Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: - &#304;stanbul &Uuml;niversitesi Sosyal Bilimler Enstit&uuml;s&uuml; - 1990 SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509-$002b$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002509-$002b$0025C4$0025B0stanbul$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bSosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$0026qf$003dPUBDATE$002509Yay$0025C4$0025B1m$002bY$0025C4$0025B1l$0025C4$0025B1$0025091990$0025091990$0026ps$003d300? 2021-06-23T14:17:37Z Etkin &ouml;&#287;retmen e&#287;itimi uygulamas&#305;n&#305;n &ouml;&#287;retmenlerin tutumlar&#305;na etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:918454 2021-06-23T14:17:37Z 2021-06-23T14:17:37Z by&#160;Yavuzer, Nurg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meteorolojik-klimatolojik &ccedil;al&#305;&#351;malar ve &#304;stanbul'daki meteoroloji istasyonlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:919360 2021-06-23T14:17:37Z 2021-06-23T14:17:37Z by&#160;&Ouml;zbak&#305;r, Kerem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Syntaxe transphrast&#305;que et d&#305;dact&#305;que du fran&ccedil;a&#305;s ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909546 2021-06-23T14:17:37Z 2021-06-23T14:17:37Z by&#160;Ergun, Emel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Azgeli&#351;mi&#351;lik, geli&#351;me stratejileri ve T&uuml;rkiye 1980-1990 ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909557 2021-06-23T14:17:37Z 2021-06-23T14:17:37Z by&#160;G&uuml;ler, Aysun.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Askeri Ceza Hukukunda M&uuml;essir Fiil Su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909564 2021-06-23T14:17:37Z 2021-06-23T14:17:37Z by&#160;G&uuml;lseren, Fehmi &#350;ener.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerde kalite &ccedil;emberleri T&uuml;rk &ouml;zel sanayiinde durum ve bir uygulama &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909479 2021-06-23T14:17:37Z 2021-06-23T14:17:37Z by&#160;D&uuml;ren, A. Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Do&#287;rusal regrasyon modellerinde ba&#287;&#305;ms&#305;z de&#287;i&#351;ken se&ccedil;im y&ouml;ntem ve &ouml;l&ccedil;&uuml;tleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910392 2021-06-23T14:17:37Z 2021-06-23T14:17:37Z by&#160;Eyyubo&#287;lu, Nuran.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ameliyathanelere ili&#351;kin kapasite kullan&#305;m&#305;n&#305;n belirlenmesinde optimum ameliyathane say&#305;s&#305;n&#305;n kullan&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910394 2021-06-23T14:17:37Z 2021-06-23T14:17:37Z by&#160;Meydanc&#305;, Muammer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Geli&#351;mi&#351; &uuml;lkelerde ve T&uuml;rkiye'de hastane ve sa&#287;l&#305;k kurulu&#351;lar&#305; y&ouml;neticili&#287;i mesle&#287;i ve e&#287;itimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910395 2021-06-23T14:17:37Z 2021-06-23T14:17:37Z by&#160;Far&#305;tous, Zahra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Finans kuram&#305;ndaki geli&#351;meler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910409 2021-06-23T14:17:37Z 2021-06-23T14:17:37Z by&#160;K&ouml;se, K.Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>