İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31.maddesi çerçevesinde medeni yargılama hukuku-idari yargılama hukuku ilişkisi
Başlık
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31.maddesi çerçevesinde medeni yargılama hukuku-idari yargılama hukuku ilişkisi

Dil
Türkçe

Dil Kodu
tur

Yazar
Yavuzdoğan, Seçkin.

Yayın Bilgileri
[y.y.] : 2007.

Fiziksel Tanımlama
XVIII, 288 y. ; 29 cm.

Genel Not
İngilizce özet var.

Tez(Doktora)

Özet
İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 31.maddesi ile "hakimin davaya bakmaktan memnuniyeti ve reddi, ehliyet, üçüncü şahısların davaya katılması, davanın ihbarı, tarafların vekilleri, feragat ve kabul, teminat, mukabil dava, bilirkişi, keşif, delillerin tespiti, yargılama giderleri, adli yardım hallerinde ve duruşma sırasında tarafların mahkemenin sükununu ve inzibatını bozacak hareketlerine karşı yapılacak işlemlerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun uygulanacağı öngörülmüştür. İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'na atıf yapılan yukarıda saydığımız müesseselerin idari yargılama hukukunda da aynen medeni yargılama hukukunda olduğu şekilde uygulanmasında büyük güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Zira bu müesseselerin bir kısmı idari yargılama hukukunun bünyesine hiç uymamakta bir kısmının ise idari yargılama hukukunda aynen medeni yargılama hukukunda olduğu gibi uygulanmasında pratik güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Bu nedenledir ki, gerek doktrin gerekse yargı kararları ışığı altında bu müesseselerin bir kısmı idari yargıda hiç uygulama alanı bulamamakta, bir kısmı ise idari yargının özellikleri gözönünde bulundurularak ve idari yargının bünyesi elverdiği ölçüde uygulanmaktadır. Bu çalışmamızda yukarıda saydığımız ve İdari Yargılama Usulü Kanunu ile Medeni Yargılama Usulü Kanunu'na atıf yapılan müesseselerin medeni yargılama hukukundaki durumlarını ve uygulanışlarını, mahkeme kararlarını etraflıca tarayarak inceledikten sonra aynı müesseselerin idari yargılama hukukunda nasıl uygulandıklarını ve medeni yargılama hukukundaki uygulamalarından ayrılan yönlerini etraflıca tetkik etmeye çalıştım.

Konu Başlığı
Medeni Hukuk -- Türkiye

Ek Yazar
Özay, İl Han.

Ek Kurum Yazarı
İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
 
Kamu Hukuku Anabilim Dalı

Elektronik Erişim
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42758.pdf


Materyal TürüDemirbaş NumarasıYer NumarasıRaf KonumuMevcut Konumu
Tez4275842758Merkez Kütüphane Tez DeposuIUMK Tez Deposu