Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedilinin belirlenmesi için kapak resmi
Başlık:
Konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedilinin belirlenmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2013.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 109 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2013
Özet:
Tezimin konusunu, konut ve çatılı işyeri kiralarında kira bedelinin belirlenmesi oluşturmaktadır. Kira sözleşmeleri, taşınır ve taşınmaz mallar için yapılabilmekle beraber, kira bedeli konusundaki uyuşmazlık konut veya çatılı işyeri niteliğini haiz kira sözleşmelerinde ortaya çıkmaktadır. Bu sözleşmeler, kural olarak, kararlaştırılan süre bittiğinde sona ermemekte, kira bedeli hariç olmak üzere, bir yıl süreyle uzamaktadır. İşte uzayan dönem için, taraflarca kira bedeli konusunda anlaşma sağlanamaz ise, kira bedelinin belirlenmesi için tespit davası açılmaktadır. Tezde öncelikle kira bedelinin belirlenmesi sorununun ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi incelenmiş, daha sonra ise, mülga 818 sayılı Borçlar Kanunun ve 6570 sayılı Kanunda konuya ilişkin bazı düzenlemelere yer verilmişti. Ancak, söz konusu hükümler Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğinden, bu dönemde ortaya çıkan sorunlar, Yargıtay İçtihatı Birleştirme kararları ve diğer yargı içtihatları ile çözülmüştür. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 344. Ve 345. maddelerinde, Yargıtay’ın yerleşik içtihatları da göz önünde tutularak, konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde kira bedelinin belirlenmesi konusunda, özel düzenlemelere yer verilmiştir. Tezde, Türk Borçlar Kanununun kira bedelinin belirlenmesine ilişkin hükümleri ayrıntılı olarak incelenmiştir. Tezimizin en sonunda, ulaşılan sonuçlar özetlenmiştir.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012534 (2.Kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0082948 Tt 1596 2013 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order