Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: &#304;stanbul Ticaret Odas&#305;. SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509$0025C4$0025B0stanbul$002bTicaret$002bOdas$0025C4$0025B1.$002509$0025C4$0025B0stanbul$002bTicaret$002bOdas$0025C4$0025B1.$0026lm$003dIUHFK$0026ps$003d300?dt=list 2020-01-28T12:15:24Z Medeniyet ve de&#287;erler : a&ccedil;&#305;k medeniyet-&#304;stanbul yakla&#351;&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1223679 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#350;ent&uuml;rk, Recep. ed.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekonomik rapor : 2010 y&#305;l&#305;nda T&uuml;rkiye ve D&uuml;nya ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:679380 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681502 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birli&#287;i&rsquo; nin serbest ticaret anla&#351;malar&#305;&rsquo; na T&uuml;rkiye&rsquo; nin de dahil edilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676361 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birli&#287;i ve T&uuml;rkiye KOB&#304;&rsquo;lerin istihdam art&#305;r&#305;c&#305; etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676457 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekonomik rapor : 2009 y&#305;l&#305;nda T&uuml;rkiye ve D&uuml;nya ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:681262 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;TO bilgi merkezi ve uluslararas&#305; ticari s&#305;n&#305;fland&#305;rma sistemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:653027 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de ve d&uuml;nyada tar&#305;msal destekleme politikas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:607093 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milano Ulusal ve Uluslararas&#305; Tahkim Odas&#305; : Tahkim Kurallar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:641739 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mesleki E&#287;itim ve Teknik E&#287;itim Fak&uuml;lteleri Ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:641802 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meslek y&uuml;ksek okullar ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:643907 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; D&uuml;nyas&#305;na Y&ouml;nelik Bilgi Merkezleri : K&uuml;t&uuml;phaneler, Dok&uuml;mantasyon ve &Ouml;zel ara&#351;t&#305;rma Merkezleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629657 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birli&#287;i'ne Uyum S&uuml;recinde Otomotiv Sekt&ouml;r&uuml; Rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629658 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nternet &Uuml;zerinde Hukuki Y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kler Bili&#351;im Su&ccedil;lar&#305; : Panel 11.12.2007 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:633514 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de Kobi'lerin Basel-II'ye Uyum S&uuml;reci ve &Ouml;neriler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:587282 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Orta Asya'da Giri&#351;imcilik : f&#305;rsatlar, sorunlar ve &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:587283 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mikro Enerji Santralleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:587291 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 20 Soruda REACH : AB'nin Yeni Kimyasallar Stratejisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591089 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de kongre turizmini geli&#351;tirme imkanlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:591090 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> AB ve Di&#287;er Uluslararas&#305; Birlikler ile &#304;li&#351;kilerde T&uuml;rkiye'nin Se&ccedil;enekleri : AB Perspektifinden Rusya ve &Ccedil;in'in Konumu ve T&uuml;rkiye'nin de Yer Ald&#305;&#287;&#305; &Ccedil;emberde 4 Farkl&#305; Gelecek Senaryosu : AB-Asya A&ccedil;&#305;s&#305;ndan Statik ve Dinamik Bir Analiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:601072 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> AB ve Di&#287;er Uluslararas&#305; Birlikler ile &#304;li&#351;kilerde T&uuml;rkiye'nin Se&ccedil;enekleri : T&uuml;rkiye'nin AB ile Olan &#304;li&#351;kileri A&ccedil;&#305;s&#305;ndan B Plan&#305; &Ouml;nerisi: G&uuml;mr&uuml;k Birli&#287;i'ne Kar&#351;&#305; AB ile Serbest Ticaret Anla&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:601073 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sigorta Sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n, Sigorta D&uuml;zenleme ve Denetleme Yasas&#305;'ndan Beklentileri ve Vergi Problemleri : 07.11.2005 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:601074 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk tekstilinin altyap&#305;s&#305;n&#305;n ya&#351;amas&#305; i&ccedil;in al&#305;nmas&#305; gereken &ouml;nlem ve &ccedil;&ouml;z&uuml;mler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:603091 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 2007 Y&#305;l&#305; &#304;stanbul k&uuml;&ccedil;&uuml;k sanayi kapasite kullan&#305;m&#305; ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:603093 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye el hal&#305;c&#305;l&#305;&#287;&#305; sekt&ouml;r ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:609499 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 2023 i&ccedil;in 13 gen&ccedil; fikir ent://SD_ILS/0/SD_ILS:609503 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;&ccedil;&uuml;k ve orta &ouml;l&ccedil;ekli i&#351;letmelere y&ouml;nelik vergi te&#351;vik politikas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:635972 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul'da &#350;iddet ve &#350;iddetin Sosyolojik Arka Plan&#305; Ara&#351;t&#305;rma Raporu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:635973 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Enerji ve &ccedil;evre uyumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:635995 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekonomik rapor : 2008 y&#305;l&#305;nda T&uuml;rkiye ve d&uuml;nya ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:637763 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;hracat Y&ouml;nelimli Yabanc&#305; Yat&#305;r&#305;m Ortam&#305; : Kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; Bir Analiz ve Politika &Ouml;nerileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:637800 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye ekonomisinde son y&#305;llarda ya&#351;anan y&uuml;ksek oranl&#305; b&uuml;y&uuml;me rakamlar&#305;n&#305;n i&ccedil; piyasa &uuml;zerindeki etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:639756 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birli&#287;i'nin T&uuml;rk Kobilerine Y&ouml;nelik Programlar&#305; Rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629648 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birli&#287;i Fonlar&#305; ve T&uuml;rkiye'nin Kullan&#305;m Ko&#351;ullar&#305; Rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629649 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 100 Soruda Mortgage Uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629650 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek Katma De&#287;er Yaratan Sekt&ouml;rler ve B&uuml;y&uuml;me Stratejileri : &#304;stanbul'un Rekabet&ccedil;i Sekt&ouml;rleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629651 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;nyada ve T&uuml;rkiye'de Ak&#305;ll&#305; Tekstiller : toplant&#305; 27 haziran 2007 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629652 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de &#350;eker Pancar&#305; ve &#350;eker Pancar&#305; &Uuml;retiminde Kota Sistemine Ge&ccedil;i&#351;, Bug&uuml;nk&uuml; Durum ve Gelece&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629655 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye i&ccedil;in model olabilecek &uuml;lkelerde uygulanan te&#351;vik uygulamalar&#305; ve &uuml;lkemize uygulanabilirli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629656 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;mr&uuml;k Birli&#287;i'nin Getirdikleri ve G&ouml;t&uuml;rd&uuml;kleri : D&#305;&#351; Ticaret Vergileri ve &#304;hracat Gelirleri Analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629659 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nternet &Uuml;zerinde G&uuml;venlik Sorunlar&#305; ve G&uuml;venli Ticaret Yapman&#305;n Yollar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629660 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Enerji sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n gelece&#287;i alternatif enerji kaynaklar&#305; ve T&uuml;rkiye'nin &ouml;n&uuml;ndeki f&#305;rsatlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629661 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Porselen, Seramik Sofra ve S&uuml;s E&#351;yas&#305;nda Portekiz &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:633517 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599254 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Risk sermayesi finansman y&ouml;ntemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599255 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elektronik imza ve uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599256 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kredi Kart&#305; Kullan&#305;m&#305;n&#305;n T&uuml;ketici Al&#305;&#351;kanl&#305;klar&#305;na ve Al&#305;&#351;veri&#351;lerin Yer, Zaman ve Marka Tercihlerine Etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599257 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 2006 Y&#305;l&#305; &#304;stanbul K&uuml;&ccedil;&uuml;k Sanayi Kapasite Kullan&#305;m Ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599258 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Enerji sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n gelece&#287;i alternatif enerji kaynaklar&#305; ve T&uuml;rkiye'nin &ouml;n&uuml;ndeki f&#305;rsatlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599259 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1. &#304;TO tekstil &#351;uras&#305; : 23-24 ocak 2007 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599261 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de turizm ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:601055 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekonomik rapor : 2007 y&#305;l&#305;nda T&uuml;rkiye ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:601064 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;lkemizde at&#305;k y&ouml;netimi idaresine ili&#351;kin d&uuml;zenlemeler ve kazan&ccedil;l&#305; &ccedil;evre idaresi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:603094 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kimyasal ambalaj at&#305;klar&#305;n &ccedil;evreye etkileri ve zararlar&#305;n&#305;n &ouml;nlenmesi : seminer 08.11.2006 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:627599 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; d&uuml;nyam&#305;z&#305;n ihtiya&ccedil;lar&#305; ve i&#351;g&uuml;c&uuml; arz&#305; kar&#351;&#305;s&#305;nda mesleki e&#287;itimimiz : i&#351; d&uuml;nyas&#305;n&#305;n mesleki e&#287;itime bak&#305;&#351;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:641789 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyal G&uuml;venlikte Yeni Yakla&#351;&#305;m : Bireysel Emeklilik ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629653 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 2005 y&#305;l&#305; &#304;stanbul k&uuml;&ccedil;&uuml;k sanayi kapasite kullan&#305;m ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599232 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekonomik rapor : 2006 y&#305;l&#305;nda T&uuml;rkite ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599248 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bitki sa&#287;l&#305;&#287;&#305; &ouml;nlemlerine y&ouml;nelik ah&#351;ap ambalaj malzemelerin i&#351;aretlenmesi : seminer 24.03.2006 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599231 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye lojistik sekt&ouml;r&uuml; altyap&#305; analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:627579 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tekstilde yeni ufuklar - teknik tekstil ent://SD_ILS/0/SD_ILS:599227 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;nyada ve T&uuml;rkiye&rsquo;de elektronik ticaret ve vergilendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675340 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;nyada ve T&uuml;rkiye&rsquo;de elektronik ticaret ve vergilendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676368 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;verenin sosyal sigorta y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;kleri ve sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675094 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmeleraras&#305; elektronik ticaret ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675338 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; d&uuml;nyas&#305; i&ccedil;in &ouml;nemli adresler : useful addresses for business ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676006 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekonomik rapor : 2001 y&#305;l&#305; ortalar&#305;nda T&uuml;rkiye Ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676164 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorularla Norve&ccedil; yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:674875 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;sve&ccedil; dondurulmu&#351; sebze ve meyve ihracat pazar ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:674879 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cazeyir &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:674882 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cazeyir &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:674883 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorularla Birle&#351;ik Arap Emirlikleri yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:674885 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yeni sosyal g&uuml;venlik rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:674979 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Suriye &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675030 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;n&#305;r ticaretinin T&uuml;rkiye ekonomisine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675322 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nternette ticaret ve hukuksal sorunlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675339 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1999 y&#305;l&#305; &#304;stanbul K&uuml;&ccedil;&uuml;k Sanayi kapasite kullan&#305;m ara&#351;t&#305;rmas&#305; : istatistik &#351;ubesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675427 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;keticinin korunmas&#305; hakk&#305;nda mevzuat ve &#304;stanbul Ticaret Odas&#305;n&#305;n bu konudaki uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675461 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;n&#305;r ticaretinin T&uuml;rkiye ekonomisine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675477 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekonomik rapor : 2000 y&#305;l&#305; ortalar&#305;nda T&uuml;rkiye ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675756 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1999 y&#305;l&#305; sekt&ouml;rler itibariyle ankete dayal&#305; ekonomik durum analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675769 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorularla &Ccedil;ek Cumhuriyeti yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675928 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorularla Katar yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675929 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorularla Hindistan yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675932 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorularla Hindistan yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675933 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yeni vergi sisteminin de&#287;erlendirilmesi 1998 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676001 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorularla Kanada yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676128 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nternette ticaret ve hukuksal sorunlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:641720 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorularla binalarda enerjinin etkin kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:674733 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Norve&ccedil; &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ve se&ccedil;ilmi&#351; mal gruplar&#305; itibar&#305;yla pazar olanaklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:674878 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;nya&rsquo;da ve T&uuml;rkiye&rsquo;de ekolojik tar&#305;m &uuml;r&uuml;nleri &uuml;retimi, ihracat&#305; ve geli&#351;tirme olanaklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:674892 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Oman Sultanl&#305;&#287;&#305; (Umman) &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675040 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorularla Umman yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675041 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye su &uuml;r&uuml;nleri sekt&ouml;r&uuml; ve Avrupa Birli&#287;i ile entegrasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675091 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;reselle&#351;me ve g&uuml;mr&uuml;k birli&#287;i : &ccedil;al&#305;&#351;ma ya&#351;am&#305;nda d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;m &ccedil;eli&#351;kiler ve f&#305;rsatlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675394 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye su &uuml;r&uuml;nleri sekt&ouml;r&uuml; : potansiyeli, mevcut durumu, sorunlar&#305; ve &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675485 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;rcistan &uuml;lke profili, mevzuat ve T&uuml;rk giri&#351;imcileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675686 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> AB mermer &uuml;r&uuml;nleri piyasas&#305; ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675732 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> KOB&#304;&rsquo;lerde kalite geli&#351;tirme s&uuml;reci ve uygulama &ouml;rnekleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675744 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekonomik rapor : 1999 y&#305;l&#305; ortalar&#305;nda T&uuml;rkiye ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675754 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo; de elektrik enerjisi sekt&ouml;r&uuml;nde &ouml;zelle&#351;tirme politikalar&#305; ve &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675776 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorularla Etiyopya yabanc&#305; sermaye mevzuat&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675927 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Etiyopya &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675941 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yat&#305;r&#305;m destekleri konusunda soru ve cevaplar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675986 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hindistan bisk&uuml;vi ve &#351;ekerleme ihracat pazar ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676106 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanada zeytinya&#287;&#305; pazar ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676127 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kuveyt &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676144 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avruoa para birli&#287;i euro ve T&uuml;rkiye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676154 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorularla Avrupa Birli&#287;i ve T&uuml;rkiye ili&#351;kilerinde Euro ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676156 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avruoa para birli&#287;i euro ve T&uuml;rkiye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676165 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avusturya&rsquo; daki T&uuml;rk giri&#351;imcileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:674881 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ek Cumhuriyeti &uuml;lke profili ve T&uuml;rkiye-&Ccedil;ek Cumhuriyeti serbest ticaret anla&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675100 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkmenistan &uuml;lke profili, mevzuat ve T&uuml;rk giri&#351;imcileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675102 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rusya Federsyonu &uuml;lke profili ve bisk&uuml;vi-&#351;ekerleme &uuml;r&uuml;nleri ihracat pazar ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675103 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek&ouml;&#287;retim kurumlar&#305;n&#305;n b&ouml;lgeleraras&#305; geli&#351;me farkl&#305;l&#305;klar&#305; a&ccedil;&#305;s&#305;ndan &ouml;nemi ve i&#351;levleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675319 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul&rsquo;un ekonomik ve sosyal g&ouml;stergeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675487 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675492 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tayland &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675688 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mermer ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675737 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Etiyopya &uuml;lke profili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675935 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Estonya-Litvanya &uuml;lke profilleri ve serbest ticaret anla&#351;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675946 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avustralya &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675957 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bosna ve Hersek &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675959 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorularla &ccedil;al&#305;&#351;ma mevzuat&#305; el kitab&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675962 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1997 y&#305;l&#305; &#304;stanbul k&uuml;&ccedil;&uuml;k sanayi kapasite kullan&#305;m ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676003 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de fiyat indeksleri hesaplama y&ouml;ntemleri ve uygulamalar&#305; paneli ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676005 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Asya krizi : Uzakdo&#287;u finans krizinin T&uuml;rkiye ekonomisi &uuml;zerindeki etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676099 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hindistan &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676104 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;in Halk Cumhuriyeti : t&uuml;ketim mallar&#305; ihracat pazar ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676109 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Brezilya &uuml;lke profili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676129 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bakkaliye sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n profili ve rekabet olanaklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676157 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; d&uuml;nyas&#305; yerel adresler rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676177 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;al&#305;&#351;ma mevzuat&#305; bilgilendirme semineri : (2 haziran 1998) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676190 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ngiltere&rsquo;deki T&uuml;rk giri&#351;imcileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676327 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekonomik rapor: 1997-1998 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676381 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Danimarka&rsquo;daki T&uuml;rk giri&#351;imcileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676390 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&#305;bbi ve aromatik bitkilerin ila&ccedil; ve alkoll&uuml; i&ccedil;ki sanayilerinde kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:674901 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kuzey K&#305;br&#305;s T&uuml;rk Cumhuriyeti &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:674975 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ukrayna &uuml;lke profili, mevzuat ve T&uuml;rk giri&#351;imcileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675032 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;srail &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675034 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;rd&uuml;n &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675036 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fas &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675038 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tunus &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675042 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Norve&ccedil; &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675044 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birli&#287;i &uuml;lkelerinde vergi sistemlerindeki te&#351;vik ve istisnalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675395 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de k&uuml;&ccedil;&uuml;k ve orta &ouml;l&ccedil;ekli i&#351;letmelerin y&ouml;netim sorunlar&#305; ve &ccedil;&ouml;z&uuml;mleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675437 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;&ccedil; durumdaki firmalar&#305;n kurtar&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675440 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;&ccedil; durumdaki firmalar&#305;n kurtar&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675441 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk tar&#305;m&#305;nda mercimek ve pirincin yeri ve &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675476 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;de yem ve g&uuml;bre sekt&ouml;rleri : yap&#305;sal ve g&uuml;ncel sorunlar, &ccedil;&ouml;z&uuml;m &ouml;nerileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675478 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rakamlarla T&uuml;rkiye ekonomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675490 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;mr&uuml;k Birli&#287;i s&uuml;recinde T&uuml;rk otomotiv sanayiinin ve otomotiv yan sanayiinin rekabet g&uuml;c&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675735 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekonomik rapor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675747 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;ney Afrika Cumhuriyeti &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675924 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kenya &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675936 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nijerya &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675937 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fildi&#351;i sahilleri &uuml;lke profili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675940 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> M&#305;s&#305;r &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675942 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mo&#287;olistan &uuml;lke profili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675944 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;adamlar&#305; ve KOB&#304; y&ouml;neticileri i&ccedil;in d&uuml;nya seyahat rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675971 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1996 y&#305;l&#305; &#304;stanbul k&uuml;&ccedil;&uuml;k sanayi kapasite kullan&#305;m ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676000 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Japonya haz&#305;r giyim piyasas&#305; ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676112 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Japonya piyasas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676117 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanada &uuml;lke profili ve deri e&#351;ya-ayakkab&#305; ihracat pazar ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676119 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kanada i&#351;lenmi&#351; g&#305;da &uuml;r&uuml;nleri piyasas&#305; ihracat pazar ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676126 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meksika &uuml;lke profili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676131 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Arjantin &uuml;lke profili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676134 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ili &uuml;lke profili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676135 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Arjantin &uuml;lke profili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676137 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;ili &uuml;lke profili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676142 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; d&uuml;nyas&#305; yerel adresler rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676198 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karadeniz B&ouml;lgesi&rsquo;nde yayla turizmin geli&#351;tirilmesi, b&ouml;lgesel geli&#351;me ve &ccedil;evreye uyumlu yap&#305;la&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676273 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye&rsquo;nin do&#287;al kaynaklar&#305; rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676275 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;ney Afrika Cumhuriyeti &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676276 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Senegal &uuml;lke et&uuml;d&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676280 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konut &uuml;retiminde b&ouml;lgesel ko&#351;ullara uygun alternatif finansman sistemleri ve teknikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676377 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fransa, Bel&ccedil;ika, Hollanda&rsquo;daki T&uuml;rk giri&#351;imcileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676393 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karadeniz b&ouml;lgesinde yayla turizminin geli&#351;tirilmesi, b&ouml;lgesel geli&#351;me ve &ccedil;evreye yap&#305;la&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676444 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birli&#287;i &Uuml;lkelerinde Vergi Sistemlerindeki Te&#351;vik ve &#304;stisnalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:629654 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;mr&uuml;k Birli&#287;i bilgilendirme toplant&#305;lar&#305; - 2 : rekabetin korunmas&#305;, T&uuml;rkiye ve Avrupa&rsquo;daki uygulamalar semineri (25 May&#305;s 1995) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:674961 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk tar&#305;m&#305;nda pamu&#287;un yeri ve &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675473 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk, &#304;ngiliz ve ABD hukukunda i&#351;letmelerin &ouml;deme g&uuml;&ccedil;l&uuml;&#287;&uuml; sorunlar&#305; ve banka ili&#351;kileri sempozyumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675450 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;evre kirlili&#287;ini &ouml;nlemede bas&#305;na d&uuml;&#351;en g&ouml;revler nelerdir? konulu inceleme yar&#305;&#351;mas&#305;na kat&#305;lan eserler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676246 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;evre kirlili&#287;ini &ouml;nlemede bas&#305;na d&uuml;&#351;en g&ouml;revler nelerdir? konulu inceleme yar&#305;&#351;mas&#305;na kat&#305;lan eserler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676252 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekonomik rapor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:675991 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorularla BA&#286;-KUR rehberi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676155 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekonomik rapor ent://SD_ILS/0/SD_ILS:676162 2020-01-28T12:15:24Z 2020-01-28T12:15:24Z by&#160;&#304;stanbul Ticaret Odas&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>