Arama Sonu&ccedil;lar&#305; - Daralt&#305;lm&#305;&#351;: Sosyal Bilimler Enstit&uuml;s&uuml; K&uuml;t&uuml;phanesi Tez SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qf$003dLOCATION$002509Shelf$002bLocation$0025091$00253AIUSBEKTEZ$002509Sosyal$002bBilimler$002bEnstit$0025C3$0025BCs$0025C3$0025BC$002bK$0025C3$0025BCt$0025C3$0025BCphanesi$002bTez$0026lm$003dIUHFK$0026ps$003d300?dt=list 2020-01-29T22:32:15Z &#304;&#351; sa&#287;l&#305;&#287;&#305; ve g&uuml;venli&#287;i alan&#305;nda Kosova ile T&uuml;rkiye Cumhuriyeti mevzuatlar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1343059 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;&Ouml;mer, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ngiliz ve T&uuml;rk ceza hukuklar&#305;nda hukuka ayk&#305;r&#305; deliller ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1301215 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;D&uuml;ndar, Meltem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;r&uuml;n sorumlulu&#287;u sigortas&#305;nda teminat&#305;n kapsam&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1302023 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;&Ouml;zlenen &Ccedil;&#305;&#287;, Ay&#351;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Banka veya kredi kartlar&#305;n&#305;n k&ouml;t&uuml;ye kullan&#305;lmas&#305; su&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1284450 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Tufano&#287;lu, &#304;shak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milletleraras&#305; mal sat&#305;m&#305;na ili&#351;kin s&ouml;zle&#351;meler hakk&#305;nda birle&#351;mi&#351; milletler antla&#351;mas&#305;na g&ouml;re s&ouml;zle&#351;menin kurulmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1303050 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Akhmetov, Zhassulan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yerel y&ouml;netimler aras&#305; i&#351;birli&#287;ine &ouml;rg&uuml;tl&uuml; bir rol-model : yerel y&ouml;netim birlikleri /cHarun Y&#305;lmaz ; tez dan&#305;&#351;man&#305; Cenk &#350;ahin. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1303587 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Y&#305;lmaz, Harun<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birli&#287;i'nin b&ouml;lgesel politikas&#305; kapsam&#305;nda adalar ve ada b&ouml;lgelerine y&ouml;nelik politikalar&#305; ve T&uuml;rkiye'nin aday &uuml;lke ve muhtemel tam &uuml;yelik stat&uuml;leri do&#287;rultusunda G&ouml;k&ccedil;eada &ouml;rne&#287;inin incelenmesi /c&Ccedil;i&#287;dem &#350;ahin ; tez dan&#305;&#351;man&#305; Sevim Budak. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1303339 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;&#350;ahin, &Ccedil;i&#287;dem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milletleraras&#305; &ouml;zel hukuk bak&#305;m&#305;ndan mal rejimleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1303637 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Ersen Per&ccedil;in, Gizem<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nsan ticareti kavram&#305; ve 5237 say&#305;l&#305; T&uuml;rk Kanunu'nda insan ticareti su&ccedil;u /cG&uuml;l&#351;ah Korkusuz ; tez dan&#305;&#351;man&#305; Serdar Talas ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1303877 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Korkusuz, G&uuml;l&#351;ah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&uuml;nya ticaretinde artan k&uuml;resel rekabetin Avrupa Birli&#287;i'nin d&#305;&#351; ticaret politikas&#305;na etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1303880 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Baltal&#305;, H&uuml;lya Alev.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Arsa pay&#305; kar&#351;&#305;l&#305;&#287;&#305; in&#351;aat s&ouml;zle&#351;melerinde ay&#305;p ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1312961 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Y&uuml;nl&uuml;, Semih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Trabzon 1816 numaral&#305; &#351;er'iye sicili ve hukuki de&#287;erlendirmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1313202 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Korkmaz, Salih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Su&ccedil;a s&uuml;r&uuml;klenen &ccedil;ocuklar&#305;n muhakemesinde soru&#351;turma evresi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1336949 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;&Ouml;zdemir, Fatma Bet&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk bor&ccedil;lar hukukunda yenileme (tecdit - novatio) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1247546 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;&Ouml;nay, I&#351;&#305;k.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk vergi hukukunda vergi mahremiyeti ve banka s&#305;rr&#305; ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1313512 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Erg&uuml;ney, Halit Kaan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyal reg&uuml;lasyon kurumu olarak radyo ve televizyon &uuml;st kurulu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1313515 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Sezen, Fatma<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anonim &#351;irkette i&#351;letme konusu ve temsil ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1315013 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;G&uuml;ncan, G&ouml;khan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa &#304;nsan Haklar&#305; s&ouml;zle&#351;mesi a&ccedil;&#305;s&#305;ndan &ouml;nleyici g&ouml;zalt&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1315023 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Ceyhan, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bas&#305;n &ouml;zg&uuml;rl&uuml;&#287;&uuml;n&uuml;n kapsam&#305; ve s&#305;n&#305;rlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1274906 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Akkurt, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Dan&#305;&#351;tay'&#305;n imtiyaz s&ouml;zle&#351;meleri &uuml;zerindeki idari g&ouml;rev ve yetkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1276516 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Kahreman, &#304;smail.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birli&#287;i'nin uluslararas&#305; sistemdeki yerinin hegemonya &ccedil;evrimleri y&ouml;n&uuml;nden analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1289601 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Akda&#287;, Zekeriyya<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milletleraras&#305; mal sat&#305;m&#305;na ili&#351;kin s&ouml;zle&#351;meler hakk&#305;nda birle&#351;mi&#351; milletler antla&#351;mas&#305; (CISG) kapsam&#305;nda s&ouml;zle&#351;menin esasl&#305; ihlali kavram&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1289608 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;A&ccedil;&#305;kal&#305;n, Mehmet Can.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Hukuku'nda ayr&#305;l&#305;k h&uuml;km&uuml; &#351;artlar&#305; ve sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1290561 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, Ali<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk bankac&#305;l&#305;&#287;&#305;n&#305;n Basel II kriterlerine uyum s&uuml;recinin KOB&#304;'ler &uuml;zerindeki etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1292141 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;&Ccedil;an, Erkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Fiyatland&#305;rma ve geri &ouml;deme bak&#305;m&#305;ndan Avrupa Birli&#287;i ve T&uuml;rkiye'de ila&ccedil; sekt&ouml;r&uuml;n&uuml;n reg&uuml;lasyonu : ila&ccedil;lara eri&#351;imin idare hukuku bak&#305;m&#305;ndan de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1285863 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Uzun, Atakan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk hukukunda vergilendirme yetkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1287383 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Erkin, G&ouml;zde.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birli&#287;i'nde yeni d&ouml;nem postkolonyal ili&#351;kiler ve g&ouml;&ccedil; politikalar&#305; diyalogu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1287542 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;S&ouml;nmez, Pelin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konut ve &ccedil;at&#305;l&#305; i&#351;yeri kiralar&#305;nda kiracan&#305;n &ouml;deme d&#305;&#351;&#305;ndaki yan bor&ccedil;lar&#305;na ayk&#305;r&#305;l&#305;&#287;&#305; ve sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1278319 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Ko&ccedil;ak Diker, Duygu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; s&ouml;zle&#351;mesi yapma y&uuml;k&uuml;ml&uuml;l&uuml;&#287;&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1282583 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Kaplan, Hasan Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Anayasa yarg&#305;s&#305;n&#305;n s&#305;n&#305;rlar&#305; sorunu : (d&uuml;zeltilmi&#351; tez) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1239040 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Uslu, Ferhat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Birlikte rehin ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1241784 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;&Ouml;zer, Mustafa Tolga.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sermaye &#351;irketlerinde internet sitesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1243809 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Duran, Arif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Deniz ticareti hukukunda ta&#351;&#305;tan ve y&uuml;kleten kavramlar&#305; haklar&#305;, bor&ccedil;lar&#305; ve sorumluluklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1246541 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;S&uuml;zel, C&uuml;neyt.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tapu k&uuml;t&uuml;&#287;&uuml;ne g&uuml;ven ilkesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1247373 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Yakuppur, Sendi.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/20103.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/20103.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Erken modernlikte ceza sorumlulu&#287;unun kamusalla&#351;mas&#305; ve rasyonelle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1248211 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Ozans&uuml;, Mehmet Cemil<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yasala&#351;t&#305;rma : kodifikasyon teorisi ve politikas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1274184 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Asal, Bark&#305;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Platon'da hukukun ontolojik temellendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1248951 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;&#304;&#351;sevenler, Osman Vahdet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi yarg&#305;lamas&#305;nda ilk inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1274780 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;G&uuml;l, Mehmet Tu&#287;rul.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa Birli&#287;i m&uuml;lteci hukukunda &uuml;ye devletlerin iltica ba&#351;vurusunu de&#287;erlendirme yetkisinin &ccedil;er&ccedil;evesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1275203 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;&#350;ahin, Yusuf Sidar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;darenin eylemlerinden kaynaklanan sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1275289 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Bardak&ccedil;&#305;, Mehmet Akif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;evre zararlar&#305;ndan do&#287;an hukuki sorumluluk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1275642 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Ba&#351;o&#287;lu, Ba&#351;ak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konut ve &ccedil;at&#305;l&#305; i&#351;yeri kiralar&#305;nda kira bedilinin belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1275721 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Kaynar, Muhammet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk hukukunda ba&#287;lant&#305;l&#305; hak sahibi fonogram yap&#305;mc&#305;s&#305; ve haklar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1276464 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Koyuncu, Nihan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#350;eyh&uuml;lislam Molla Arab'&#305;n fetva mecmuas&#305; (v.1b-33b) &ccedil;er&ccedil;evesinde XV. as&#305;r Osmanl&#305; hukuku &uuml;zerine g&ouml;zlemler (tahlil metin) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1286625 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;&Ouml;ncel, Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Vergi ka&ccedil;ak&ccedil;&#305;l&#305;&#287;&#305; su&ccedil;u ve cezas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1231743 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Oslu, Sevim G&uuml;lce.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hannah arendt d&uuml;&#351;&uuml;ncesinde insanl&#305;&#287;a kar&#351;&#305; su&ccedil;lar&#305;n temellendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1231978 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;G&uuml;nal, H&uuml;seyin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Hukuku'nda s&ouml;zl&uuml; vasiyetname ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1231994 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Koyuncu, Ferhat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kefilin halefiyete dayal&#305; r&uuml;cu hakk&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232001 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Koyuncu, Berk Kenan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ceza Hukukunda r&uuml;&#351;vet su&ccedil;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232063 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;&Ccedil;ak&#305;r, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milletleraras&#305; sorumluluk hukukunda zaruret hali ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232066 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;K&ouml;se, Miray Azakl&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milletleraras&#305; &ouml;zel hukukta offshore &#351;irketler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232068 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Di&#351;li, S&uuml;heyla Ahsen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;yerinde internet ve e-posta kullan&#305;m&#305;n&#305;n izlenmesi ve g&ouml;zetlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232095 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Yi&#287;it, Esra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Paket tur s&ouml;zle&#351;mesinde t&uuml;keticinin korunmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232097 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Say&#305;n, Feyza Eren.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yarg&#305; kararlar&#305; &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda idare lehine kurulan irtifaklar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232099 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;G&uuml;r, Necip Taha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kamu davas&#305;n&#305;n a&ccedil;&#305;lmas&#305;nda cumhuriyet savc&#305;s&#305;n&#305;n takdir yetkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232102 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Kartal, Melik.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ki&#351;isel verilerin T&uuml;rk Ceza Kanunu kapsam&#305;nda korunmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232109 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Ku&#351;konmaz, Elif Mendos.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milletleraras&#305; hukukta diplomatik himaye ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232117 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Dal, Ufuk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk hukuk d&uuml;zeninde biyoetik kurullar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232118 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Furunc&#305;, Semra Karabacak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Ceza Kanunu'nda insan ticareti su&ccedil;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232142 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Ayd&#305;n, Melisa.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;dari kolluk faaliyetinin &ouml;zel hukuk ki&#351;ilerince g&ouml;r&uuml;lmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232277 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, Ezgi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk ceza hukukunda &#351;ike ve te&#351;vik primi su&ccedil;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232304 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Demiral, B&uuml;&#351;ra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Thomas Paine ve devlet anlay&#305;&#351;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232434 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Gazel, Ahmet Gazi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milletleraras&#305; mal sat&#305;m&#305;na ili&#351;kin s&ouml;zle&#351;meler hakk&#305;nda Birle&#351;mi&#351; Milletler antla&#351;mas&#305; (CISG) kapsam&#305;nda s&ouml;zle&#351;menin esasl&#305; ihlali ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232437 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Sar&#305;kaya, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;remeye yard&#305;mc&#305; tedavi y&ouml;ntemlerinden do&#287;an hukuki sorumluluk ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232438 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Ayd&#305;n, &Ouml;zt&uuml;rk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Medeni usul hukukunda g&ouml;revli mahkemenin belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232461 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Tahiro&#287;lu, Fatih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kira s&ouml;zle&#351;mesinin kirac&#305;n&#305;n s&ouml;zle&#351;meye ayk&#305;r&#305; davran&#305;&#351;lar&#305; sebebiyle feshedilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232490 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;&#350;afak, Esma Elif.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Birlikte kefalet ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232497 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;r, Efe Can.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Avrupa &#304;nsan Haklar&#305; Mahkemesi kararlar&#305; &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda dostane &ccedil;&ouml;z&uuml;m yolu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232548 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Aslan, Volkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mal veya hizmet tedariki s&ouml;zle&#351;melerinde bor&ccedil;lu temerr&uuml;d&uuml; ve bunun sonu&ccedil;lar&#305; (TTK 1530) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232554 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Akta&#351;, Bet&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milletleraras&#305; &ouml;rg&uuml;tlerin &ouml;zel hukuk uyu&#351;mazl&#305;klar&#305;nda yarg&#305; ve icra muafiyeti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232576 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Pektoylan, Yasemin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;flas&#305;n ertelenmesinin &#351;artlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232560 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Erkek, Canan &Uuml;nal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Pazarlamac&#305;l&#305;k s&ouml;zle&#351;mesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232561 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Zengin, &Ccedil;a&#287;r&#305; &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Amerikan Y&uuml;ksek Mahkemesi kararlar&#305; &#305;&#351;&#305;&#287;&#305;nda devletin din gruplar&#305; ile il&#351;kisi ve T&uuml;rkiye uygulamalar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232569 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Tan, M&#305;sra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Birinci &#304;zmir &#304;ktisat Kongresi ve hukuki etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232574 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;T&uuml;rky&#305;lmaz, Ubeydullah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Medeni Hukuku'ta tasarruf i&#351;lemi kavram&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232607 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Hamamc&#305;o&#287;lu, G&uuml;l&#351;ah Vardar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Silahl&#305; kuvvet kullan&#305;lmas&#305; ve TSK'n&#305;n yurtd&#305;&#351;&#305;nda g&ouml;revlendirilmesinin hukuki esaslar&#305; (bar&#305;&#351; operasyonlar&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232969 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Yurtseven, Cemal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milletleraras&#305; deniz hukukunda yabanc&#305; gemilerin al&#305;konulmas&#305;nda k&#305;y&#305; devletinin yetkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1233623 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Malko&ccedil;o&#287;lu, Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk i&#351; hukukunda as&#305;l i&#351;veren-alt i&#351;verenili&#351;kisinin kurulmas&#305; ve h&uuml;k&uuml;mleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1233952 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Birol, Necla.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Franchise s&ouml;zle&#351;mesinin genel olarak incelenmesi, ifas&#305; ve sona ermesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1236675 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Y&uuml;ksel, Hasan Levent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ekonomik kamu yarar&#305; kavram&#305;n&#305;n t&uuml;rk idari hukukundaki anlam ve i&#351;levi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1238502 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Uyan&#305;k, Halit.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Filistin hukuku'nda ta&#351;&#305;nmaz m&uuml;lkiyeti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1238511 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Batsh, &#304;brahim<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kambiyo senetlerine &ouml;zg&uuml; haciz yoluyla takipte itiraz ent://SD_ILS/0/SD_ILS:875187 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Yard&#305;m, Mehmet Ertan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Medeni Kanunun 23. maddesinin s&ouml;zle&#351;me &ouml;zg&uuml;rl&uuml;&#287;&uuml;ne getirdi&#287;i s&#305;n&#305;rlamalar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1278021 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Karaba&#287; Bulut, Nil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Milletleraras&#305; usul hukukunda yabanc&#305; belgelerin ispat g&uuml;c&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1288652 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Tan Dehmen, Mine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Osmanl&#305; Devletinde modern belediye'nin hukuksal a&ccedil;&#305;dan kurumsalla&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232928 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;&#304;slamo&#287;lu, Abdullah.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;verenin cezai sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1238494 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;S&ouml;nmez, Neslihan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ta&#351;&#305;nmaz kiralar&#305;nda s&ouml;zle&#351;menin kirac&#305; taraf&#305;ndan vaktinden &ouml;nce sona erdirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1242854 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;G&uuml;nel, Mustafa Cahit.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Limited &#351;irketin kamu bor&ccedil;lar&#305;ndan m&uuml;d&uuml;rlerin ve ortaklar&#305;n sorumlulu&#287;u ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1232633 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Yaral&#305;, Levent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye - Avrupa birli&#287;i ili&#351;kilerine T&uuml;rk bas&#305;n&#305;n&#305;n ve siyasilerinin yakla&#351;&#305;m&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1315029 2020-01-29T22:32:15Z 2020-01-29T22:32:15Z by&#160;Y&#305;lmazt&uuml;rk Ulu&ccedil;ay, Ay&#351;e P&#305;nar<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>