Deniz ticareti hukukunda taşıtan ve yükleten kavramları hakları, borçları ve sorumlulukları için kapak resmi
Başlık:
Deniz ticareti hukukunda taşıtan ve yükleten kavramları hakları, borçları ve sorumlulukları
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xxxi, 624 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Bu çalışma, doktora tezi olarak hazırlanmış ve Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunulmuştur. Çalışmanın konusu “Deniz Ticareti Hukuku’nda Taşıtan ve Yükleten Kavramları, Hakları, Borçları ve Sorumlulukları”dır. Denizde eşya taşıma sözleşmeleri ile ilgili üç farklı milletlerarası sözleşme imzalanmıştır. Bunlar sırasıyla, [1] 23 Şubat 1968 ve 21 Aralık 1979 tarihli protokoller ile değişik 25 Ağustos 1924 tarihli Konişmentolara Đlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesine Dair Milletlerarası Sözleşme, [2] 31/3/1978 tarihinde imzalanan Birleşmiş Milletler Denizde Eşya Taşıma Sözleşmesi, ve [3] 23/9/2009 tarihinde kabul edilen Kısmen veya Tamamen Deniz Yoluyla Eşyanın Milletlerarası Taşınması Sözleşmelerine Đlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’dir. Çalışmanın birinci bölümünde söz konusu milletlerarası sözleşmelerin tarihçesi ve uygulama alanları belirlenmiştir. Taşıtan ve yükleten sıfatlarının kime/kimlere ait olduğu tartışmalıdır. Bu sebeple, çalışmanın ikinci bölümünde bu sıfatların kime ait olduğu milletlerarası sözleşmeler ve ulusal düzenlemeler göz önünde tutularak belirlenmeye çalışılmıştır. Daha sonra, bu kişilerin hakları ve borçları ile sorumlulukları sırasıyla üçüncü ve dördüncü bölümde açıklanmıştır. Çalışmada, bu alanda düzenlenen milletlerarası sözleşmelerin hazırlık çalışmaları öncelikli kaynak olarak benimsenmiştir. Ayrıca, Devletler’in ulusal mevzuatları ve yargı kararları da erişilebildiği ölçüde aktarılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesinden sonra Alman Ticaret Kanunu’nun Deniz Ticareti Hukuku hükümleri esaslı ölçüde değiştirilmiştir. Çalışmada, bu Kanun ve Kanun’un gerekçelerine yer verilmiştir. Taşıtan ve yükleten ile ilgili hükümlerin büyük ölçüde mehazı olan Alman Ticaret Kanunu’nda yapılan değişikler, mehaz Kanun ile Türk Hukuku arasındaki farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Anahtar Kelimeler: [1] Taşıtan, [2] Yükleten, [3] Lahey-Visby Kuralları, [4] Hamburg Kuralları, [5] Rotterdam Kuralları
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012516 (2. Kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082936 Tt 1584 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order