Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi T&#305;p Fak&uuml;ltesi SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dAUTHOR$002509Yazar$002509Atat$0025C3$0025BCrk$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bT$0025C4$0025B1p$002bFak$0025C3$0025BCltesi$002509Atat$0025C3$0025BCrk$002b$0025C3$00259Cniversitesi$002bT$0025C4$0025B1p$002bFak$0025C3$0025BCltesi$0026ps$003d300?dt=list 2020-01-28T15:16:56Z Erzurum ilinde 18-60 ya&#351; aras&#305; bireylerde esansiyel tremor prevalans&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042558 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ouml;zel, L&uuml;tfi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49308.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49308.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gonartrozlu hastalara uygulanan total diz protezlerinde sabit insert ve hareketli insert kullan&#305;m&#305;n&#305;n erken ve ge&ccedil; d&ouml;nem sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042564 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Uuml;nl&uuml;, Mehmet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49322.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49322.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lokal ileri evre k&uuml;&ccedil;&uuml;k h&uuml;creli d&#305;&#351;&#305; akci&#287;er kanserli hastalarda iki farkl&#305; kemoterapi kolu ile yap&#305;lan radyokemoterapi uygulamalar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042566 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ouml;zmen, Hilal K&#305;z&#305;ltun&ccedil;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49317.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49317.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz seviyesinden orta y&uuml;kseklikteki yerle&#351;im b&ouml;lgesine g&ouml;&ccedil; eden insanlarda sa&#287; ventrik&uuml;l fonksiyonlar&#305;ndaki de&#287;i&#351;ikliklerin ekokardiyografik olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042567 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ar&#305;soy, Arif.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49316.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49316.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akci&#287;er kanserinde endoskopik g&ouml;r&uuml;lebilir lezyonlarda biyopsi &ouml;ncesi ve sonras&#305; bron&#351; lavaj&#305;n&#305;n tan&#305;ya katk&#305;s&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042568 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;lmaz, Nafiye.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49315.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49315.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;n&uuml;m&uuml;z modern Antikoag&uuml;lan ve Antitrombotik tedavi d&ouml;neminde St elevasyonlu Miyokard &#304;nfart&uuml;s&uuml; i&ccedil;in Primer Anjiyoplasti yap&#305;lan hastalarda k&#305;sa ve uzun d&ouml;nem mortalitenin predikt&ouml;rleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042571 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Karal, H&uuml;seyin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49321.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49321.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Soluble endotelial C resept&ouml;r seviyesinin preeklampsi geli&#351;en gebelerdeki seviyesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042525 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Karaca, &#304;brahim.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49307.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49307.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;r&#305;m kongo kanamal&#305; ate&#351;i hastalar&#305;nda serum nitrik oksit d&uuml;zeylerinin klinik ve prognoz ile ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042527 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Karaca, Cezmi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49311.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49311.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Proksimal aort diseksiyonlar&#305;nda cerrahi tedavi sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042528 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kaya, U&#287;ur.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49310.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49310.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ntrauterin geli&#351;me gerili&#287;i olan preeklamptik ve preeklamptik olmayan gebelerde serum lipid lipolakalin 2seviyeleri ve insulin rezistans&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042553 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Davuto&#287;lu, M&uuml;nevver Zehra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49309.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49309.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kemoterapiye ba&#287;l&#305; febril n&ouml;tropenik hastalarda gram negatif enfeksiyonlar&#305;n erken te&#351;hisinde lipopolisakkarit binding protein seviyesinin belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738720 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Alt&#305;n, &#304;sa.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47749.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47749.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Manyetik rezonans venografide transvers sin&uuml;s varyasyon ve patolojilerinin tof ve kontrastl&#305; y&ouml;ntemle kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738722 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z K&#305;l&#305;&ccedil;, G&ouml;k&ccedil;en.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47735.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47735.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Patent duktus arteriyozuslu premat&uuml;relerde tekrarlanan oral ibuprofen tedavisinin etkinli&#287;i ve g&uuml;venirli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738725 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kartal, &#304;brahim.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47746.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47746.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Guatrl&#305; 6-12 ya&#351; grubu okul &ccedil;ocuklar&#305;nda eser elementlerin seviyesi ile b&uuml;y&uuml;me aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738727 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Demir, &#304;lknur.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47736.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47736.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &quot;Hafif preeklampsili preterm gebelerde betametazonun biyofizik profil ile umbilikal ve middle serebral arter doppler ak&#305;mlar&#305;na etkisi&quot; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738729 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Deliba&#351;, &#304;lhan Bahri.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47737.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47737.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kemoterapi alan hematolojik maligniteli hastalarda mannoz ba&#287;layan lektin d&uuml;zeyleri ile bu d&uuml;zeylerin febril n&ouml;tropeni ve &uuml;retilen mikroorganizmalarla ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738731 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Akan, Sel&ccedil;uk.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47733.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47733.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Preempitif iv parasetamol, iv NSA&#304; ve kombinasyonlar&#305;n&#305;n bat&#305;n cerrahisi sonras&#305; hasta kontroll&uuml; analjezi ile olu&#351;turulan analjezi kalitesine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738741 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;S&uuml;mer Co&#351;kun, Ay&#351;enur.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47743.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47743.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda serum 25-hidroksi vitamin D d&uuml;zeylerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738747 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&#350;im&#351;ek, Nurdan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47744.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47744.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Canl&#305;dan b&ouml;brek naklinde vericinin ameliyat &ouml;ncesi multidedekt&ouml;r bilgisayarl&#305; tomografi anjiyografi ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738752 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Durur Karakaya, Afak.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47745.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47745.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hemiplejik hastalarda ihmal fenomeni &uuml;zerine NMV ve VST y&ouml;nteminin etkinli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738943 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;G&uuml;ler, Ay&#351;eg&uuml;l.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48608.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48608.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 3-7 ya&#351; grubu &ccedil;ocuklarda serum antioksidan vitamin (A,E,C) d&uuml;zeyleri ve a&ccedil;l&#305;k ins&uuml;lin d&uuml;zeyinin v&uuml;cut kitle indeksi ile ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739858 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Karaba&#287;, Kezban.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47734.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47734.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Preemptif torakal epidural analjezinin major torakotomi sonras&#305; uzun d&ouml;nemde yara yeri a&#287;r&#305;s&#305;na etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739859 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Can, Abdullah.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47747.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47747.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipospadias tedavisinde uygulanan cerrahi tekniklerin sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n retrospektif olarak kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739861 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Zeytun, Hikmet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47742.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47742.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deneysel omurilik yaralanmalar&#305;nda interferon betan&#305;n etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739881 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;oban, Mustafa Kemal.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47748.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47748.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gonartrozlu hastalarda artroskopik cerrahinin erken ve ge&ccedil; d&ouml;nem sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n retroskopik cerrahinin erken ve ge&ccedil; d&ouml;nem sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n retrospektif olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740662 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;lar, Sinan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48631.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48631.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sirkumfleks koroner arterin izole akut okl&uuml;zyonunda anteriyor, inferiyor ve posteriyor derivasyonlar&#305;ndaki ST segment ve T dalga de&#287;i&#351;ikliklerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741031 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Bak&#305;rc&#305;, Eftal Murat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48241.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48241.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut romatizmal ate&#351;li &ccedil;ocuklarda g&ouml;r&uuml;len elektrokardiyografik bozukluklar : hastal&#305;&#287;a spesifik mi? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741033 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;elik, Velat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48242.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48242.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mide kanserinde helicobacter pylori s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ve intestinal displazi ile olan ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741035 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Binneto&#287;lu, Mehtap.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48243.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48243.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik Hepatit B ve Kronik Hepatit C'de interferon alfa tedavisi alan hastalarda ya&#351;am kalitesinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741038 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Alay, Handan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48246.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48246.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konjenital kataraktl&#305; olgular&#305;m&#305;zda cerrahi tedavi ve takip sonu&ccedil;lar&#305;m&#305;z ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741039 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;U&ccedil;ar, Metin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48247.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48247.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pediatri klini&#287;inde akci&#287;er enfeksiyonu tan&#305;s&#305; ile takip edilen hastalarda serum 25(OH)D vitamin d&uuml;zeyi ve kemik turnover mark&#305;rlar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741041 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Uuml;nal, Tuba.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48249.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48249.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ameliyat esnas&#305;nda Trans-Time Flow &ouml;l&ccedil;&uuml;m&uuml; yap&#305;lan koroner arter bypass greftli olgular&#305;n, ameliyat sonras&#305; orta ve uzun d&ouml;nem ventrik&uuml;l fonksiyonlar&#305;n&#305;n analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041398 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Diler, Mevriye Serpil.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48215.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48215.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anjiotensin d&ouml;n&uuml;&#351;t&uuml;r&uuml;c&uuml; enzim inhibit&ouml;rlerinin serebral iskemi sonras&#305; s&#305;&ccedil;an beyin h&uuml;crelerindeki n&ouml;roprorektif etkilerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041401 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Co&#351;kun, S&uuml;leyman.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48218.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48218.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aktivasyon ve remisyon d&ouml;neminde, &uuml;lseratif kolit hastalar&#305;n&#305;n serumundaki leptin, ghrelin ve IGF-1 d&uuml;zeylerinin serum t&uuml;m&ouml;r nekroz fakt&ouml;r alfa ve kemik mineral dansitometrisi ile olan ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041403 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Tamer, Abd&uuml;lkerim Furkan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48220.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48220.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hastanelerde kullan&#305;lan baz&#305; kuma&#351;lar &uuml;zerinde s&#305;k g&ouml;r&uuml;len nosokomial infeksiyon etkenlerinin canl&#305; kalma s&uuml;relerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041406 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Koca, &Ouml;zlem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48223.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48223.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pterjum tedavisinde cerrahi y&ouml;ntemlerin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041419 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;(&#304;znulov) Ah&#305;skal&#305;, &#304;brahim.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48227.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48227.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik strese ve ya&#287;l&#305; diyete maruz b&#305;rak&#305;lan s&#305;&ccedil;anlarda testis ve spermlerin immunhistokimyasal ve morfometrik y&ouml;ntemler e&#351;li&#287;inde &#305;&#351;&#305;k mikroskobik de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041420 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Demirci, Tuba.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48228.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48228.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum b&ouml;lgesinde CYP2C9 gen polimorfizmi ve varfarin doz gereksinimi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041900 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Rah&#351;an.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47738.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47738.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Stres inkontinansta transobturator tape (TOT) ve mini sling y&ouml;ntemlerinin k&#305;sa d&ouml;nem sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042572 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;G&ouml;kdo&#287;an, Elif.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49320.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49320.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum ilinde migren ba&#351;a&#287;r&#305;s&#305; prevalans&#305; ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042270 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ouml;zdemir, G&ouml;khan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48749.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48749.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Migren ve gerilim tip ba&#351; a&#287;r&#305;l&#305; hastalarda serum CPR, ferritin, fibrinojen, sedimentasyon ve IL-6 d&uuml;zeyleri ve klinikle korelasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042283 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Tazeg&uuml;l Selvitopu, Aycan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48748.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48748.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Obsesif kompulsif bozuklukta bili&#351;sel i&#351;levler ve oksidatif metabolizma ile ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042288 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Uygar Okutucu, Fatma.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48746.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48746.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anterior habit&uuml;el omuz &ccedil;&#305;k&#305;klar&#305;nda cerrahi tedavi sonu&ccedil;lar&#305;m&#305;z&#305;n retrospektif olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042292 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Usta, Mustafa.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48745.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48745.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kal&ccedil;a ve alt ekstremite cerrahisinde epidural %0.5 bupivakain ve %0.5 levobupivakain uygulamas&#305;n&#305;n anestezi kalitesi, yan etki insidans&#305; ve analjezi gereksinim s&uuml;relerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042303 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kara, Fesih.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48747.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48747.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cep telefonu kullan&#305;m&#305;n&#305;n i&#351;itme &uuml;zerindeki etkilerinin odyometri ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042805 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kurt, Sezgin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49860.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49860.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Do&#287;u Anadolu B&ouml;lgesinde ya&#351;ayan FMF tan&#305;l&#305; &ccedil;ocuklarda paraoksonaz ve arilesteraz seviyelerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042806 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Uuml;stebay, Sefer.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49859.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49859.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Perk&uuml;tan koroner giri&#351;im yap&#305;lan ST segment y&uuml;kselmesiz akut koroner sendromlu hastalarda trimetazidine tedavisinin plazma brain natri&uuml;retik peptid d&uuml;zeylerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042807 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Demirelli, Selami.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49858.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49858.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zofagus kanseri evrelemesinde pet-bt'nin &ouml;nemi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042813 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;inici, &Ouml;zkan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49857.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49857.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 1992-2010 y&#305;llar&#305; aras&#305;nda b&ouml;lgemizde g&ouml;r&uuml;len kolorektal kanserlerin demografik &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042814 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ouml;zbi&ccedil;er, Aysu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49856.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49856.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Klini&#287;imizde cerrahi olarak tedavi edilen kist hidatik olgular&#305;nda n&uuml;ks oranlar&#305; ve n&uuml;kse etkili olan fakt&ouml;rlerin belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042317 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Temiz, Ayetullah.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48787.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48787.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Endoskopik petrograt kolanjiopankreatografi (ERKP) : 11 y&#305;&#305;l&#305;k deneyimlerimiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042815 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Aslan, Onur Bora.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49855.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49855.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Koroner By Pass cerrehisi yap&#305;lan hastalarda risk fakt&ouml;rlerinin cerrahi sonu&ccedil;lara ve sa&#287; kal&#305;m oranlar&#305;na etkilerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042419 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Keskin, &Ouml;zlem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48240.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48240.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hemiartroplasti ile tedavi edilen femur boyun k&#305;r&#305;klar&#305;nda unipolar ve bipolar protez sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;(Retrospektif &ccedil;al&#305;&#351;ma) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042319 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ouml;zyazgan, Ahmet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48786.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48786.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum il merkezinde gebeli&#287;inin ilk &uuml;&ccedil; ay&#305;nda olan kad&#305;nlarda depresif bozukluklar&#305;n yayg&#305;nl&#305;&#287;&#305; ve ili&#351;kili etmenler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042816 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Aslan, P&uuml;ren Ak&ccedil;al&#305;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49854.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49854.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nazal poliposizli hastalarda sa&#287; ventrik&uuml;l fonksiyonlar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042817 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&#350;im&#351;ek, Eda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49853.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49853.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;drar sitolojisi ve &uuml;riner sistem ultrasonografisinin mesane t&uuml;m&ouml;rl&uuml; hastalar&#305;n takibindeki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042322 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Karabulut, &#304;brahim.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48785.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48785.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pasif sigara i&ccedil;ici bebeklerde serum antioksidan vitamin (A,C,E) d&uuml;zeyleri ve beslenme tipi ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042818 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Uuml;lker, D&ouml;nd&uuml;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49852.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49852.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konjestif kalp yetmezli&#287;inin kronik obstr&uuml;ktif akci&#287;er hastal&#305;&#287;&#305; ata&#287;&#305; ile ba&#351;vuran hastalardaki g&ouml;r&uuml;lme oran&#305;, atak s&#305;kl&#305;&#287;&#305;na ve &#351;iddetine etkisine ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042323 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Atl&#305;, &Ouml;zg&uuml;r.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48792.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48792.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zefagus CA, meme CA, akci&#287;er CA tan&#305;l&#305; hastalarda G-CSF resept&ouml;r ekspresyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042819 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ba&#351;&ccedil;&#305;, H&uuml;meyra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49851.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49851.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Atriyoventrik&uuml;ler nodal reentran ta&#351;ikardili hastalarda radyofrekans ablasyon y&ouml;nteminin kardiyak biyokimyasal belirte&ccedil;lerin seviyelerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042820 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Duman, Hakan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49850.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/49850.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ray sepsis modelinde yap&#305;lan kolon anastomozuna alfo lipoik asit ve c-vitamini etkisinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042327 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Arslan, &#350;&uuml;kr&uuml;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48796.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48796.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Preeklamptik gebelerde &#305;s&#305; &#351;ok protein 70 (heat shock prote&#305;n 70) d&uuml;zeylerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042328 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Pulur, Alparslan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48795.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48795.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;st gastrointestinal sistem kanamal&#305; hastalar&#305;n demografik, klinik ve endoskopik &ouml;zelliklerinin prospektif olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042427 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Tanas, Kadriye.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48214.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48214.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;zole sol dal bloklu ve sol ventrik&uuml;l sistolik fonksiyonlar&#305; korunmu&#351; hastalarda plazma brain natri&uuml;retik peptid d&uuml;zeylerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042431 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Hamur, Hikmet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48882.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48882.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Primer a&ccedil;&#305;k a&ccedil;&#305;l&#305; glokomlu hastalarda paraoksonaz aktivitesi, MDA seviyesi ve oksidatif DNA hasar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042346 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;lmaz Mumcu, U&#287;ur.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48820.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48820.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> sildenafilin s&#305;&ccedil;an overlerinde olu&#351;turulan iskemi reperf&uuml;zyon hasar&#305;ndaki etkisinin biyokimyasal ve histopatolojik olarak ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042550 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;elik, Muhammet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48610.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48610.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;lgemizdeki hiperlipidemili hastalarda atorvastatin, rosuvastatin ve simvastatin tedavisinin doz - etkinli&#287;inin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042551 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Demir, Orhan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48609.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48609.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &quot;Nedeni bilinmeyen d&uuml;&#351;&uuml;klerde klamidyal enfeksiyonlar&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;&quot; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1042653 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Hamidano&#287;lu, Hasan Bar&#305;&#351;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48804.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/48804.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Koah'da helikobakter pilori enfeksiyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709500 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Tabaru, Ali.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45923.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45923.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik viral hepatitlerde karaci&#287;er fibrozisinin de&#287;erlendirilmesinde serum hyaluronik asit d&uuml;zeyinin yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709501 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;elik, Neslihan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45922.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45922.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Epilepsi hastalar&#305;nda ki&#351;ilik &ouml;zellikleri ve ili&#351;kili etmenler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709502 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Yaz&#305;c&#305;, Esra.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45930.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45930.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyabetes mellituslu hastalarda demografik ve klinik &ouml;zellikler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737917 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Sevim, Belma.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45771.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45771.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zofagus kanserli olgularda plazma arginaz, arginin ve nitrik oksit seviyelerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738027 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kaplan, &#304;brahim.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46437.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46437.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;izofreni ve duygudurum bozukluklu hastalar&#305;n &ccedil;ocuklar&#305;nda n&ouml;robili&#351;sel endofenotipler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738028 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Deveci, Erdem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46438.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46438.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Talipes ekinovarus olgular&#305;nda cerrahi tedavi sonu&ccedil;lar&#305;m&#305;z ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738583 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, Mesut.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46770.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46770.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ba&#351; boyun radyoterapisine ba&#287;l&#305; t&uuml;k&uuml;r&uuml;k bezi hasar&#305;n&#305;n &ouml;nlenmesinde &ccedil;inko s&uuml;lfat ve amifostin'in kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; : randomize prospektif bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738584 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Aktan, Meryem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> POP-Q evre 3-4 pelvik organ prolapsusunda klasik cerrahi uygulamalar&#305;n, minimal invaziv yakla&#351;&#305;mla &ouml;n veya arka mesh uygulamas&#305;n&#305;n prolapsus tedavisi ve ya&#351;am kalitesi &uuml;zerine ba&#351;ar&#305;s&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738577 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Duman, Z&uuml;lal.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46446.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46446.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut istemik stroklu hastalarda serum S-100B, s&uuml;peroksid dismutaz (cu/zn SOD) , interl&ouml;kin-8 seviyelerinin infarkt vol&uuml;m&uuml; ve prognozla ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738585 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;G&uuml;ndo&#287;du, &Ouml;mer L&uuml;tfi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46774.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46774.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sa&#287; ventrik&uuml;l sistolik fonksiyonlar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesinde yeni bir ekokardiyografik metod ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738578 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Arpac&#305;k Karg&#305;, Canan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46447.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46447.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum il merkezinde 7-16 ya&#351; okul &ccedil;a&#287;&#305; &ccedil;ocuklar&#305;nda epilepsi prevalans&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738586 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ayg&uuml;n, Belk&#305;s.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46775.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46775.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diabetik anne bebeklerinde deri k&#305;vr&#305;m kal&#305;nl&#305;&#287;&#305; ile Leptin, Ghrelin, Adiponectin, Resistin d&uuml;zeyleri aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738579 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kara, Mustafa.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46448.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46448.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yeni tan&#305; alm&#305;&#351; tip 2 DM'lilerde uygulanan tedavinin ileri glikasyon son &uuml;r&uuml;nleri resept&ouml;rleri ve komplikasyon geli&#351;mesinde rol oynayan molek&uuml;lerle ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738587 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Bulut, &Ccedil;a&#287;lar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Serebral palsili hastalarda alt ekstremite botulinum Toksin A enjeksiyonunun ambulasyon kapasitesine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738580 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;a&#287;lar Okur, Sibel.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46449.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46449.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Non-hodkin lenfomal&#305; hastalarda ki-67 mitotik indeks ile b semptomlar&#305;, antitrombin 3 d&uuml;zeyi, aktivite kriterlerti ve akut faz reaktanlar&#305;n&#305;n korelasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738588 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Yal&ccedil;&#305;nkaya, Ay&#351;eg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lateral sagittal infraklavikular blokta bupivakaine lidokain eklenmesinin anestezi ba&#351;lama s&uuml;resi, blok s&uuml;resi ve kalitesine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738589 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ouml;zmen, &Ouml;zg&uuml;r.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46772.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46772.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yenido&#287;an bebeklerde anogenital mesafe &ouml;l&ccedil;&uuml;m&uuml; ve etkileyen fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738590 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Konak, Belk&#305;z Alp.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46777.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46777.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipernatremik dehidratasyonlu yenido&#287;anlar&#305;n uzun d&ouml;nem n&ouml;rolojik bulgular&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738591 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&#350;ahin, Mustafa-. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uykuda solunum bozuklu&#287;u olgular&#305;nda v&uuml;cut kompozisyonu de&#287;i&#351;ikliklerinde dexa y&ouml;ntemi i&#351;e de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738592 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ouml;zsakarya, &#304;smail F&#305;rat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kardiyak kateterizasyon ve/veya perk&uuml;tan koroner giri&#351;im sonras&#305; geli&#351;en femoral pseudoanevrizma komplikasyonunun belirte&ccedil;leri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738593 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Erol, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ostium sekundum tipi atriyal septal defektlerin cerrahi tedavisi sonras&#305; erken ve uzun d&ouml;nem takip sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738601 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;lmaz, Yunus Keser.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46780.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46780.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum'da &ccedil;al&#305;&#351;an hekimlerde t&uuml;kenmi&#351;lik d&uuml;zeyi ve sosyodemografik de&#287;i&#351;kenlerle ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739202 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ko&#351;an, Zahide.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46317.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46317.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hemiplejik &uuml;st ekstremite rehabilitasyonunda, konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri ve n&ouml;rom&uuml;sk&uuml;ler elektriksel stim&uuml;lasyon kombinasyonunun, tek ba&#351;&#305;na konvansiyonel fizik tedavi modaliteleri ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739231 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Baygutalp, Fatih.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46301.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46301.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deneysel ARDS olu&#351;turulan koyunlarda, recuitment manevralar&#305;n&#305;n oksijenasyon ve intrakranial bas&#305;n&ccedil; &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739232 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ayd&#305;n, Pelin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46306.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46306.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Perikardiyal eff&uuml;zyonlu hastalarda subksifoid perikardiostomi ve perk&uuml;tan ekokardiyografi veya tomografi e&#351;li&#287;inde katater drenaj y&ouml;ntemlerimiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739239 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;olak, Abdurrahim.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46322.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46322.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vitiligolu hastalarda g&ouml;z bulgular&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739240 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Sakat, Selcen Cafero&#287;lu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46312.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46312.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Obstr&uuml;ktif uyku apne sendromlu hastalarda multislice BT ile yap&#305;lan sefalometrik de&#287;erlendirmelerin normal populasyon ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739241 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Sakat, M Sedat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46316.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46316.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Do&#287;u Anadolu B&ouml;lgesinde &uuml;riner sistem ta&#351; hastal&#305;&#287;&#305; olan ki&#351;ilerde hepatocyte growth factor gen polimorfizminin &ouml;neminin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739242 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Nurinnisa.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46327.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46327.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ratlarda oksijen arac&#305;l&#305; akci&#287;er zedelenmesinde L-Karnitinin koruyucu etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739243 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Caner, &#304;brahim.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46299.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46299.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hepatit C ye ba&#287;l&#305; kronik karaci&#287;er hastal&#305;klar&#305;nda (kronik hepatit ve karaci&#287;er sirozu) viral y&uuml;k ve serum aminotransferaz d&uuml;zeyleri ile vask&uuml;ler endotelyal b&uuml;y&uuml;me fakt&ouml;r&uuml; d&uuml;zeyleri aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739244 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;ad&#305;rc&#305;, Kenan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46303.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46303.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Total tiroidektomi yap&#305;lan hastalarda &ccedil;&#305;kar&#305;lan tiroid bezi hacmi ile postoperatif ses bozuklu&#287;u aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739250 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ba&#287;&#305;r, Osman.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46172.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46172.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum il merkezinde do&#287;urganl&#305;k &ccedil;a&#287;&#305;ndaki kad&#305;nlarda depresif bozukluklar&#305;n yayg&#305;nl&#305;&#287;&#305; ve ili&#351;kili etmenler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739251 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Aras, Neriman.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46326.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46326.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Atriyal septal defektli hastalarda sa&#287; ventrik&uuml;l fonksiyonlar&#305;n&#305;n strain/strain rate ekokardiyografi ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739499 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Serdar, Serkan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47045.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47045.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik hepatit c tan&#305;s&#305; alm&#305;&#351; hastalarda viral genotip tayini ve ekstraheparik bulgularla ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739500 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;lmaz, Sibel &#304;ba.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47046.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47046.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut romatizmal ate&#351; tan&#305;s&#305; alan &ccedil;ocuk hastalarda kalp h&#305;z&#305; de&#287;i&#351;kenli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739502 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Karacan, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Laktoz intolerans&#305; bulunan ki&#351;ilerde laktaz (-13910 T/C ve -22018 A/G) gen polimorfizimlerinin belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739503 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Yi&#287;it, Canan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47048.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47048.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> ST segment y&uuml;kselmeli miyokard infarkt&uuml;s&uuml;nde primer perkutan koroner giri&#351;imin akut d&ouml;nemde sol ventrik&uuml;l dissenkronisi &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739504 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&#304;nci, Sinan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47049.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47049.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Maln&uuml;trisyonlu hastalarda anemi prevalans&#305; ve etiyolojisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739505 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Peker, Necla Ayd&#305;n.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47050.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47050.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum ilindeki ast&#305;ml&#305; hastalarda atopi ve sin&uuml;zit s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739510 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Bayraktar, Ravza.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47051.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47051.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Parkinson'lu hastalarda konvansiyonel y&ouml;ntemlerle portable balans sisteminin denge &uuml;zerine etkilerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739511 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Alp, Filiz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik otitli hastalardan elde edilen etken mikroorganizmalar &uuml;zerine antibakteriyel ila&ccedil;lar&#305;n ve topikal kulak sol&uuml;syonlar&#305;n invitro etkinli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739512 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ouml;zkan, &Ouml;zalkan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47053.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47053.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et hastal&#305;&#287;&#305;nda serum lipoprotein (a) d&uuml;zeyleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739603 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ouml;zyi&#287;it, Hatice.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47044.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47044.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Myokard infakt&uuml;sl&uuml; hastalarda pon1 ve cetp polimorfizmleri ve paraoksonaz enzim aktivitesinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739604 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;lmaz, Vefa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Memem t&uuml;m&ouml;rlerinde t&uuml;m&ouml;r hacminin stereolojik hesaplamas&#305;n&#305;n prognostik parametreler ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739932 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Duman, Asl&#305;han.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46441.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46441.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hemiplejik hastalarda postural simetrinin sa&#287;lanmas&#305;nda biofeedback'in etkinli&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739933 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Karao&#287;lu, Y. Rana.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46442.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46442.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut pankreatitli hastalarda resistin, monositlerdeki CD14 expresyonu ve y&uuml;ksek duyarl&#305;l&#305;kl&#305; CRP'nin hastal&#305;&#287;&#305;n &#351;iddeti ile ili&#351;kisinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739934 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;K&#305;sao&#287;lu, Abdullah.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46443.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46443.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alt konka hipertrofilerinde parsiyel konka rezeksiyonu sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n rinomanometri ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739935 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&#350;ent&uuml;rk, Tamer.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46444.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46444.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eklamptik hastalarda maternal morbidite i&ccedil;in risk fakt&ouml;rleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739936 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Konar &Uuml;styol, Necla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akci&#287;er t&uuml;berk&uuml;lozunda 'Mycobacterium Growth Indicator' Tube y&ouml;nteminin tan&#305; de&#287;erinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739937 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ekbi&ccedil; Kad&#305;o&#287;lu, Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sertralin'in deneysel olarak indometazinle olu&#351;turulan mide mukozal hasar&#305; &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740755 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Akba&#351;, Ahmet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45916.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45916.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Demir eksikli&#287;i anemisinde tedavinin, ghrelin ve leptin d&uuml;zeylerine ve i&#351;taha etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740760 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;K&uuml;&ccedil;&uuml;k, Nuran.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45921.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45921.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akci&#287;er nod&uuml;llerinin ve kitle lezyonlar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesinde dinamik manyetik rezonans g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lemenin yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740762 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Polat Kurt, Adile Tuba.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45920.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45920.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik Hepatit B'li hastalarda serolojik markerlar ile serum alt d&uuml;zeyleri, hbv-dna ve karaci&#287;er histolojisinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740763 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ayd&#305;n, Mesut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Do&#287;u Anadol&#305; b&ouml;lgesinde operayonu tamamlanm&#305;&#351; anal atrezili hastalarda gaita inkontinans&#305; de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741276 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;F&#305;r&#305;nc&#305;, Binali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Perinatal asfiksili yenido&#287;anlarda serum brain natri&uuml;retik peptid d&uuml;zeyi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741278 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ba&#287;&#305;r, Z&uuml;hal Aybek.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46778.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46778.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akne vulgarisli hastalarda isotretinoin tedavisinin t&uuml;k&uuml;r&uuml;k bezi fonksiyonlar&#305;na etkisinin tc-99m perteknetat t&uuml;k&uuml;r&uuml;k bezi sintigrafisi ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:741279 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ouml;rsal, Ebru.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46779.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46779.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Subacromial s&#305;k&#305;&#351;ma sendromunda artroskopik dekompresyon sonu&ccedil;lar&#305;m&#305;z ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041567 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, Vahit.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47479.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47479.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Subklinik hipotiroidli hastalarda levotiroksin tedavisinin kardiyovask&uuml;ler risk parametreleri &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041568 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&#350;ahin, Mutlu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47480.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47480.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocuk femur k&#305;r&#305;klar&#305;nda g&uuml;ncel tedavi y&ouml;ntemlerinin retrospektif olarak kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ve kirschner teli ile intrameduller pinlemenin avantajlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041569 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kalal&#305;, Fatih.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47476.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47476.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut b&ouml;brek yetmezli&#287;inde prognoza etki eden fakt&ouml;rlerin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041570 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Uyan&#305;k, Abdullah.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47475.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47475.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hemiplejik &uuml;st ekstremitede zorunlu kullan&#305;m hareket terapisinin g&uuml;nl&uuml;k ya&#351;am aktivite &ouml;l&ccedil;ekleri ve serebral plastisite &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041571 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Saruhan, Zeynep.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47481.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47481.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Romatoid artritli hastalarda serum HGF d&uuml;zeyleri ile HGF intron 13 C/A ve HGF intron T/C gen polimorfizmleri aras&#305;ndaki ili&#351;kinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041572 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kara, Fatih.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47474.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47474.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alerjik rinitli hastalarda rupatadin fumarat'&#305;n mukosileyer klirens, t&uuml;k&uuml;r&uuml;k sekresyonu ve oksidatif stres &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041573 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Akt&uuml;rk, G&ouml;khan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47478.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47478.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Metilentetrahidrofolat red&uuml;ktaz enzim mutasyonu ve epilepsi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041576 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ayd&#305;n, Adem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47477.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47477.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Normal ve hiposadyak prepisyumda androjen ve &ouml;strojen resept&ouml;r&uuml; da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ile apopitozis varl&#305;&#287;&#305; : kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041577 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kocat&uuml;rk, H&uuml;seyin.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47485.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47485.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'nin do&#287;usunda infantil kolik insidans&#305;, etyolojisindeki risk fakt&ouml;rleri ve farkl&#305; tedavi se&ccedil;eneklerinin tespiti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041578 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Alag&ouml;z, Hilal.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47484.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47484.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sodyum valproat tedavisinin tiroid hormonlar&#305; ve eser elementler &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041581 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;S&uuml;r&uuml;c&uuml; Kara, &#304;lknur.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47486.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47486.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aktivasyon ve remisyon d&ouml;nemindeki &uuml;lseratif kolitli hastalarda, adezyon molek&uuml;lleri (ICAM-1, VCAM-1) ile TNF-? ve kemik mineral dansitometrisi aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041582 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;G&ouml;&#287;ebakan, Hasan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47488.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47488.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Salter mi, Pemberton mu? iki tarafl&#305; geli&#351;imsel kal&ccedil;a displazili olup ayn&#305; seansta bir kal&ccedil;aya salter innomineyt osteotomi, di&#287;er kal&ccedil;aya pemberton perikaps&uuml;ler osteotomisi uygulanan olgular&#305;n sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n klinik ve istatistiksel a&ccedil;&#305;dan kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041583 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;ld&#305;z, Kadri.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47483.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47483.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &quot;A&ccedil;&#305;klanamayan infertilite tedavisinde hidrotubasyonun etkinli&#287;inin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;&quot; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041584 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Yap&ccedil;a, &Ouml;mer Erkan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47487.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47487.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Maj&ouml;r depresif bozuklukta ataklar s&#305;ras&#305;ndaki nitrik oksit, asimetrik dimetilarjinin d&uuml;zeyleri ve bili&#351;sel i&#351;levler aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1041590 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Canpolat, Serpil.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47482.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/47482.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Postmenonopozal zeminde a&#351;il tendon iyile&#351;mesine karnitinin etkisinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; (Ratlarda deneysel bir &ccedil;al&#305;&#351;ma) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709499 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Tural&#305;o&#287;lu, Mehmet Fatih.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45924.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45924.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut Lenfositer l&ouml;semi ve akut myelositer l&ouml;semili hastalarda adiponektin, ins&uuml;lin benzeri b&uuml;y&uuml;me fakt&ouml;r&uuml;-I, ins&uuml;lin benzeri b&uuml;y&uuml;me fakt&ouml;r&uuml; ba&#287;lay&#305;c&#305; protein-3 d&uuml;zeylerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737911 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;ankaya, Erdem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45761.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45761.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek serum psa seviyesi ve negatif prostat biyopsi sonucu olan benign prostat hiperplazili hastalarda prostatektomi sonras&#305; tekrar de&#287;erlendirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737912 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Adanur, &#350;enol.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45760.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45760.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Koyunlarda deneysel spinal segmental arteriyel okl&uuml;zyonun omurilikte meydana getirdi&#287;i histopatolojik de&#287;i&#351;iklikler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737913 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Sili, Murat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45759.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45759.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum ili Dada&#351;kent Sa&#287;l&#305;k Oca&#287;&#305;' na ba&#351;vuran k&#305;rk ya&#351; &uuml;st&uuml; bireylerde koah s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737918 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Turan, Aysel.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45770.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45770.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Obstr&uuml;ktif uyku apne sendromlu hastalarda oksidatif stres ve serum antioksidan d&uuml;zeylerinin belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737919 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, Korhan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45769.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45769.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aksiller ve palmar hiperhidrozis tedavisinde T2-3 torakoskopik sempatektomi yeterli midir? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737920 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kurt, Aysel.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45768.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45768.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hastane &ouml;ncesi acil sa&#287;l&#305;k hizmetleri &uuml;zerine retrospektif bir analiz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:738924 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Bayramo&#287;lu, At&#305;f.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mide kanserli hastalarda erbB - 2 overekspresyonunun ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739021 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Emre, Habib.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45103.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45103.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sezaryen operasyonlar&#305;nda spinal anestezide kullan&#305;lan izobarik bupivakaine ilave edilen hiperbarik meperidin'in farkl&#305; dozlar&#305;n&#305;n anestezi kalitesine ve yan etki insidans&#305;na etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739022 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Aksoy, Mehmet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45104.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45104.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nefrektomi sonras&#305; &#304;.V. parasetamol&uuml;n hasta kontroll&uuml; analjezi ile olu&#351;turulan analjezi kalitesine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739023 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Uuml;nal, Selma Sava&#351;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45105.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45105.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yan&#305;kl&#305; hastalarda y&uuml;zeysel s&uuml;r&uuml;nt&uuml; ve kantitatif doku biyopsi k&uuml;lt&uuml;r&uuml; &ouml;rneklerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739024 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Vural, Mete Koray.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45106.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45106.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipokalseminin plazma renin, serum aldosteron ve idrar pge2 d&uuml;zeylerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739025 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ziraat&ccedil;&#305;, &Ouml;zlem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45107.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45107.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Asit aspirasyonu ile ards olu&#351;turulan ratlar&#305;n tedavisinde kortikosteroid ve surfaktan, bu tedavilerin BNP ve pro N - tip BNP ile takibi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739026 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Aykan, &#350;eyda.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45108.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45108.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Migrenli hastalarda ve sa&#287;l&#305;kl&#305; kontrol grubunda el tercihi ve paraoksonaz enzim aktivitesinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739027 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Serap.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45109.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45109.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Polikistik over sendromlu hastalarda yap&#305;lan ovulasyon ind&uuml;ksiyonunda klomifen sitrat&#305;n ovulasyonu sa&#287;lamadaki etkin dozunu belirlemede kontin&uuml; step - up kullan&#305;m&#305; yeni bir metot olabilir mi? ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739122 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;K&#305;l&#305;&ccedil;, Kemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil;&#305;k prostat cerrahisinde intratekal meperidinin optimal dozunun belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739125 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Bayar, Fikret.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik servisit ve serviks kanserlerinde mitokondriyal DNA delesyonlar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739126 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kara, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dermatofitoz tan&#305;l&#305; hastalarda dermatofit etkenlerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739127 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Meliko&#287;lu, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi E&#287;itim ve Ara&#351;t&#305;rma Hastanelerinde 2006 y&#305;l&#305;ndaki mortalite nedenlerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739128 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ersunan, G&ouml;khan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut kolesistit ata&#287;&#305; ge&ccedil;iren hastalarda erken elektif laparoskopik cerrahi tedavi sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739129 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;C&ouml;mert, Adem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Epidural do&#287;um analjezisinde d&uuml;&#351;&uuml;k doz levobupivakain'e morfin eklenmesinin maternal ve neonatal etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739130 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&#304;sao&#287;lu, Neslihan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik hepatit - B ve C'li hastalarda uzun etkili interferon tedavisinin serum adiponektin seviyesine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739177 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;elebi, Sevtap.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44910.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44910.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipotermik s&#305;&ccedil;anlarda de&#287;i&#351;ik dozlarda uygulanan etil alkol&uuml;n organ hasar&#305;na olan etkisinin fizyopatolojik olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739178 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Alp, G&ouml;kmen.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44911.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44911.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sepsis tan&#305;s&#305; alan hastalarda pentaglobin tedavisinin BNP seviyesi &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739183 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;lmaz, Serap K&#305;z&#305;lbulak.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44916.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44916.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deksmedetomidin ve tiyopental'in ratlarda fokal serebral iskemide serebral koruyucu etkilerinin histopatolojik olarak kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739181 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;anak&ccedil;&#305;, Ebru.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44914.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44914.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum ilinde bulunan yatakl&#305; tedavi kurumlar&#305;nda sa&#287;l&#305;k &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;na y&ouml;nelik hasta veya yak&#305;nlar&#305; taraf&#305;ndan uygulanan &#351;iddetin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739184 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Beder, Cemil.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44917.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44917.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hemiplejik hastalarda &uuml;st ekstremitenin fokal spastisitesinde tizanidin HCI ve botulinum toksin - A etkilerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739182 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Eren, Yonca Bavl&#305;.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44915.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44915.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sodyum nitroprussiat'&#305;n ratlarda indometazinle olu&#351;turulan mide &uuml;lserine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739309 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Yazar, &#350;erafettin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;nt g&ouml;&#287;&uuml;s travmal&#305; hastalarda kardiyak hasar&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739318 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ak&ouml;z, Ayhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hipertansif serebrovask&uuml;ler olay ile BNP (brain natri&uuml;retik peptid) aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739319 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Sar&#305;ta&#351;, Ayhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sa&#287; koroner arterin akut ve kronik total okl&uuml;zyonunda prekordiyal ST segment de&#287;i&#351;ikliklerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739320 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kalkan, Mehmet Emin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Radyofrekans termal ablasyon tedavisinin nazal siklus &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739326 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Tatar, Arzu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sin&uuml;zitli hastalarda topikal olarak uygulanan flutikazon propiyonat, mometazon furoat, oksimetazolin, izotonik deniz suyu ve izotonik ringer solusyonlar&#305;n&#305;n nazal mukosiliyer klirens &uuml;zerine etkilerinin sakkarin testi ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739327 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ya&#351;ar, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zofagus kanserli hastalarda radyoterapi veya kemoradyoterapi uygulama sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n retrospektif analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739983 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kandaz, Mustafa.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45767.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45767.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erkek infertilitesinde distal ejak&uuml;lat&ouml;r kanal patolojileri ve tur-ed tedavisinin sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739984 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Er, Erdal.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45772.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45772.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tiroidektomi sonras&#305;nda hipokalsemi geli&#351;mesine neden olan fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740500 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ouml;zo&#287;ul, B&uuml;nyami.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45421.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45421.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zofagus kanserinde EKG tetiklemeli manyetik rezonans g&ouml;r&uuml;nt&uuml;lemenin tan&#305;daki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740501 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kurtcan, Serpil.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45423.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45423.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Klomifen sitrat ile ovulasyon ind&uuml;ksiyonu uygulanan hastalarda, tedaviye &ouml;strojen eklenmesinin, endometrial kal&#305;nl&#305;k, implantasyon ba&#351;ar&#305;s&#305; ve gebelik elde edilmesi &uuml;zerine etkilerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740502 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;etinkaya, Kadir.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45424.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45424.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beh&ccedil;et hastalar&#305;nda i&#351;itmenin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740503 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Engin, Rag&#305;p &#304;smail.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45425.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45425.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deneysel periferik sinir yaralanmalar&#305;nda agmatinin etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740504 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Sezer, Aykut.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45426.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45426.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Philadelphia pozitif kronik myelositer l&ouml;semi hastalar&#305;nda imatinib mesilata al&#305;nan klinik, hematolojik, sitogenetik ve molek&uuml;ler yan&#305;t&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740505 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Bilen, Yusuf.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45427.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45427.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Endokrin sistem hastal&#305;klar&#305;nda otonom sinir sistemi fonksiyonlar&#305;n&#305;n ter testi ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740506 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;T&uuml;rkmen, Meral.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45428.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45428.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Disfoksiyonel uterin kanamal&#305; hastalarda estradiol valerate+norgestrel(cyclo-progynova) veya 17-beta estradiol+norethisterone ace tate(trisequens) tedavisinde &ouml;nceki ile sonraki &ouml;strojen ve progesteron resept&ouml;r d&uuml;zeyinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ve bu tedavilere klinik cevab&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740507 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ay&#305;k, Mevl&uuml;de.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45429.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45429.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum'da yeti&#351;tirme yurtlar&#305;nda kalan korunmaya muhta&ccedil; ergenlerde sosyodemografik &ouml;zellikler ile psikiyatrik belirti ve tan&#305; da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740508 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Alg&uuml;l, Salime.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45430.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45430.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;nnet &ouml;ncesi prepisyum bak&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740510 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Demir, Muhammet.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45431.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45431.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Toraks radyoterapisi uygulanan hastalarda olu&#351;an &ouml;zefajitin &ouml;nlenmesinde sukralfat ve &ccedil;inko s&uuml;lfat&#305;n birlikte veya ayr&#305; kullan&#305;m&#305;n&#305;n etkisi : randomize kontroll&uuml; bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739978 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ezirmik, Sinan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45764.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45764.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nazal polipozisli hastalarda oksidatif dna hasar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739981 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Erdem, Hakan.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45765.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45765.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Adolen d&ouml;nemi &ccedil;ocuklarda d vitamini yetersizli&#287;i ve etkileyen fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739982 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Konak, Murat.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45766.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45766.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Opere kolon kanserli hastalarda adjuvan kemoterapi uygulama sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740749 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;ay&#305;r, Kerim.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45919.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45919.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik &Uuml;rtiker'li hastalarda aeroallerjen prick deri testi ile otolog serum deri testi sonu&ccedil;lar&#305; ve bunlar&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740750 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ge&ccedil;er, Erdem.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45918.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45918.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Duktus venozus ak&#305;m h&#305;zlar&#305; ve doppler dalga indeksleri i&ccedil;in longitudinal referans aral&#305;klar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740753 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Usta, Lale.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45917.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45917.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lupus nefritli hastalarda tedavi sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740754 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;G&uuml;ne&#351;, Cahit.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45915.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45915.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;diyopatik epilepsi tan&#305;s&#305; ile izlenen hastalarda kardiak senkop ve vazovagal senkop s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740756 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Bidev, Duygu.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45914.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45914.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mastektomi sonras&#305; geli&#351;en lenf&ouml;demin tedavisinde manuel lenfatik drenaj ve intermittent pn&ouml;motik kompresyon pompas&#305;n&#305;n etkinli&#287;inin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740757 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Uzkeser, H&uuml;lya.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45913.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45913.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kemik k&#305;r&#305;k iyile&#351;mesinde dolichousnea longissima (ach.) articus. liken t&uuml;r&uuml;nden elde edilen usnik asidin etkilerinin incelenmesi. (rat modellerinde deneysel &ccedil;al&#305;&#351;ma) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740761 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;olak, Hamdi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45929.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45929.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hemiplejik omuz a&#287;r&#305;s&#305; tedavisinde lokal kortikosteroid enjeksiyonu ve fizik tedavi modaliteleri kombinasyonunun, tek ba&#351;&#305;na fizik tedavi modaliteleri etkinli&#287;i ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740764 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Baykal, Tuba.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45927.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45927.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Son d&ouml;nem b&ouml;brek yetmezli&#287;i nedeniyle b&ouml;brek nakli yap&#305;lan hastalarda psikiyatrik belirti ve tan&#305; da&#287;&#305;l&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740765 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ceyhun, Hacer Akg&uuml;l.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45926.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45926.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vitiligolu hastalarda dermatolojik ya&#351;am kalite indeksi uygulanarak ya&#351;am kalitesinin etkilenme derecesinin belirtilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:740766 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Pala, Erdal.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45925.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/45925.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Periton diyalizi hastalar&#305;nda peritonit geli&#351;mesinde etkili olan fakt&ouml;rlerin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739123 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kele&#351;, Mustafa.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44856.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44856.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Memenin invaziv duktal karsinomlar&#305;nda vask&uuml;ler proliferasyonun prognostik fakt&ouml;rlerle kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739124 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&#350;ener, Ebru.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Preeklampsili hastalarda NT - proBNP de&#287;erleri ve ekokardiografi ile kardiak fonksiyonlar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739179 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ye&#351;ilba&#351;, &#350;ehbal.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44912.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/44912.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;skemik ve hemorajik stroklu hastalarda serum leptin d&uuml;zeyinin prognozla ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739310 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kuyucu, Mutlu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut iskemik stroklu hastalarda plazma metalloproteinaz - 9 seviyesi ile enfarkt vol&uuml;m&uuml; ve &#351;iddeti aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739311 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Demir, Recep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rat intraabdominal sepsis modelinde yap&#305;lan intestinal anastomoz &uuml;zerine glutamin ve growth hormon kombinasyonunun etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739312 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;D&ouml;nmez, Ramazan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Renal arter doppler indeksleri ve serebro plasental oran&#305;n gebelerde a&ccedil;&#305;klanamayan oligohiroamniyosu &ouml;ng&ouml;rme g&uuml;c&uuml;n&uuml;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739313 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Buduno&#287;lu, Meral.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anatomik M - mode ekokardiyografi ile &ouml;l&ccedil;&uuml;len fraksiyone k&#305;salman&#305;n sa&#287; ventrik&uuml;l sistolik fonksiyonunu g&ouml;stermedeki yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739314 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kuzeytemiz, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ent&uuml;basyonda olu&#351;an hemodinamik ve stres cevaplar&#305; &ouml;nlemede deksmedetomidin, esmolol ve fentanil'in kullan&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739315 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Baltac&#305;o&#287;lu, Mine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ailevi akdeniz ate&#351;li &ccedil;ocuklarda kemik metabolizmas&#305; ve b&uuml;y&uuml;menin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739316 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Sepet&ccedil;igil, O&#287;uzhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elektroensefalogram (EEG) &ccedil;ekimi s&#305;ras&#305;nda, &ccedil;ocuklar&#305; uyutmak i&ccedil;in kullan&#305;lan kloral hidrat ve hidroksizin'in kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739317 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;G&uuml;ler, Muhammet Akif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;noperabl malign &ouml;zofagus darl&#305;klar&#305;n&#305;n ve &ouml;zofagotrakeal fist&uuml;llerin tedavisinde metalik stentlerin etkinli&#287;inin retrospektif olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739321 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Suba&#351;&#305;, Mahmut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocukluk &ccedil;a&#287;&#305;ndaki intraskrotal patolojiler : retrospektif bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739322 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ayd&#305;n, Hasan R&#305;za.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Polikistik overyan sendromlu hastalarda alt fenotiplerin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739323 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;lmaz, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mesane patolojilerinde &ccedil;ok kesitli bilgisayarl&#305; tomografi sanal sistoskopi ile konvansiyonel sistoskopinin etkinli&#287;inin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739324 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;G&uuml;ven, Fadime.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dobutamin stres ekokardiyografi yap&#305;lan hastalarda sol ventrik&uuml;ler dissenkroninin doku senkronizasyon g&ouml;r&uuml;nt&uuml;leme y&ouml;ntemiyle de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739325 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ta&#351;, Muhammed Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zofagus kanserinde ivor lewis tipi &ouml;zofagogastrostomide stapler kullan&#305;m&#305; ve omentoplastinin sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739328 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ayd&#305;n, Yener.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sigmoidoskopik - kolonoskopik polipektomiler : 19.5 y&#305;ll&#305;k inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739329 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&#350;ent&uuml;rk, Fuat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Omuz eklemi patolojilerinde direkt manyetik rezonans artrografi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739344 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;O&#287;ul, Hayri.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 2 - 24 ay aras&#305;nda nutrisyonel rikets tan&#305;s&#305; konulan &ccedil;ocuklarda tedavi &ouml;ncesi ve tedavi sonras&#305; serum adiponektin d&uuml;zeylerinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739345 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Keskin, Halil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Koroner by - pass yap&#305;lan hastalarda greft ak&#305;m&#305;n&#305;n transit time flow measurement (TTFM) ile &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739346 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Karaca, Ya&#351;ar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erken do&#287;um tehdidinde uygulanan nifedipin ve ritodrin tedavilerinin, anne ve fet&uuml;se etkilerinin, klinik ve doppler USG ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739347 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Baykal, Baran &Ouml;zhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut romatizmal ate&#351; tan&#305;s&#305; alan &ccedil;ocuklarda ritm ve iletim bozukluklar&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739348 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;I&#351;&#305;kay, Sedat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meme kitle lezyonlar&#305;n&#305;n de&#287;erlendirilmesinde manyetik rezonans mammografinin yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739354 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Da&#287;o&#287;lu, Besra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut iskemik strokta serum antikardiyolipin antikorlar&#305; (aCL), malondialdehit (MDA), glutatyon peroksidaz (GSH - Px) d&uuml;zeyleri ve prognozla ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739355 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;K&uuml;&ccedil;&uuml;kosmano&#287;lu, Ayla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;a ba&#287;l&#305; makula dejenerasyonunda fotodinamik tedavi ile posterior subtenon steroid sonras&#305; fotodinamik tedavi sonu&ccedil;lar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739356 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Sert&ouml;z, Ayz&#305;n Deniz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Diyabetik nefropatili hastalarda trandolapril, telmisartan ve verapamilin ikili ve &uuml;&ccedil;l&uuml; birlikte kullan&#305;lmalar&#305;n&#305;n a&#351;ikar protein&uuml;ri &uuml;zerine etkilerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:739357 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Albayrak, B&uuml;lent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Romatizmal mitral darl&#305;&#287;&#305; olan hastalarda sol ventrik&uuml;l fonksiyonlar&#305;n&#305;n strain/strain rate ekokardiyografi ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736748 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&#350;im&#351;ek, Ziya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mitral yetersizli&#287;i olan hastalarda sol ventrik&uuml;l fonksiyonlar&#305;n&#305;n longitudinal strain ve strain rate ekokardiyografi ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736750 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Elbey, Mehmet Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meme kanserlerinde VEGF ve CD4 ekspresyonu ile prognostik parametrelerin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736751 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;al&#305;k, &#304;lknur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&#305;sa psikotik bozukluk tan&#305;l&#305; hastalar&#305;n ortalama 17 y&#305;ll&#305;k izlem &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736752 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Er&ouml;z, Mustafa Serkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum'da ya&#351;ayan 6-15 ya&#351; grubu okul &ccedil;ocuklar&#305;nda obezite prevalans&#305; ve risk fakt&ouml;rleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736753 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Turgut, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum, Kars ve Ardahan illerindeki s&uuml;t ve s&uuml;t &uuml;r&uuml;nleri &uuml;reticilerinde Q hummas&#305; seroprevalans&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736754 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Aslan, Mehtap H&uuml;lya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Politravma ge&ccedil;iren hastalarda TNF-, IL-1&szlig;, IL-6 d&uuml;zeylerinin akut faz reaktanlar&#305; d&uuml;zeyleri ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736755 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Tetik, Ay&#351;eg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Torakotomiye ba&#287;l&#305; akut akci&#287;er yaralanmas&#305;nda biolojik belirte&ccedil;ler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737590 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Yurt, Ziya Kurban.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fototerapi uygulanan hiperbilir&uuml;binemili yenido&#287;anlarda fototerapiye maruz kalma s&uuml;resi ile genotoksisite aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737591 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kahveci, Hasan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&uuml;t &ccedil;ocuklu&#287;u d&ouml;neminde beslenme &#351;ekli ve fekal kalprotektin seviyeleri aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737592 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Altunsoy Kertmen, Birg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Koroner arter stentlerinde patensinin belirlenmesinde 16 dedekt&ouml;rl&uuml; bilgisayarl&#305; tomografi ile konvansiyonel anjiyografinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737593 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Durur Suba&#351;&#305;, Irmak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mide kanserli hastlarda periferik kanda telomeraz mRNA ekspresyonunun real time PCR kullan&#305;larak belirlenmesi ve klinikopatolojik &ouml;zelliklerle ili&#351;kisinin saptanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737594 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Turhan, Hamdullah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Romatoid artrit hastalar&#305;nda hastal&#305;k aktivitesinin ve tedaviye yan&#305;t&#305;n de&#287;erlendirilmesinde anti-CCP otoantikorunun yeri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737595 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Eren, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mide ve &ouml;zefagus kanseri tan&#305;l&#305; hastalarda C-erbB-2 d&uuml;zeyi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737596 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Cerrah, Serkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Klini&#287;imizde larenjektomi ve boyun diseksiyonu yap&#305;lan hastalarda; larinksteki pirimer t&uuml;m&ouml;r&uuml;n lokalizayonu, b&uuml;y&uuml;kl&uuml;&#287;&uuml;, evresi ve histopatolojisi ile boyun metastaz&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;kinin retrospektif olarak incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737597 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Mutlu, Vahit.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip II diyebetes mellituslu hastalarda sol ventrik&uuml;l fonksiyonlar&#305;n&#305;n strain rate ekokardiyografi ile ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737598 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Alpayd&#305;n, M. Serta&ccedil;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dermatolojik hastal&#305;&#287;&#305; olan ki&#351;ilerde oral mukozal bulgular&#305;n g&ouml;r&uuml;lme s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ve dermatozlarla ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737599 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Bilen, Handan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tiroid papiller karsinomlar&#305;nda e-cadherin, VEGF, COX-2ekspresyonunun prognostik parametrelerle ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737600 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Erdem, Havva.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut myeloblastik l&ouml;semili hastalarda klinik ve demografik &ouml;zelliklerle y&uuml;ksek doz cytarabin tedavisinin hastal&#305;&#287;&#305;n gidi&#351;i &uuml;zerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737601 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kantarc&#305;, Ragibe.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ratlarda bilir&uuml;bin ile olu&#351;turulan n&ouml;rotoksisitede oksidatif stresin rol&uuml; ve L-karnitinin koruyucu etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737602 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Keskin, Filiz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kolorektal kanserlerde c-erbB-2, nm23, p27 ekspresyonu ile klasik prognostik parametrelerin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737603 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Cengiz, Fatin Tolga.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocukluk &ccedil;a&#287;&#305; veziko&uuml;reteral refl&uuml;leri : retrospektif bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737604 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kabaday&#305;, Bar&#305;&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Atat&uuml;rk &Uuml;niversitesi T&#305;p Fak&uuml;ltesi Genel Cerrahi Anabilim Dal&#305;'nda elektif gastrointestinal sistem ameliyat&#305; ge&ccedil;iren hastalar&#305;n beslenme durumlar&#305;n&#305;n belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737605 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Karg&#305;, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karbon monoksitle zehirlenme olgular&#305;n&#305;n lenfosit h&uuml;crelerinde karde&#351; kromatid de&#287;i&#351;imi s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:737606 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ocak, Tar&#305;k.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anterior kom&uuml;nikan arter segmentinin intraoperatif mikroanatomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709565 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kamac&#305;, &Uuml;mit.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut iskemik strokta serum interl&ouml;kin-1 Beta (&#304;L-1&szlig;) ve t&uuml;m&ouml;r nekroz fakt&ouml;r-alfa (TNF-alfa) d&uuml;zeyleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709566 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Sar&#305;fak&#305;, Serdar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Endobronsif Lezyonlar&#305;n Bronkoskopik incelenmesinde 19-Gaube Histoloji ve 22-Gaube Sitoloji i&#287;nelerinin tan&#305; de&#287;erlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709659 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;lmazel U&ccedil;ar, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Non-hodgkn lenfomal&#305; hastalarda tedavi &ouml;ncesi ve tedavi sonras&#305; serum c reaktif protein,beta 2 mikroglobulin,ferritin,laktat dehidrogenaz ve baz&#305; serum &ouml;zel proteinlerin seviyeleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709822 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Rah&#351;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Elektrakorporel &#351;ok dalga litotripsi analjesinde transkutan&ouml;z elektriksel sinir stim&uuml;lasyonu ile iki sedo-aanljesiik ila&ccedil; kombinasyonunun kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709857 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Zipyak, Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Koroner anjiografi yap&#305;lan hastalarda koroner aterosklerozun &#351;iddeti ile ultrasonografik karaci&#287;er ya&#287;lanmas&#305; ve obezite aras&#305;ndaki ili&#351;kin in de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709861 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Sunay, Sad&#305;k.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nfant d&ouml;nemi bebeklerde beslenme epidemiyolojisi ve enfeksiyon hastal&#305;klar&#305; ile beslenme aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709851 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Altay, Demet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;ocukluk ya&#351; grubu &uuml;riner sistem ta&#351; hastal&#305;&#287;&#305;nda 'extracorporeal shock wave lithotripsy' tedavisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709852 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Zipyak, Tevfik.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meme kanserinde &szlig;-catenin'in prognostik rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709924 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ba&#351;o&#287;lu, Mahmut. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kronik aktif hepatit B ve kronik aktif hepatit C'li hastalarda aktivite indeksi ile serumdaki t&uuml;m&ouml;r nekrotizan fakt&ouml;r alfa seviyesi aras&#305;ndaki ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709925 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ok&ccedil;u, Nihat. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Polikistik overyan sendromlu hastalarda ovulasyon ind&uuml;ksiyonu i&ccedil;in klomifen ve letrozole kullan&#305;m&#305;n&#305;n endometrium kal&#305;nl&#305;&#287;&#305;,kan ak&#305;m&#305;,ovulasyon ve gebelik oranlar&#305;na etkilerinin de&#287;erlendirilmesi ve kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709926 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Nazik, Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;&ccedil;&uuml;k h&uuml;creli d&#305;&#351;&#305; akci&#287;er karsinomlar&#305;nda cox-2,vegf,tgf-&szlig; ekspresyonunun t&uuml;m&ouml;r anjiogenezisi ile ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709928 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Akalp &Ouml;zmen, Sevilay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Klinik &ouml;rneklerden izole edilen bakterilerde beta-laktamaz varl&#305;&#287;&#305;n&#305;n ve &ccedil;e&#351;itli antibiyotik gruplar&#305;na kar&#351;&#305; duyarl&#305;l&#305;klar&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710286 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;G&uuml;ler, &Ouml;zg&uuml;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Posterior kom&uuml;nikan arter ve anterior koroidal arterin intraoperatif mikroanatomisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710288 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Akar, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deneysel yan&#305;k yaras&#305; iyile&#351;mesi &uuml;zerine lokal b&uuml;y&uuml;me hormonu kullan&#305;m&#305;n&#305;n etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710291 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;G&uuml;vendi, B&uuml;lent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;skemik strokta serum beyin natri&uuml;retik peptit (BNP) d&uuml;zeyi ve mikroprotein&uuml;ri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710293 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Bebek, &#304;lker.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Cinsiyet geli&#351;im bozuklu&#287;u olan hastalarda SRY ve SF1 gen &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710294 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ye&#351;ilyurt, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Otozomal resesif non-sendromik i&#351;itme kay&#305;plar&#305;nda connexin 26 gen &ccedil;al&#305;&#351;malar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736240 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ocak, Zeynep.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Koroner arter bypass greftlerinin patensisinin belirlenmesinde 16 dedekt&ouml;rl&uuml; bilgisayarl&#305; tomografi ile konvansiyonel anjiografinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736241 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Bayraktutan, &Uuml;mm&uuml;g&uuml;ls&uuml;m.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Geli&#351;imsel kal&ccedil;a displazilerinde pemberton perikaps&uuml;ler osteotomi sonu&ccedil;lar&#305;m&#305;z ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736242 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ayd&#305;n, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ektopik gebeli&#287;e yol a&ccedil;an risk fakt&ouml;rlerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736243 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&#304;sao&#287;lu, &Uuml;nal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut ve kronik viral hepatitlerde serum fibronektin seviyesinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736244 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ert&uuml;rk, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&ouml;remizde izole edilen mikrobakteri su&#351;lar&#305;&#305;n anti-t&uuml;berk&uuml;laoz ila&ccedil;lara kar&#351;&#305; in-vitro duyarl&#305;l&#305;&#287;&#305;n&#305;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736245 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&#304;gan, Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum ve &ccedil;evre illerdeki akci&#287;er kanseri olgular&#305;n&#305;n retrospektif olarak de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736246 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Araz, &Ouml;mer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osteoporozda osteomalazi s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736247 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Akba&#351;, Emin Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kardiyak riskli hastalarda major alt extremite cerrahisi sonras&#305; genel, lumbal epidural anestezi ve torasik epidural analjezinin BNP, ANP, katekolaminler ve troponin I sal&#305;n&#305;m&#305;na etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736248 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Da&#287;l&#305;, Celalettin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&ccedil;&#305;k ve kapal&#305; red&uuml;ksiyon ile perk&uuml;tan pinleme metodlar&#305;yla cerrahi olarak tedavi edilen deplase &ccedil;ocuk suprakondiler humerus k&#305;r&#305;klar&#305;nda tedavi sonu&ccedil;lar&#305; ve kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736249 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&#350;en, Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mesane &ccedil;&#305;k&#305;m obstr&uuml;ksiyonunun de&#287;erlendirilmesinde mesane duvar kal&#305;nl&#305;&#287;&#305;n&#305;n &ouml;l&ccedil;&uuml;m&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736735 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Tokta&#351;, Ula&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Unipolar ve bipolar depresif atak ge&ccedil;irmi&#351; hastalar&#305;n miza&ccedil; ve karakter y&ouml;n&uuml;nden kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:736749 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Soyu&ccedil;ok, Etem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekstrahepatik biliyer obstr&uuml;ksiyonlu hastalarda manyetik rezonans kolanjiyografi ile endoskopik retrograd kolanjiyografi etkinli&#287;inin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709567 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Zirek, H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;itme engelli &ouml;&#287;rencilerde binok&uuml;ler g&ouml;rme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:709929 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Kele&#351;, Sadullah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Malnutrisyonlu 3-36 ayl&#305;k &ccedil;ocuklarda nutrisyonel rikets tedavisinin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710284 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Fidano&#287;lu, Osma.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tip 2 Diabetes Mellitus'lu vakalarda hemoglobin A1c d&uuml;zeyi ile kemik yap&#305;m ve y&#305;k&#305;m belirte&ccedil;lerinin ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710285 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ouml;zkan, Asuman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Valproik aside ba&#287;l&#305; di&#351; eti hiperlazisinin etyopatogenezinde total antioksidan kapasitesinin ve baz&#305; sitokinlerin rol&uuml;n&uuml;n ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710287 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Y&#305;lmaz, Nebahat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Romatoid artritli hastalarda antioksidan tablo ve eritrosit membran Na+ / K+ aktivitesinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710289 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;T&uuml;rkan O&#287;ul, Yasemin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Naln&uuml;trisyonlu &ccedil;ocuklarda magnezyum d&uuml;zeyinin endotelin I seviyesi ve kemik mineralizasyonu &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710290 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Ferai &Ouml;zt&uuml;rk, Candan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Akut bilier pankreatitte erken endoskopik retrograd pankreatikolanjiografi (ERCP) ve endoskopik sfinkterotomi(es)'nin prognoz &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710292 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Aslan, Serdar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&ouml;remizde vajinal ak&#305;nt&#305;l&#305; hastalardan al&#305;nan &ouml;rneklerin mikrobiyolojik y&ouml;nden de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710413 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ouml;zdemir, Bilge.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Lateral epikondilitlerde fizik tedavi ile steroid enjeksiyonunun etkilerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710415 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Macit, P&#305;nar Mazlum.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aktif akci&#287;er t&uuml;berk&uuml;lozlu ev halkl&#305; ile temas eden &ccedil;ocuklarda t&uuml;berk&uuml;loz enfeksiyon ve hastal&#305;&#287;&#305;n&#305;n risk fakt&ouml;rleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710417 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Alt&#305;nda&#287;, Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Unipolar ve bipolar major depresif ataklar&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710418 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Orhan, Sel&ccedil;uk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karbonmonoksitle zehirlenen hastalarda miyokardial iskeminin sintigrafik y&ouml;ntem ile g&ouml;sterilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710467 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Uzkeser, Mustafa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mide kanserlerinde h&uuml;crelerin morfometrik analizinin prognostik de&#287;eri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710471 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;G&uuml;rsan, Mehmet &#350;evki.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sepsis olu&#351;turulmu&#351; ratlarda drotrecogin alfa ve imipenem tedavisinin TNF-ALFA, IL-1 BETA ve IL-6 &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710472 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Bo&#287;a, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Nutrisyonel riketsde oksidatif stres belirte&ccedil;leri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710473 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;D&ouml;neray, Hakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Primer perk&uuml;tan transl&uuml;minal koroner anjiyoplasti uygulanan akut miyokard infarkt&uuml;sl&uuml; hastalarda sol ventrik&uuml;l b&ouml;lgesel sistolik fonksiyonunun longitudinal strain/strain rate ile de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710474 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&#350;enocak, H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Atrial fibrilasyonlu mitral darl&#305;&#287;&#305; hastalar&#305;nda sol ventrik&uuml;l fonksiyonlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710475 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;B&uuml;y&uuml;kkaya, &#350;ule.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erzurum il merkezinde &ccedil;al&#305;&#351;an pratisyen hekimler ile 20 ya&#351; ve &uuml;zeri ki&#351;ilerin ak&#305;lc&#305; ila&ccedil; kullan&#305;m boyutlar&#305; ve etkileyen fakt&ouml;rler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710476 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;&Ccedil;al&#305;ko&#287;lu, Ok&#351;an.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sepsis olu&#351;turulmu&#351; ratlarda drotrecogin alfa ve meropenem tedavisinin TNF-ALFA, IL-1 BETA ve IL-6 &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710477 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Boy, Mehmet Salih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Epidural do&#287;um analjezisinde d&uuml;&#351;&uuml;k doz bupivakain'e morfin eklenmesinin maternal ve neonatal etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:710480 2020-01-28T15:16:56Z 2020-01-28T15:16:56Z by&#160;Dostbil, Ay&#351;enur.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>