkinliklerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741093 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ba&#351;, Aycan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48121.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48121.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lorakarbefin ultra h&#305;zl&#305; y&uuml;ksek performansl&#305; s&#305;v&#305; kromatografisi (UFLC) y&ouml;ntemi ile farmas&ouml;t&uuml;k preparatlarda tayini ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741052 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Akdeniz, Cahit Sami.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48331.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48331.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Klinik &ouml;rneklerden soyutlanan Candida t&uuml;rlerinde biyofilm olu&#351;umu ve baz&#305; antifungallere duyarl&#305;l&#305;klar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741094 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zper&ccedil;in, Didem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48122.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48122.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kilonun ya&#351;am kalitsi &uuml;zerine etkisi &ouml;l&ccedil;e&#287;i (IWQOL_L&#304;TE) t&uuml;rk&ccedil;e versiyonunun psikometrik de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741056 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;&ouml;mlek&ccedil;i, Necmiye.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48344.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48344.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipokampal sklerozu olan meziyal temporal lob epilepsi hastalar&#305;n eletro-klinik alt gruplar&#305; ve bunlar&#305;n cerrahi sonlan&#305;m ile ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741058 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Toydemir, H&uuml;lya Erta&#351;o&#287;lu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48258.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48258.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hastane infeksiyonlar&#305; etkenlerinin y&#305;llar i&ccedil;indeki da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ve temel antibiyotik diren&ccedil; oranlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741102 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ak&#305;n, Emine Nurhan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49143.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49143.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nmeli hastalarda bak&#305;m vericinin y&uuml;k&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741061 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ko&ccedil;ak, G&ouml;n&uuml;l.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48256.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48256.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Geleneksel y&ouml;ntemleri e&#351;lerin tercih etme nedenleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741103 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Buldurucu, Sinem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49144.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49144.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Menopoz poliklini&#287;ine ba&#351;vuran kad&#305;nlar&#305;n ila&ccedil; kullan&#305;m&#305;na ili&#351;kin yakla&#351;&#305;mlar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741062 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Kural, &Ccedil;i&#287;dem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48255.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48255.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;berk&uuml;loz hastalar&#305;nda d&uuml;zenli ila&ccedil; kullanma ile ilgili engeller ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741065 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;a&#287;altay Kayao&#287;lu, Sevgi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48260.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48260.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> HIV/AIDS damgalama &ouml;l&ccedil;e&#287;inin T&uuml;rk toplumunda ge&ccedil;erlik ve g&uuml;venilirli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741067 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ccedil;al&#305;&#351;kan, Pakizer.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48262.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48262.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Jinekolojik kanserli hastalarda aile planlamas&#305; y&ouml;ntem kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741071 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Malak, Arzu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48266.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48266.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ok&uuml;lt HBV enfeksiyon varl&#305;&#287;&#305;n&#305;n HBsag negatif farkl&#305; paternlerde Real-Time PCR y&ouml;ntemiyle saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741075 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&#304;zmirli, Sena.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48274.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48274.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diabetik tav&#351;anlar&#305;n kan ve intraok&uuml;ler s&#305;v&#305;lar&#305;nda osmotik bas&#305;n&ccedil; ile Zu, Cu ve Cr eser element seviyelerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741239 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;D&uuml;zg&uuml;n, Dilek.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48124.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48124.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Atak d&ouml;nemlerindeki RRMS hastalar&#305;n&#305;n serum ve beyin omurilik s&#305;v&#305;lar&#305;nda hastal&#305;&#287;a &ouml;zg&uuml; antikorlar&#305;n serex y&ouml;ntemi ile taranmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741293 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Erda&#287;, Ece.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48131.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48131.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Noretisteron i&ccedil;eren topikal form&uuml;lasyonlar&#305;n haz&#305;rlanmas&#305; &uuml;zerine &ccedil;al&#305;&#351;malar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041212 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&#350;aki, Dilek.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48306.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48306.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> radyoterapi alan ba&#351; ve boyun kanserli hastalarda ya&#351;am kalitesi ve ya&#351;am kalitesini etkileyen fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041213 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Esra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48305.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48305.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&ouml;rt farkl&#305; splint tipinin olu&#351;turdu&#287;u stres da&#287;&#305;l&#305;m&#305;n&#305;n fotoelastik stres analizi ve sonlu elemanlar y&ouml;ntemi ile incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041214 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk Hazer, Esra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48304.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48304.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Baz&#305; bitkilerden elde edilen ekstrelerin antioksidan ve antimikrobiyal etkilerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ve form&uuml;lasyonlar&#305;n&#305;n haz&#305;rlanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041221 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Ya&#351;ar, S. Ya&#287;mur.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48365.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48365.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 6 MV X-&#305;&#351;&#305;nlar&#305; kullan&#305;larak planlanan yo&#287;unluk ayarl&#305; radyoterapi hasta tedavi planlar&#305;n&#305;n kalite kontrol&uuml;n&uuml;n iki farkl&#305; dozimetrik y&ouml;ntem kullan&#305;larak kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041228 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Y&uuml;cel, Derya.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48394.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48394.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dental implant uygulanm&#305;&#351; hastalarda enflamatuar sitokin d&uuml;zeyleri ile plazma titanyum seviyesi aras&#305;&#305;ndaki ili&#351;kinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041231 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, S&uuml;leyman.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48391.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48391.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Paraoksonaz1 (PON1) Aromataz (CYP19) ve 17-A- hiroksilaz enzimlerinin meme kanseri ile ili&#351;kisinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041242 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;K&#305;sakesen, Halil &#304;brahim.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48375.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48375.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> L&ouml;semilerde ID-4 ve Ikaros gen anlat&#305;m&#305;n&#305;n notch sinyal yola&#287;&#305; ile ili&#351;kisinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041233 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;G&uuml;rb&uuml;z, Orkun.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48367.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48367.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alt &ccedil;enede iki implant destekli tam protezlerde kullan&#305;lan top ba&#351;l&#305; ve locator tutucular&#305;n tutuculuk kuvveti de&#287;erlerinin ve a&#351;&#305;nmalar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041234 2020-01-26T07:07:37Z 2020-01-26T07:07:37Z by&#160;Eren T&uuml;rk, &Ccedil;a&#287;la P&#305;nar.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48368.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48368.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>