Arama Sonu&ccedil;lar&#305; G&uuml;redin, Ersin. SirsiDynix Enterprise http://katalog.istanbul.edu.tr/client/tr_TR/default_tr/default_tr/qu$003dG$0025C3$0025BCredin$00252C$002bErsin.$0026lm$003dIUSBEK$0026ps$003d300$0026isd$003dtrue?dt=list 2020-01-27T13:59:29Z T&uuml;rk muhasebe hukukunda ba&#287;&#305;ms&#305;z denetim ile ilgili standartlar&#305;n yeterlili&#287;inin ve uygulanma d&uuml;zeyinin T&uuml;rk ekonomisine etkilerinin ara&#351;t&#305;r&#305;lmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907944 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Sakin, Turgay.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Halka a&ccedil;&#305;k &#351;irketlerin ba&#287;&#305;ms&#305;z denetiminin kalitesinin alg&#305;lanmas&#305;na ili&#351;kin bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:909505 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Alt&#305;nta&#351;, A.Taylan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;hra&ccedil; kayd&#305;yla mal teslimlerinde KDV tecil, terkin ve iade konusunun Katma De&#287;er Vergisi kanunu ve muhasebe uygulamalar&#305; a&ccedil;&#305;s&#305;ndan ele al&#305;nmas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900933 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;G&uuml;nay, Tansel.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ticaret meslek liselerinde muhasebe e&#287;itimi, muhasebe e&#287;itiminden beklentiler ve kar&#351;&#305;la&#351;&#305;lan sorunlar ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900985 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;S&uuml;er, H&uuml;seyin Murat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de vergi denetimi ve kay&#305;td&#305;&#351;&#305; ekonomi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:902837 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Binbirkaya, &#304;lhan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Sorumluluk muhasebesi sistemi ve bir otel i&#351;letmesinde uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903057 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Yakar, Nergis Nalan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Denetim Komitesi T&uuml;rkiye Uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905560 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Uyar, S&uuml;leyman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Hastane i&#351;letmelerinde maliyet muhasebesi uygulamas&#305; : &#304;.&Uuml;.Kardiyoloji Enstit&uuml;s&uuml;'nde bir &ouml;rnek uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901807 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Alt&#305;nta&#351;, A.Taylan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rev &uuml;r&uuml;nlerden forward s&ouml;zle&#351;meler ; forward s&ouml;zle&#351;melerin tekd&uuml;zen hesap plan&#305;na g&ouml;re muhasebele&#351;tirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904537 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;&#304;slamo&#287;lu, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;retim i&#351;letmelerinde i&ccedil; kontrol sistemi ve FRT Plastik A. &#350;. uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:906286 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;&#304;nan, Serhat.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerin bilgi teknolojileri sistemlerinin denetimi ve T&uuml;rk bankac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901669 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Saka, Tamer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerin bilgi teknolojileri sistemlerinin denetimi ve T&uuml;rk bankac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901693 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Saka, Tamer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerin bilgi teknolojileri sistemlerinin denetimi ve T&uuml;rk bankac&#305;l&#305;k sekt&ouml;r&uuml;nde bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:905575 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Saka, Tamer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;&#351;letmelerde i&ccedil; kontrol sistemini incelemenin ba&#287;&#305;ms&#305;z d&#305;&#351; denetim karar s&uuml;recindeki yeri ve T&uuml;rkiye' deki denetim firmalar&#305;na y&ouml;nelik bir ara&#351;t&#305;rma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901188 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Uzay, &#350;aban.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Havayolu ula&#351;t&#305;rma i&#351;letmelerinde hizmet maliyetlerinin hesaplanmas&#305; ve bir uygulama ent://SD_ILS/0/SD_ILS:900834 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Brumendi, Arzu.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ba&#287;&#305;ms&#305;z denetimde &ouml;nemlili&#287;in rol&uuml; hakk&#305;nda bir inceleme &ouml;rne&#287;i ent://SD_ILS/0/SD_ILS:901630 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;&Ouml;cal, Meryem.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Arac&#305; kurumlarda muhasebe ve etkin i&ccedil; kontrol sistemi : X &#351;irketi uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903542 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Saka, Tamer.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Taksitli sat&#305;&#351;lar&#305;n muhasebele&#351;tirilmesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907793 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;T&uuml;rko&#287;lu, M.R&uuml;&ccedil;han.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> T&uuml;rkiye'de ba&#287;&#305;ms&#305;z d&#305;&#351; denetimin geli&#351;imi ve yeminli Mali M&uuml;&#351;avirlik Kanunu ile getirilen d&uuml;zenlemeler ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908001 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Uzay, &#350;aban.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> D&#305;&#351; ticaret ve yabanc&#305; paral&#305; i&#351;lemler muhasebesi ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904983 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Atasoy, Ha&#351;im.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &#304;hracat&#305; te&#351;vik tedbirleri &ccedil;er&ccedil;evesinde kaynak kullan&#305;m&#305;n&#305; destekleme fonu ve uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:907846 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;&Ouml;zay, H.Sinan.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Orman &uuml;r&uuml;nleri sanayii i&#351;letmelerinde maliyet muhasebesi ve uygulamas&#305; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:908342 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Altun, Nuri Sait.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&uuml;t&ccedil;e uygulamas&#305;n&#305;n i&#351;letme personeli &uuml;zerindeki etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:903809 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Erdemir, S&uuml;leyman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> B&uuml;t&ccedil;e uygulamas&#305;n&#305;n i&#351;letme personeli &uuml;zerindeki etkileri ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904182 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Erdemir, S&uuml;leyman.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Etkin bir sermaye piyasas&#305;n&#305;n olu&#351;turulmas&#305;nda muhasebe ve denetim uygulamalar&#305;n&#305;n rol&uuml; ent://SD_ILS/0/SD_ILS:904583 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;G&uuml;lay, Adil.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> &Uuml;retim maliyeti &uuml;zerine &ouml;rnek bir &ccedil;al&#305;&#351;ma ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910514 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;&Ouml;nder, Mehmet.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/> Ba&#287;&#305;ms&#305;z (Serbest) Muhasebe Uzmanl&#305;&#287;&#305; Mesle&#287;i ve T&uuml;rkiye'deki Uygulamas&#305;. ent://SD_ILS/0/SD_ILS:910905 2020-01-27T13:59:29Z 2020-01-27T13:59:29Z by&#160;Y&#305;ld&#305;r&#305;m, &Ouml;m&uuml;r Berkant.<br/>Format:&#160;Kitaplar<br/>