Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Davran&#305;&#351; Bilimleri Anabilim Dal&#305; SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dDavran$0025C4$0025B1$0025C5$00259F$002bBilimleri$002bAnabilim$002bDal$0025C4$0025B1$0026ps$003d300?dt=list 2020-07-04T21:50:44Z Havayolu yolcu ta&#351;&#305;mac&#305;l&#305;&#287;&#305;nda hizmet kalitesinin geli&#351;tirilmesi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rmas&#305;: kabin hizmetlerinin m&uuml;&#351;teri tercihlerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1335152 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Karaarslan, Elvan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Havayolu yolcu ta&#351;&#305;mac&#305;l&#305;&#287;&#305;nda hizmet kalitesinin geli&#351;tirilmesi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rmas&#305;: Kabin hizmetlerinin m&uuml;&#351;teri tercihlerine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1341902 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Karaaslan, Elvan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Proaktif ki&#351;ilik ile sat&#305;&#351; performans&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;ki ve bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1233254 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Tosun, Engin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tlerde, ki&#351;ileraras&#305; &ccedil;at&#305;&#351;ma ba&#351;etme y&ouml;ntemleri ve ki&#351;ileraras&#305; ili&#351;ki tarzlar&#305; (bir ara&#351;t&#305;rma) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880403 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Akda&#287;, Ay&#351;in Tekinka&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluslararas&#305; bakalorya (IB) program&#305; uygulayan &ouml;zel okullarda &ccedil;al&#305;&#351;an &ouml;&#287;retmenlerin bu programa kar&#351;&#305; olan tutumlar&#305;n&#305;n i&#351; tatminlerine yans&#305;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881483 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Demirer, Vildan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;&#287;retmenlerin i&#351; de&#287;erleri, ki&#351;ilik &ouml;zellikleri ve i&#351; tatminleri aras&#305;ndaki ili&#351;kilerin incelenmesi : MEB'na ba&#287;l&#305; resmi ve &ouml;zel e&#287;itim kurumlar&#305;nda ger&ccedil;ekle&#351;tirilen bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881536 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Uyan, G&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hastanelerde uygulanan kalite y&ouml;netim sistemleri ve &ouml;zel hastaneler &uuml;zerine bir durum de&#287;erlendirme ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881787 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Uzunkavak, El&ccedil;in.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk aile i&#351;letmelerinde gelecek ku&#351;ak y&ouml;neticilerin &ouml;zelliklerini belirlemeye y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880045 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;G&uuml;nver, Bahar Ak&#305;ng&uuml;&ccedil;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Stratejik insan kaynaklar&#305; y&ouml;netiminin i&#351;letme performans&#305;na etkisi ve metal sanayi sekt&ouml;r&uuml;nde bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2479046 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;G&uuml;lta&#351;, &#304;rfan<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Web temelli i&#351;e alma uygulamalar&#305;n&#305;n verimlilik &uuml;zerine etkisi ve bankac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881370 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Tun&ccedil;, Zehra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tak&#305;m &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; e&#287;itiminin, &ccedil;al&#305;&#351;ma gruplar&#305;n&#305;n tak&#305;m olma d&uuml;zeyini alg&#305;lamalar&#305; &uuml;zerindeki etkisi ve konuya ili&#351;kin bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880387 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&#304;pek, Celal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tlerde Karar Verme ve Problem &Ccedil;&ouml;zme S&uuml;re&ccedil;lerinde Yarat&#305;c&#305; D&uuml;&#351;&uuml;ncenin Yeri ve &Ouml;nemi &Uuml;st ve Orta D&uuml;zey Y&ouml;neticilerin Problem &Ccedil;&ouml;zme ve Karar Verme Durmlar&#305;nda Yarat&#305;c&#305; D&uuml;&#351;&uuml;nceye &#304;li&#351;kin Tutumlar&#305;n&#305;n Be&#351; &Ouml;rnek &#304;&#351;letmede &#304;ncelenmesine Y&ouml;nelik Bir Ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881607 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Din&ccedil;, Asl&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Televizyon kurulu&#351;lar&#305;n&#305;n yay&#305;n faaliyetlerinin sosyal sorumluluk anlay&#305;&#351;&#305; : ileti&#351;im ve i&#351;letme &ouml;&#287;renimi veren fak&uuml;ltelerdeki &ouml;&#287;retim &uuml;yelerinin, televizyon kurulu&#351;lar&#305;n&#305;n sosyal sorumluluklar&#305; konusundaki alg&#305;lar&#305;na y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881850 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Sur, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tlerde &ccedil;at&#305;&#351;ma ve yabanc&#305;la&#351;ma sorunlar&#305;n&#305;n y&ouml;netiminde etkili bir ara&ccedil; olarak y&ouml;netime kat&#305;lma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881868 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Akg&uuml;n, Ender.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Organizasyonlarda ki&#351;ileraras&#305; &ccedil;at&#305;&#351;malar&#305;n &ccedil;&ouml;z&uuml;m &#351;ekilleri-pilot bir ara&#351;t&#305;rma- ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881869 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Kalkan, &#350;evket.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;&#287;renci velilerinin e&#287;itim beklentileri ile &ouml;zel okullarda g&ouml;r&uuml;len kapasite bo&#351;lu&#287;u aras&#305;ndaki ili&#351;kilerin tesbit edilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881881 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Bayram, Bet&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerde e&#287;itimin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881882 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Cengizhan, Cahit.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Seyahat acentalar&#305;nda alg&#305;lanan hizmet kalitesi &uuml;zerine uygulamal&#305; bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881919 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Erensoy, Nazan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerde E&#287;itim Ve E&#287;itimin Davran&#305;&#351; De&#287;i&#351;tirme Ve Gel&#305;&#351;tirmedeki Etkisi Ve Plastik Ambalaj Sanayii &Ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n&#305;n E&#287;itim Sonras&#305; Davran&#305;&#351;lar&#305;ndaki De&#287;i&#351;imlerin Belirlenmesi &#304;le &#304;lgili Bir Ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911313 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Paksoy, Mahmut.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&ouml;netici de&#287;erlerinin toplumsal k&uuml;lt&uuml;r ba&#287;lam&#305;nda irdelenmesi : tekstil sekt&ouml;r&uuml;-&#304;stanbul &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880818 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ccedil;erik, &#350;ule. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> De&#287;i&#351;im m&uuml;hendisli&#287;i uygulamalar&#305; ile &ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml; alg&#305;lar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; : &uuml;&ccedil; b&uuml;y&uuml;k i&#351;letmede y&ouml;neticiler ve b&uuml;ro personeli aras&#305;nda ger&ccedil;ekle&#351;tirilen bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880819 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Erkmen, Turhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek gerilimli bir meslek olarak hava trafik kontrol&ouml;rl&uuml;&#287;&uuml; ve hava trafik kontrol&ouml;rlerinin gerilim d&uuml;zeyleri &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880742 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ayr&#305;, Sami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Toplam kalite y&ouml;netiminde m&uuml;&#351;teri memnuniyeti ve &ccedil;ok uluslu otomotiv firmas&#305;nda m&uuml;&#351;teri memnuniyeti &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881704 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Bayraktaro&#287;lu, Arzu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karar verme ile i&ccedil;ten ve d&#305;&#351;tan denetimli ki&#351;ilik &ouml;zelli&#287;i ili&#351;kisi &uuml;zerine bas&#305;n sekt&ouml;r&uuml;nde bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881858 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Yurtsever, H&uuml;lya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tsel de&#287;i&#351;im ve de&#287;i&#351;ime diren&ccedil; : bankac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde ger&ccedil;ekle&#351;tirilen bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881865 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ordun, G&uuml;ven.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyal hizmet personelinin g&ouml;z&uuml;yle sh&ccedil;ek genel m&uuml;d&uuml;rl&uuml;&#287;&uuml;' ne ba&#287;l&#305; sosyal hizmet kurulu&#351;lar&#305;nda i&#351;e &ouml;zendirme uygulamalar&#305;-&ouml;zlemler, sorunlar, &ouml;neriler- ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881877 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Turhan, Dilruba.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zel liselerde g&ouml;rev yapan &ouml;&#287;retmenlerin disiplin konusundaki tutumlar&#305; ile ileti&#351;imlerinin etkinli&#287;i aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881883 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Akdo&#287;an, Nilg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ar&ccedil;elik A.&#350;. &ccedil;ama&#351;&#305;r makinas&#305; fabrikas&#305;nda kariyer planlama-geli&#351;tirme sistemine ge&ccedil;i&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880306 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;A&#287;ano&#287;lu, Ece.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zel okul velilerinin beklentileri ile ekonomik durumu m&uuml;sait oldu&#287;u halde devlet okullar&#305;n&#305; y&ouml;nelen velilerin beklentilerinin belirienmesi ve buna ba&#287;l&#305; olarak &ouml;zel okullarda g&ouml;r&uuml;len kapasite bo&#351;lu&#287;unun nedenlerini tespit etmeye y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909913 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Bayram, Bet&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> SH&Ccedil;EK Genel m&uuml;d&uuml;rl&uuml;&#287;&uuml;ne ba&#287;l&#305; sosyal hizmet kurulu&#351;lar&#305;nda &ccedil;al&#305;&#351;an personeli i&#351;e &ouml;zendirme teknikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910560 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Turhan, Dilruba.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> TKY'de y&ouml;neticilerin liderlik &ouml;zelliklerinin &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n davran&#305;&#351;lar&#305;na etkisi ve kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911024 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;G&uuml;lerer, Hande. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyo demografik ve sosyo ekonomik &ouml;zellikler ihtiyac&#305;n gazete promosyon kampanyas&#305;na kat&#305;l&#305;m karar&#305; &uuml;zerindeki etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911025 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Mutlu, &Ouml;m&uuml;r Ye&#351;im.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanayi E&#287;itim Ve Davran&#305;&#351; De&#287;i&#351;tirme Geli&#351;tirmedeki Yeri-Plastik Ambalaj Sanayii &Ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n&#305;n E&#287;itim Sonras&#305; Davran&#305;&#351; De&#287;i&#351;iklikleri &#304;le Uygulamal&#305; Bir Ara&#351;t&#305;rma- ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911335 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Arda, Nihal. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; kazalar&#305; ile stres, kayg&#305; ve &ouml;fke kavramlar&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;kinin incelenmesi : 9 T&uuml;rk ve 2 &#304;ngiliz tekstil fabrikas&#305;nda yap&#305;lan bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880784 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Karag&uuml;ven, M. H&uuml;lya &Uuml;nal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> De&#287;i&#351;im m&uuml;hendisli&#287;i (Business process reengineering) felsefesine dayal&#305; bir performans y&ouml;netim sisteminin sorgulanmas&#305; ve orta &ouml;l&ccedil;ekli bir mobilya fabrikas&#305;nda uygulanabilirli&#287;inin tart&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880797 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Barl&#305;, &Ouml;nder.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerde, sat&#305;n alma m&uuml;zakerelerinde, sat&#305;c&#305; stratejisinin etki ve sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881039 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Geceer, Berrin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ki sanayi i&#351;letmesinde kalite e&#287;itimi ve &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n&#305;n kaliteye y&ouml;nelik tutumlar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881376 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ouml;zbaran, Ebru Nuray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> TKY' de t&uuml;keticilerin liderlik &ouml;zelliklerinin &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n davran&#305;&#351;lar&#305;na etkisi ve kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881643 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;G&uuml;lerer, Hande.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> ISO 9000 kalite g&uuml;vence belgesi olan ve olmayan iki i&#351;letmenin &ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;rlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881893 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Yorganc&#305;lar, Nilg&uuml;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kamu ve &ouml;zel sekt&ouml;r kurulu&#351;lar&#305;nda halkla ili&#351;kiler uygulamalar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881931 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Trak, Canan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Giri&#351;imcilik a&ccedil;&#305;s&#305;ndan end&uuml;stri meslek lisesi son s&#305;n&#305;f &ouml;&#287;rencilerinin yarat&#305;c&#305; d&uuml;&#351;&uuml;nme ve denetim oda&#287;&#305; &ouml;zelliklerinin incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881852 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Y&#305;lmaz, Zehra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye' de &ouml;zelle&#351;tirme uygulamalar&#305; ve &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n &ouml;zelle&#351;tirmeye y&ouml;nelik tutumlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881875 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Do&#287;an, Abbas.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hakla ili&#351;kiler faaliyetlerinin &ouml;zel okullardaki i&#351;leyi&#351;i : &#304;stanbul ili i&ccedil;indeki &ouml;zel okullarda bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:882044 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ouml;zgenel, Sevgi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tlerde i&#351; tatmini ve matbaa sekt&ouml;r&uuml;nde i&#351; tatminine ili&#351;kin bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911042 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ahmedkhani, Ruhangiz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rekabet-i&#351;birli&#287;i ikilemi ve politik davran&#305;&#351;a d&ouml;n&uuml;&#351;me s&uuml;reci: orta kademe y&ouml;neticilerde uygulamal&#305; bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881691 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Erdo&#287;mu&#351;, Nihat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Arac&#305; kurum elemanlar&#305;ndan brokerlerin ki&#351;ilik &ouml;zellikleri ile ilgili bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881864 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Karayay, Meliha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bankac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde otomasyon mesleklerinin i&#351; profilleri ve bu profillerle ilgili psikoteknik test geli&#351;tirme uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881873 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Y&#305;lmaz, Erdal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerde staj yapan meslek lisesi &ouml;&#287;rencilerine staj yapt&#305;klar&#305; kurumlar&#305;n mesleki etkilerinin belirlenmesine y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881884 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ouml;zg&uuml;l, Naile.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bilgi toplumunda y&ouml;neticilerde kendini geli&#351;tirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:732356 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;F&#305;nd&#305;k&ccedil;&#305;, &#304;lhami.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24743.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24743.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zel ve kamu bankalar&#305;nda &ccedil;al&#305;&#351;an &#351;ef konumundaki y&ouml;neticilerin &ccedil;al&#305;&#351;ma ortam&#305;ndan kaynaklanan stres d&uuml;zeylerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;na y&ouml;nelik uygulamal&#305; bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:732358 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Sofuo&#287;lu, Serpil.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24729.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24729.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tsel tak&#305;mlar - tak&#305;m &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ve i&#351; tatmini aras&#305;ndaki ili&#351;kiyi belirlemeye y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:732185 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Karaca, Emel.<br/>Tam metin aš?k eri?im <a href="http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24742.pdf">http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/24742.pdf</a><br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Konaklama i&#351;letmelerinde personel e&#287;itimi ve &ouml;nb&uuml;ro personelinin e&#287;itimi ile e&#287;itim a&ccedil;&#305;klar&#305;n&#305;n tespit edilme y&ouml;ntemleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881157 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;K&uuml;&ccedil;&uuml;kaslan, Nazife.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tsel tak&#305;mlar - tak&#305;m &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ve i&#351; tatmini aras&#305;ndaki ili&#351;kiyi belirlemeye y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880699 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Karaca, Emel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Do&#287;u Anadolu B&ouml;lgesindeki &#351;eker fabrikalar&#305;nda organizasyon ve personel sorunlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881217 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Hatuno&#287;lu, B. Yavuz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bilgi toplumunda y&ouml;neticilerde kendini geli&#351;tirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880647 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;F&#305;nd&#305;k&ccedil;&#305;, &#304;lhami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;g&ouml;ren performans&#305;n&#305;n i&#351;letmenin toplam fakt&ouml;r verimlili&#287;i &uuml;zerindeki etkisinin &#304;stanbul deri sanayiide faaliyet g&ouml;steren i&#351;letmelerde ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881425 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&#304;lgar, L&uuml;tf&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;.E.T.T. &#351;&ouml;f&ouml;rlerinin ki&#351;ilik &ouml;zelliklerinin ve depresyon durumlar&#305;n&#305;n belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881872 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ayta, &Uuml;lk&uuml;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Turistik otellerde (3, 4 ve 5 y&#305;ld&#305;zl&#305;) personel m&uuml;&#351;teri ili&#351;kileri belirlemeye y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881874 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Baran, Yaprak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tlerde ortopedik &ouml;z&uuml;rl&uuml;ler ve sorunlar&#305;n&#305;n davran&#305;&#351;sal y&ouml;nden incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881880 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Erkek, Ayzer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zel ve kamu bankalar&#305;nda &ccedil;al&#305;&#351;an &#351;ef konumundaki y&ouml;neticilerin &ccedil;al&#305;&#351;ma ortam&#305;ndan kaynaklanan stres d&uuml;zeylerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;na y&ouml;nelik uygulamal&#305; bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881888 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Sofuo&#287;lu, Serpil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bireysel &ouml;d&uuml;l tercihlerine dayal&#305; bir te&#351;vik sistemi modeli ve bir hizmet kurulu&#351;unda &ouml;d&uuml;l tercihlerine ili&#351;kin bir vaka ara&#351;t&#305;rmas&#305; &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881139 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Bovete, Leon.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yabanc&#305;la&#351;ma kavram&#305;n&#305;n incelenmesi ve banka sekt&ouml;r&uuml;nde bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881147 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Miniba&#351;, Jale.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerde verimli ve etkin &ccedil;al&#305;&#351;may&#305; etkileyen fiziksel &ccedil;evre fakt&ouml;rleri: Orman sanayi i&#351;letmelerine y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881357 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Edi, &Ouml;nder.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Orta kademe y&ouml;neticilerin i&#351; tatmini ve kayg&#305; d&uuml;zeylerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;: devlet ve &ouml;zel tekstil sekt&ouml;r&uuml;nde bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881656 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Mertol, &#350;eng&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;&#287;retmenlerin psikolojik gereksinmeleri: resmi liselerde, &ouml;zel liselerde ve lise &ouml;&#287;rencilerini &uuml;niversite giri&#351; s&#305;navlar&#305;na haz&#305;rlayan dershanelerde &ccedil;al&#305;&#351;an &ouml;&#287;retmenlerin psikolojik gereksinme alanlar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;na y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881854 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ergin, Tamer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meslekler, ki&#351;ilik &ouml;zellikleri ve avukatlar ile muhasebecilerin ki&#351;ilik &ouml;zelliklerine ili&#351;kin bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881855 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ey&uuml;bo&#287;lu, Nil&uuml;fer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> End&uuml;stri &ouml;rg&uuml;tlerinde davran&#305;&#351; de&#287;i&#351;tirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881117 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ceylan, Adnan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bilgisayarlar&#305;n i&#351; tatminine etkileri ve bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881482 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ar&#305;soy, Taner.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;l&#305;l&#305;k ve huzurevleri &#304;stanbul'da 4 huzurevinde yap&#305;lan bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881878 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Yazge&ccedil;, Refika.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Halkla ili&#351;kiler biriminin organizasyonu halkla ili&#351;kiler uygulamalar&#305;n&#305;n hizmet ve imalat sekt&ouml;rleri aras&#305;ndaki mukayesesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881930 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;H&#305;n&ccedil;al, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek tahsilli geri g&ouml;&ccedil;menlerin i&#351; tatmini a&ccedil;&#305;s&#305;ndan T&uuml;rk i&#351; hayat&#305;na olan entegrasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881109 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Toker, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meslek se&ccedil;iminde psikoteknik y&ouml;ntemle yeteneklerin kestirimi ve bir &ouml;rnek olay &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881414 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Telman, Cavidan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bir ileti&#351;im s&uuml;reci olarak reklam ve t&uuml;keticinin, reklam iletisini net alg&#305;lamas&#305;na y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881929 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Varol, Nevhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hastanelerde &ccedil;al&#305;&#351;an doktor, hem&#351;ire ve bu meslekleri se&ccedil;en &ouml;&#287;rencilerin tutum ve de&#287;erlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881067 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;G&uuml;ven, Kaniye.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Resmi ve &ouml;zel liselerde &ccedil;al&#305;&#351;an &ouml;&#287;retmenlerin i&#351; tatmini ve i&#351; stresinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmal&#305; analizi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881078 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ouml;zday&#305;, Nurhayat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Otel y&ouml;neticilerinin ki&#351;ilik &ouml;zellikleri ile ilgili bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881856 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;F&#305;nd&#305;k&ccedil;&#305;, &#304;lhami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ki&#351;ilik &ouml;zellikleri ve y&ouml;neticilere uygulanmas&#305; : &#304;stanbul'da beyaz e&#351;ya sekt&ouml;r&uuml;nde orta kademe y&ouml;neticilerinin ki&#351;ilik &ouml;zelliklerine ili&#351;kin bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881857 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Hac&#305;musao&#287;lu, Kadriye.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;nderlikte y&ouml;netim bi&ccedil;imleri ve ila&ccedil; sekt&ouml;r&uuml;nde bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881859 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Seyhan, Muhammet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sistem tasar&#305;m&#305; : davran&#305;&#351;sal a&ccedil;&#305;dan bir inceleme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881614 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ouml;nel, M. &#304;rfan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tlerde karar vermenin davran&#305;&#351;sal a&ccedil;&#305;dan incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881853 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ekeman, E. Deniz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; kazalar&#305;n&#305;n psikoteknik analizi ve &ouml;nlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879991 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Okyay, Yi&#287;it.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tutum kavram&#305;na kuramsal ve uygulamal&#305; bir yakla&#351;&#305;m ve i&#351;letmelerde i&#351;le ilgili tutumlar &uuml;zerine bie ara&#351;t&#305;rma &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:880044 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ay&#351;e Can Baysal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tebriz hal&#305;c&#305;l&#305;k sanayiinde &ccedil;al&#305;&#351;an i&#351;&ccedil;ilerin psiko--sosyal--ekonomik ve k&uuml;lt&uuml;rel durumlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:879979 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Sedrole&#351;rafi, Mohammad Ali.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yerel y&ouml;netimlerde halk&#305;n k&uuml;lt&uuml;r ve e&#287;itim d&uuml;zeylerinin y&uuml;kseltilmesine y&ouml;nelik faaliyetler ve konuya ili&#351;kin bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:881876 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Emiro&#287;lu, Haluk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;keticinin korunmas&#305; ve s&uuml;te y&ouml;nelik t&uuml;ketici davran&#305;&#351;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:882031 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ayr&#305;, Sami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Proaktif ki&#351;ilik ile sat&#305;&#351; performans&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;ki ve bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:911755 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Tosun, Engin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; &ouml;zellikleri alg&#305;s&#305;n&#305;n i&#351; b&uuml;t&uuml;nlemesi &uuml;zerindeki etkisi (&#304;DO A.&#350;.'de bir uygulama) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909623 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Demirba&#351;, H&uuml;seyin Talha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ki&#351;ilik &ouml;zelliklerinin giri&#351;imci olma niyeti &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909624 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Tano&#287;lu, Sara.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kurumsal adalet ve adalet alg&#305;s&#305;n&#305;n &ouml;rg&uuml;tselba&#287;l&#305;l&#305;k &uuml;zerindeki etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910055 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Berber, Alper.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Likert'in sistem 4 yakla&#351;&#305;m&#305;na g&ouml;re &ouml;zel dershanelerdeki y&ouml;neticilerin liderlik &ouml;zelliklerinin &ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ile kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909237 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Durmaz, Hac&#305; Osman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bilgisayar a&#287; ve sistem y&ouml;neticilerinin nitelik analizi ve personel se&ccedil;iminde &ouml;l&ccedil;&uuml;lmesi gerekli olan niteliklerin tespiti ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907278 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&#350;en, Aykut. dn&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tsel k&uuml;lt&uuml;r tipleri ve de&#287;i&#351;ime y&ouml;nelik reaksiyonlar aras&#305;ndaki ili&#351;kiye y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900963 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Osmanl&#305;o&#287;lu, S&uuml;reyya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;&#287;retmenlerin i&#351;leriyle b&uuml;t&uuml;nle&#351;me d&uuml;zeylerinin performanslar&#305; ve i&#351; yerlerinden ayr&#305;lma niyetleriyle ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900922 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ouml;ncel, Levent.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;&#287;retim Elemanlar&#305;n&#305;n &Ouml;rg&uuml;tsel Adalet Alg&#305;lar&#305; &#304;le Sergiledikleri &Uuml;retkenli&#287;e Ayk&#305;r&#305; Davran&#305;&#351;lar Aras&#305;ndaki &#304;li&#351;ki Ve Bir Ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905051 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Karaemino&#287;ullar&#305;, Ay&#351;eg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letme y&ouml;netiminde y&ouml;neticinin ki&#351;ilik &ouml;zellikleri ile alg&#305;lanan y&ouml;netim ba&#351;ar&#305;s&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;ki ve bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905785 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Salt&uuml;rk, Metin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Jung'un S&#305;n&#305;flamas&#305; Temel Al&#305;narak Olu&#351;turulan Ki&#351;ilik Boyutlar&#305;n&#305;n E&#287;itici Y&ouml;neticili&#287;e Etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902858 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;G&ouml;k&ccedil;ek, &#304;lke.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Okullardaki &Ouml;rg&uuml;tsel K&uuml;lt&uuml;r&uuml;n Okul Y&ouml;neticilerinin Etik Davran&#305;&#351;lar&#305; &Uuml;zerindeki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902888 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Kara, Yavuz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Duygusal taciz (mobbing) ve organizasyonel sonu&ccedil;lar &uuml;zerindeki etkisi : bankac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902979 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&#350;ahin, Neslihan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n &ouml;rg&uuml;tsel vatanda&#351;l&#305;k davran&#305;&#351;&#305; sergileme e&#287;ilimleri &uuml;zerinde &ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902992 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Kendirligil, Sevilay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> 2000'li Y&#305;lllarda Amerikan ve T&uuml;rk y&ouml;neticilerinin bireysel y&ouml;neticilik de&#287;erlerine ili&#351;kin iki k&uuml;lt&uuml;r aras&#305; kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;rmaya y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905264 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Harcar, Tijen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&ouml;netsel etik kavram&#305;n&#305;n &ouml;rg&uuml;tlerde uygulanmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905687 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Sayiner, Mehmet An&#305;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Havac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;mc&uuml; liderlik tarz&#305;n&#305;n &ouml;rg&uuml;tsel &ouml;&#287;renme geli&#351;imine etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903985 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ba&#351;ol, &Ouml;m&uuml;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Alg&#305;lanan sosyal deste&#287;in &ouml;rg&uuml;tsel vatanda&#351;l&#305;k davran&#305;&#351;&#305; &uuml;zerine etkisi - bir vaka &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904023 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Osman Cem Gen&ccedil;t&uuml;rk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K.K.K.'nda g&ouml;revli subay ve astsubaylar&#305;n performans de&#287;erleme sistemine y&ouml;nelik tutumlar&#305;n&#305;n belirlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905859 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Yurdakul, A. Taha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kurumsalla&#351;maya kar&#351;&#305; diren&ccedil; yaratan fakt&ouml;rler ve diren&ccedil;le ba&#351;a &ccedil;&#305;kma y&ouml;ntemleri (bir &ouml;rnek olay &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902620 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Dursun, G&uuml;lriz.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&uuml;ncel liderlik yakla&#351;&#305;mlar&#305;n&#305;n tak&#305;m ve b&ouml;l&uuml;k komutanl&#305;&#287;&#305; kademelerinde incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902638 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Aral, Ferdi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ba&#287;lam&#305;nda kara harp okulu mezunu subaylar ile s&ouml;zle&#351;meli subaylar&#305;n bireysel de&#287;erleri aras&#305;nda ili&#351;ki ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902660 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Demir, Mustafa Erman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Muharip subay ve astsubaylar&#305;n etkile&#351;imci ve d&ouml;n&uuml;&#351;&uuml;mc&uuml; liderlik tarzlar&#305;n&#305;n muharebe performanslar&#305; ile ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902691 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ccedil;al&#305;ko&#287;lu, Evren.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tsel ba&#287;l&#305;l&#305;k ve intranetin &ouml;rg&uuml;tsel ba&#287;l&#305;l&#305;&#287;a etkisi &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906823 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&#350;ahint&uuml;rk, &Ouml;zg&uuml;r.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n &ouml;rg&uuml;tsel vatanda&#351;l&#305;k davran&#305;&#351;lar&#305; sergilemelerinde g&uuml;d&uuml;lerin etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903171 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Dolma, Serkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tlerde, ki&#351;ileraras&#305; &ccedil;at&#305;&#351;ma ba&#351;etme y&ouml;ntemleri ve ki&#351;ileraras&#305; ili&#351;ki tarzlar&#305; (bir ara&#351;t&#305;rma) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903316 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Akda&#287;, Ay&#351;in Tekinka&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> S&#305;n&#305;f &ouml;&#287;retmenlerinin y&ouml;neticilerinin y&ouml;netim tarzlar&#305;na ili&#351;kin tutumlar&#305; ile kuruma ba&#287;l&#305;l&#305;klar&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;kiyi belirlemeye y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903416 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Nal, Kamuran.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Be&#351; y&#305;ld&#305;zl&#305; konaklama i&#351;letmelerinde m&uuml;&#351;terilerin ve &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n &ouml;zel g&uuml;venlik personeline y&ouml;nelik beklentilerini ve tutumlar&#305;n&#305; &ouml;l&ccedil;meye y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906402 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Adakale, Tarkan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Silahl&#305; Kuvvetlerinde g&ouml;rev yapan ge&ccedil;ici personelin (Er-Erba&#351;) sosyoekonomik durumlar&#305;n&#305;n &ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml; benimsemeye etkisini belirlemeye y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906599 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ejder, Ahmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kara Harp Akademisi s&#305;nav&#305;na girmek istemeyen subaylar&#305; bu y&ouml;nde etkileyen g&uuml;&ccedil;l&uuml; tutum konular&#305;n&#305; belirlemeye y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906650 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ba&#287;civan, Ruhi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&ouml;l&uuml;k Komutanlar&#305;n&#305;n liderlik &ouml;zelliklerinin astlar&#305;n&#305;n kendilerini tak&#305;m olarak alg&#305;lamalar&#305; &uuml;zerindeki etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906852 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;A&#351;&ccedil;&#305;, &#304;smail Candan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Uluslararas&#305; bakalorya (IB) program&#305; uygulayan &ouml;zel okullarda &ccedil;al&#305;&#351;an &ouml;&#287;retmenlerin bu programa kar&#351;&#305; olan tutumlar&#305;n&#305;n i&#351; tatminlerine yans&#305;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906912 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Demirer, Vildan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> G&#305;da sekt&ouml;r&uuml;nde franchise sistemine ili&#351;kin m&uuml;&#351;terilerin tutumu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907138 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ya&#287;&#305;z, Suat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk Silahl&#305; Kuvvetlerinde televizyon ve radyodan etkili bir yararlan&#305;m i&ccedil;in stratejik plan &ouml;nerileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907149 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Mente&#351;e, Adil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tsel tutumlar&#305;n &ccedil;al&#305;&#351;an davran&#305;&#351;&#305;na etkisinin incelenmesine ve analizine y&ouml;nelik bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901535 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ordun, G&uuml;ven.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Personel se&ccedil;im s&uuml;recinde psikoteknik y&ouml;ntemin kullan&#305;lmas&#305; : Askeri organizasyonlara d&ouml;n&uuml;k bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903324 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Boyraz, Ali Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hastanelerde uygulanan kalite y&ouml;netim sistemleri ve &ouml;zel hastaneler &uuml;zerine bir durum de&#287;erlendirme ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903356 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Uzunkavak, El&ccedil;in.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;&#287;retmenlerin i&#351; de&#287;erleri, ki&#351;ilik &ouml;zellikleri ve i&#351; tatminleri aras&#305;ndaki ili&#351;kiler incelenmesi : MEB'na ba&#287;l&#305; resmi ve &ouml;zel e&#287;itim kurumlar&#305;nda ger&ccedil;ekle&#351;tirilen bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903661 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Uyan, G&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml;n&uuml;n y&ouml;neticilerin krize haz&#305;rl&#305;kl&#305; olma durumuna etkisi pendik sanayi b&ouml;lgesi' nde yap&#305;lan bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904100 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ger&ccedil;ik, &#304;brahim Z..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk aile i&#351;letmelerinde gelecek ku&#351;ak y&ouml;neticilerin &ouml;zelliklerini belirlemeye y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905218 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;G&uuml;nver, Bahar Ak&#305;ng&uuml;&ccedil;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Web temelli i&#351;e alma uygulamalar&#305;n&#305;n verimlilik &uuml;zerine etkisi ve bankac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905119 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Tun&ccedil;, Zehra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letme y&ouml;netiminde bilgisayar teknolojisinden yararlanma ve internet uygulamalar&#305;n&#305;n i&#351;letmenin ama&ccedil;lar&#305;na ula&#351;mada yeni bir ara&ccedil; olarak yeri ve &ouml;neminin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906113 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Alt&#305;n, Ebru.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> A&#287;&#305;z-di&#351; sa&#287;l&#305;&#287;&#305; hizmetlerinde ileti&#351;imin yeri, &ouml;nemi ve hastalar&#305;n sa&#287;l&#305;k davran&#305;&#351;lar&#305;na y&ouml;nelik bir model ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906258 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ccedil;&#305;nar, A. Ba&#351;ak.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;ketici tahmini ile &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n yetkinlikleri aras&#305;ndaki ili&#351;kinin bir al&#305;&#351;veri&#351; merkezi &ouml;rne&#287;inde analizi : (aksiyon ara&#351;t&#305;rmas&#305;) ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906260 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Aslan, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Stratejik insan kaynaklar&#305; y&ouml;netiminin i&#351;letme performans&#305;na etkisi ve metal sanayi sekt&ouml;r&uuml;nde bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903189 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&#304;rfan G&uuml;lta&#351;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml; ve &ouml;rg&uuml;tsel ileti&#351;im aras&#305;ndaki ili&#351;ki : bankac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde ger&ccedil;ekle&#351;tirilen bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905811 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Aliefendio&#287;lu, Ay&#351;e &#350;&ouml;len.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tlerde karar verme ve problem &ccedil;&ouml;zme s&uuml;re&ccedil;lerinde yarat&#305;c&#305; d&uuml;&#351;&uuml;ncenin yeri ve &ouml;nemi : &uuml;st ve orta d&uuml;zey y&ouml;neticilerin problem &ccedil;&ouml;zme ve karar verme durumlar&#305;nda yarat&#305;c&#305; d&uuml;&#351;&uuml;nceye ili&#351;kin tutumlar&#305;n&#305;n be&#351; &ouml;rnek i&#351;letmede incelenmesine y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902901 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Din&ccedil;, Asl&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tak&#305;m &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; e&#287;itiminin, &ccedil;al&#305;&#351;ma gruplar&#305;n&#305;n tak&#305;m olma d&uuml;zeyini alg&#305;lamalar&#305; &uuml;zerindeki etkisi ve konuya ili&#351;kin bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903589 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&#304;pek, Celal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> K&uuml;lt&uuml;r&uuml;n uluslararas&#305; i&#351; g&ouml;r&uuml;&#351;meleri s&uuml;re&ccedil;lerine etkisi ve sonu&ccedil;lar&#305; : T&uuml;rkiye' de faaliyet g&ouml;steren Amerikan firmalar&#305;nda bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903635 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Polat, Nurten.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Televizyon kurulu&#351;lar&#305;n&#305;n yay&#305;n faaliyetlerinin sosyal sorumluluk anlay&#305;&#351;&#305; : ileti&#351;im ve i&#351;letme &ouml;&#287;renimi veren fak&uuml;ltelerdeki &ouml;&#287;retim &uuml;yelerinin, televizyon kurulu&#351;lar&#305;n&#305;n sosyal sorumluluklar&#305; konusundaki alg&#305;lar&#305;na y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903961 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Sur, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Yerel y&ouml;netimlerdehalk&#305;n k&uuml;lt&uuml;r ve e&#287;itim d&uuml;zeylerinin y&uuml;kseltilmesine y&ouml;nelik faaliyetler ve konuya ili&#351;kin bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904212 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Emiro&#287;lu, Haluk.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Seyahat acentalar&#305;nda alg&#305;lanan hizmet kalitesi &uuml;zerine uygulamal&#305; bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906010 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Erensoy, Nazan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Organizasyonlarda ki&#351;ileraras&#305; &ccedil;at&#305;&#351;malar&#305;n &ccedil;&ouml;z&uuml;m &#351;ekilleri-pilot bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906011 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Kalkan, &#350;evket.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;t iklimi-talum &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ili&#351;kili&#287;i ve &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n &ouml;rg&uuml;t iklimi alg&#305;s&#305; ile talum &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; anlay&#305;&#351;&#305;na ili&#351;kin bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902504 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Seyhan, Muhammet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerde e&#287;itimin de&#287;erlendirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903863 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Cengizhan, Cahit.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tsel De&#287;i&#351;im ve de&#287;i&#351;me diren&ccedil; : bankac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde ger&ccedil;ekle&#351;tirilen bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905094 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ordun, G&uuml;ven.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Karar verme ile i&ccedil;ten ve d&#305;&#351;tan denetimli ki&#351;ilik &ouml;zelli&#287;i ili&#351;kisi &uuml;zerine bas&#305;n sekt&ouml;r&uuml;nde bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905103 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Yurtsever, H&uuml;lya.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> De&#287;i&#351;im m&uuml;hendisli&#287;i uygulamalar&#305; ile &ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;r&uuml; alg&#305;lar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; : &uuml;&ccedil; b&uuml;y&uuml;k i&#351;letmede y&ouml;neticiler ve b&uuml;ro personeli aras&#305;nda ger&ccedil;ekle&#351;tirilen bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905472 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Erkmen, Turhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&uuml;y&uuml;k &ouml;l&ccedil;ekli i&#351;letmelerde e&#287;itim uygulamalar&#305;n&#305;n incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906412 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Cengizhan, Sibel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bankac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde yoga program&#305; uygulanarak stres kontrol&uuml;n&uuml;n sa&#287;lanmas&#305; &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906983 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;G&ouml;k&ccedil;&uuml;l, Banu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Toplam kalite y&ouml;netiminde m&uuml;&#351;teri memnuniyeti ve &ccedil;ok uluslu otomotiv firmas&#305;nda m&uuml;&#351;teri memnuniyeti &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907093 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Bayraktaro&#287;lu, Arzu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&ouml;netici de&#287;erlerinin toplumsal k&uuml;lt&uuml;r ba&#287;lam&#305;nda irdelenmesi : tekstil sekt&ouml;r&uuml;-&#304;stanbul &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907237 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ccedil;erik, &#350;ule.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zel liselerde g&ouml;rev yapan &ouml;&#287;retmenlerin disiplin konusundaki tutumlar&#305; ile ileti&#351;imlerinin etkinli&#287;i aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908551 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Akdo&#287;an, Nilg&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek gerilimli bir meslek olarak hava trafik kontrol&ouml;rl&uuml;&#287;&uuml; ve hava trafik kontrol&ouml;rlerinin gerilim d&uuml;zeyleri &uuml;zerine bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901547 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ayr&#305;, Sami.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sosyal hizmet personelinin g&ouml;z&uuml;yle shek Genel M&uuml;d&uuml;rl&uuml;&#287;&uuml;' ne ba&#287;l&#305; sosyal hizmet kurulu&#351;lar&#305;nda i&#351;e &ouml;zendirme uygulamalar&#305;-&ouml;zlemler, sorunlar, &ouml;neriler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902800 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Turhan, Dilruba.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerde, sat&#305;n alma m&uuml;zakerelerinde, sat&#305;c&#305; stratejisinin etki ve sonu&ccedil;lar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908768 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Geceer, Berrin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Performans de&#287;erlemeye davran&#305;&#351;sal yakla&#351;&#305;m : &ouml;zel bir bankada uygulanmakta olan sistemin vaka ara&#351;t&#305;rmas&#305; y&ouml;ntemiyle incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908718 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Erdo&#287;an, Berrin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tlerde &ccedil;at&#305;&#351;ma ve yabanc&#305;la&#351;ma sorunlar&#305;n&#305;n y&ouml;netiminde etkili bir ara&ccedil; olarak y&ouml;netime kat&#305;lma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905985 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Akg&uuml;n, Ender.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Kamu Ve &Ouml;zel Sekt&ouml;r Kurulu&#351;lar&#305;nda Halkla &#304;li&#351;kiler Uygulamalar&#305;n&#305;n Kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905987 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Trak, Canan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ki sanayi i&#351;letmesinde kalite e&#287;itimi ve &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n&#305;n kaliteye y&ouml;nelik tutumlar&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906603 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ouml;zbaran, Ebru Nuray.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> ISO 9000 kalite g&uuml;vence belgesi olan ve olmayan iki i&#351;letmenin &ouml;rg&uuml;t k&uuml;lt&uuml;rlerinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906623 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Yorganc&#305;lar, Nilg&uuml;n.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tekstil sanayinde ISO-9000 kalite g&uuml;vence sistemleri i&ccedil;in e&#287;itim program&#305; tasar&#305;mlamaya y&ouml;nelik bir &ouml;rnek olay &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906637 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Y&#305;lmaz, Canan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ar&ccedil;elik A.&#350;. &ccedil;ama&#351;&#305;r makinas&#305; fabrikas&#305;nda kariyer planlama-geli&#351;tirme sistemine ge&ccedil;i&#351; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906945 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;A&#287;ano&#287;lu, Ece.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tekstil sanayinde ISO-9000 kalite g&uuml;vence sistemleri i&ccedil;in e&#287;itim program&#305; tasar&#305;mlamaya y&ouml;nelik bir &ouml;rnek olay &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907121 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Y&#305;lmaz, Canan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; kazalar&#305; ile stres, kayg&#305; ve &ouml;fke kavramlar&#305; aras&#305;ndaki ili&#351;kinin incelenmesi : 9 T&uuml;rk ve 2 &#304;ngiliz tekstil fabrikas&#305;nda yap&#305;lan bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907240 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Karag&uuml;ven, M. H&uuml;lya &Uuml;nal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> De&#287;i&#351;im m&uuml;hendisli&#287;i (Business process reengineering) felsefesine dayal&#305; bir performans y&ouml;netim sisteminin sorgulanmas&#305; ve orta &ouml;l&ccedil;ekli bir mobilya fabrikas&#305;nda uygulanabilirli&#287;inin tart&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907256 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Barl&#305;, &Ouml;nder.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de &ouml;zelle&#351;tirme uygulamalar&#305; ve &ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n &ouml;zelle&#351;tirmeye y&ouml;nelik tutumlar&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906841 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Do&#287;an, Abbas.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sanayile&#351;en B&ouml;lgeler Ve Davran&#305;&#351;sal Sonu&ccedil;lar -&Ccedil;orlu Tekstil Sanayii &Ccedil;al&#305;&#351;anlar&#305;n&#305;n Davran&#305;&#351;sal &Ouml;zellikleri &#304;le &#304;lgili Uygulamal&#305; Bir Ara&#351;t&#305;rma- ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903496 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Baransel, G&ouml;khan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Giri&#351;imcilik A&ccedil;&#305;s&#305;ndan End&uuml;stri Meslek Lisesi Son S&#305;n&#305;f &Ouml;&#287;rencilerinin Yarat&#305;c&#305; D&uuml;&#351;&uuml;nme Ve Denetim Oda&#287;&#305; &Ouml;zelliklerinin &#304;ncelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903517 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Y&#305;lmaz, Zehra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;la&ccedil; t&uuml;ketimini etkileyen psiko-sosyal fakt&ouml;rler ve bilin&ccedil;li ila&ccedil; t&uuml;ketim d&uuml;zeyini &ouml;l&ccedil;meye y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903564 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ouml;zler, Selda Cendere.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;stanbul Menkul K&#305;ymetler Borsas&#305; Hisse Senetleri Piyasas&#305;' nda &ccedil;al&#305;&#351;an broker ve dealer' larda i&#351; tatmini ve &ouml;rg&uuml;tsel stres ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903593 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Aksoy, Hatice.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Tak&#305;m &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305;n&#305; etkileyen fakt&ouml;rler sekt&ouml;rel bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904166 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ouml;zt&uuml;rk, G&uuml;ler.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hakla ili&#351;kiler faaliyetlerinin &ouml;zel okullardaki i&#351;leyi&#351;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904242 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ouml;zgenel, Sevgi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Arac&#305; kurum elemanlar&#305;ndan brokerlerin ki&#351;ilik &ouml;zellikleri ile ilgili bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905156 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Karayay, Meliha.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rekabet-i&#351;birli&#287;i ikilemi ve politik davran&#305;&#351;a d&ouml;n&uuml;&#351;me s&uuml;reci : orta kademe y&ouml;neticilerde uygulamal&#305; bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906582 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Erdo&#287;mu&#351;, Nihat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerde staj yapan meslek lisesi &ouml;&#287;rencilerine staj yapt&#305;klar&#305; kurumlar&#305;n mesleki etkilerinin belirlenmesine y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906850 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ouml;zg&uuml;l, Naile.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Rol &ccedil;at&#305;&#351;mas&#305;-rol belirsizli&#287;i stres aras&#305;ndaki ili&#351;kiyi belirlemeye y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906988 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Yal&ccedil;&#305;n, Mine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bankac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde otomasyon mesleklerinin i&#351; profilleri ve bu profillerle ilgili psikoteknik test geli&#351;tirme uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906993 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Y&#305;lmaz, Erdal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> GAP b&ouml;lgesindeki i&#351;letme y&ouml;neticilerinin ki&#351;ilik yap&#305;lar&#305;yla &ouml;rg&uuml;tsel de&#287;erleri aras&#305;ndaki ili&#351;kiler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901157 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Silah, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerde b&uuml;y&uuml;menin moral &uuml;zerine etkileri ve Dardanel G&#305;da Sanayii A.&#350;.'de yap&#305;lan bir moral vaka ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905905 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;U&ccedil;man, Bet&uuml;l.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;rg&uuml;tlerde ortopedik &ouml;z&uuml;rl&uuml;ler ve sorunlar&#305;n&#305;n davran&#305;&#351;sal y&ouml;nden incelenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906694 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Erkek, Ayzer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;tfaiye mesle&#287;inden kaynaklanan gerilim nedenleri, &ouml;nlemleri : &#304;stanbul iline ba&#287;l&#305; bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903969 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Dalk&#305;ran, Medeni.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerde hizmet i&ccedil;i e&#287;itimin incelenmesi ve &ouml;rnek bir hizmet i&ccedil;i e&#287;itim uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903970 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ka&#351;&#305;k&ccedil;&#305;o&#287;l&#305;, Meral.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Halkla ili&#351;kiler biriminin organizasyonu halkla ili&#351;kiler uygulamalar&#305;n&#305;n hizmet ve imalat sekt&ouml;rleri aras&#305;ndaki mukayesesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905934 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;H&#305;n&ccedil;al, P&#305;nar.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ya&#351;l&#305;l&#305;k ve huzurevleri : &#304;stanbul'da 4 huzurevinde yap&#305;lan bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908029 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Yazge&ccedil;, Refika.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rk sigorta sekt&ouml;r&uuml;nde e&#287;itim faaliyetleri ara&#351;t&#305;rmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908318 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Far&#305;maz, B. Mine.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> End&uuml;stri &ouml;rg&uuml;tlerinde davran&#305;&#351; de&#287;i&#351;tirme ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902100 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ceylan, Adnan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Meslek se&ccedil;iminde psikoteknik y&ouml;ntemle yeteneklerin kestirimi ve bir &ouml;rnek olay &ccedil;al&#305;&#351;mas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908773 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Telman, Cavidan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bir stat&uuml; sembol&uuml; olarak otomobil sat&#305;n alma karar&#305;nda e&#287;itim ve gelir fakt&ouml;rlerinin etkisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907702 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Ersoy, Tijen.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Bir ileti&#351;im s&uuml;reci olarak reklam ve t&uuml;keticinin, reklam iletisini net alg&#305;lamas&#305;na y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907744 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Varol, Nevhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Stres Y&ouml;netimi ve Y&uuml;ksek Okul &Ouml;&#287;rencilerinin Stresle Ba&#351;a&ccedil;&#305;kma Y&ouml;netimlerine &#304;li&#351;kin Bir Ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901067 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Kiti&#351;, M. Nazmi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Y&uuml;ksek tahsilli geri g&ouml;&ccedil;menlerin i&#351; tatmini a&ccedil;&#305;s&#305;ndan T&uuml;rk i&#351; hayat&#305;na olan entegrasyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902166 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Toker, Mehmet Z..<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;zel ve devlet ilkokullar&#305;nda g&ouml;rev yapan &ouml;&#287;retmenlerin i&#351; tatmini d&uuml;zeyi ve bu d&uuml;zeyin frutasyon kar&#351;&#305;s&#305;nda g&ouml;sterilen tepki tipi agresyon y&ouml;n&uuml; ile ili&#351;kisi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908565 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Miniba&#351;, Jale.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; kazalar&#305;n&#305;n yap&#305;sal analizi ve kaza yapan i&#351;g&ouml;renlerin ki&#351;ilik profilleri ile ilgili bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902059 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;G&uuml;ney, Salih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;nderlik kuramlar&#305; ile Atat&uuml;rk'&uuml;n &ouml;nderlik karizmas&#305;n&#305;n kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908278 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;G&uuml;ney, Salih.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sendikal ili&#351;kilerin genel geli&#351;me s&uuml;reci ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909397 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Bi&ccedil;er, &#304;smail Hakk&#305;.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Ouml;nemli Bir Birey &Ouml;zelli&#287;i Olarak Haf&#305;za ve Bir Haf&#305;za A&#287; Modelinin &quot;Lider&quot; Kavram&#305; &Uuml;zerinde Test Edilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908645 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;&Ouml;ner, Serra.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351; Kazalar&#305;n&#305;n Psikoteknik Analiiz ve &Ouml;nlenmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905060 2020-07-04T21:50:44Z 2020-07-04T21:50:44Z by&#160;Okyay, Yi&#287;it.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>