Arama Sonu&ccedil;lar&#305; Erzin, Yusuf SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dErzin$00252C$002bYusuf$0026ps$003d300?dt=list 2020-05-26T01:06:43Z &#304;nflamatuvar barsak hastalar&#305;m&#305;zda appendektomi ve tonsillektomi s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1113046 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;Erzin, Yusuf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;leri evre mide adenokanserlerinde t&uuml;m&ouml;r anjiogenezis ve BCL-2 ekspresyonunun sa&#287;kal&#305;m ve tedaviye cevap &uuml;zerine etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1108193 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;Erzin, Yusuf.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Mide yerle&#351;imli bir gastrointestinol stromal t&uuml;m&ouml;r&uuml;n laparoskopik rezeksiyonu ent://SD_ILS/0/SD_ILS:815892 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;Erzin;Yusuf,Adem Karata&#351;,Melih Paksoy,Fatih Velibeyo&#287;lu,G&uuml;len Do&#287;usoy,Murat Tuncer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Plazma gablet h&uuml;cre ve ekzokrin panreas antikor s&#305;kl&#305;&#287;&#305;n&#305;n crohn hastal&#305;&#287;&#305; ve &uuml;lseratif kolit ay&#305;r&#305;m&#305;ndaki klinik de&#287;eri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:815893 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;Erzin;Yusuf,Aykut F.&Ccedil;elik,Belma Karatoka,Mustafa Aslan,Bekir Kocazeybek .<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Beklenmedik Yerdeki Tavla Ta&#351;&#305;. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:814633 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, Tuncer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nflamatuar ba&#287;&#305;rsak hastal&#305;klar&#305;nda azatioprine ba&#287;l&#305; pankreatit s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ve risk fakt&ouml;rleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:2365496 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;E&#351;kazan, Tu&#287;&ccedil;e.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ankilozan spondiliti olan inflamatuar ba&#287;&#305;rsak hastalar&#305;m&#305;z&#305;n klinik ve demografik &ouml;zellikleri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1302400 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;Eyvazov, Hayyam.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nflamatuvar ba&#287;&#305;rsak hastal&#305;klar&#305;nda anemi s&#305;kl&#305;&#287;&#305; ve profili ent://SD_ILS/0/SD_ILS:1346906 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;&Ouml;zk&#305;l&#305;&ccedil;, &#304;brahim.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ender g&ouml;r&uuml;len bir kolestoz nedeni,FASCIOLA HEPATICA ENFESTASYONU:Olgu Sunumu. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:815361 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, DOBRUCALI.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Asit (Trans&uuml;da) ile Prezente Olan Crohn Hastal&#305;&#287;&#305; Olgusu. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:815047 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, AYATA.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ntestinal T&uuml;berk&uuml;loz ile E&#351; Zamanl&#305; Kolon Adenokarsinomu Olgusu. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:814987 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;&#350;ebnem KAYA, G&#304;DER.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&ouml;rt olgu nedeniyle de&#287;i&#351;ken inm&uuml;n yetersizlik sendromu:Commun Variable immunodeficiency syndrome:four cases. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:812736 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, Telaku.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Aktif &Uuml;lseratif Pankolit E&#351;li&#287;inde Coombs Pozitif Otoimmun Hemolitik Anemi.&#304;atrojenik mi,Ekstraintestinal Bir Manifestasyon mu?Olgu Sunumu. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:814496 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, Bal.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;ntestinal Metaplazi S&#305;kl&#305;&#287;&#305;,Tipleri,E&#351;lik Eden Endoskopik Bulgular. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:814632 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, Hatemi.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Non-&uuml;lser dispepsi hastalar&#305;m&#305;zda helicobacter pylor&#305; enfeksiyonun inisyal tan&#305;s&#305; ve eradikosyon takibinde iki farkl&#305; d&#305;&#351;k&#305; antijen testinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:815362 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, ERZ&#304;N.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Helicobacter pylor&#305; enfeksiyonun inisyal tan&#305;s&#305;nda iki farkl&#305; d&#305;&#351;k&#305; antijen testinin kar&#351;&#305;la&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305;. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:815363 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, ERZ&#304;N.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eksperimental Kolit Modelinde Appendektominin Erken D&ouml;nemde &#304;nflamasyon ve Oksidatif Stres &Uuml;zerindeki Etkileri. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:815048 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, ERZ&#304;N.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nflamatuar Brsak Hastalar&#305;m&#305;zda G&ouml;z Tutulumu S&#305;kl&#305;&#287;&#305;. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:814988 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, ERZ&#304;N.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Eksperimental Kdit Modelinde Appendektominin Erken D&ouml;nemde &#304;nflamasyon ve Oksidatif Stres &Uuml;zerindeki Etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:816087 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, Erzin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Gastro&ouml;zofageal kefl&uuml; hastal&#305;&#287;&#305;n&#305;n epidemiyolojisi. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:813557 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, Erzin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;nflamatuar Barsak Hastalar&#305;m&#305;zda Primer Sklerozan Kolanjit S&#305;kl&#305;&#287;&#305;. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:814626 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, Erzin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;lseratif Kolit Seyrinde Akut Superior Mezanterik ven Trombozu:Olgu Sunumu. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:814627 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, Erzin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Komplike Gran&uuml;lomatoz Kolitle Birliktelik G&ouml;steren ve Infl&#305;x&#305;mab Tedavisine Dramatik Yan&#305;tveren Hermonsky-Pudlak Sendromu:Bir Olgu Sunumu. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:814628 2020-05-26T01:06:43Z 2020-05-26T01:06:43Z by&#160;, Erzin.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>