Ankilozan spondiliti olan inflamatuar bağırsak hastalarımızın klinik ve demografik özellikleri için kapak resmi
Başlık:
Ankilozan spondiliti olan inflamatuar bağırsak hastalarımızın klinik ve demografik özellikleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
CTFKT0038870
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi. 2013.
Fiziksel Tanımlama:
iv, 30 y. : renkli resim, tablo, şekil ; 29 cm. + 1 CD.
502:
Tez (uzmanlık) -- İstanbul Üniversitesi. 2013.
Özet:
Amaç: Bu çalışmada sadece İBH’sı ve eşlik eden AS’si olan İBH hastalarının klinik ve demografik özelliklerini belirlemek amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, İBH polikliniğinde takip edilen 935 ÜK ve 705 CH arasından AS’si olan 76 hasta (49 CH ve 27 ÜK) ve bu hastaların dosya numara sıralamasında bir önce ve bir sonrasında bulunan ve sadece İBH’sı olan 152 (98 CH ve 54ÜK) hasta incelemeye hastalıklı kontrol grubu olarak alınarak retrospektif olarak yürütülmüştür. Toplam 228 hastadan 28’nin rezeksiyonu klinik takibimize girmeden önce olduğu için hesaplamalara katılmamıştır. İncelenen 200 dosyadan hastaların klinik ve demografik özellikleri belirlenerek İBH ve İBH+AS grupları arasında karşılaştırma yapılmıştır. Primer sonlanım noktası olarak medikal tedaviye cevapsızlık göstergesi olan cerrahi rezeksiyon varlığı belirlenmiştir. İBH tanı yaşı, AS tanı yaşı, cins, hastalık takip süresi, sigara kullanımı, ailede İBH öyküsü, hastalık tutulum yeri, davranış paterni, internal ve perianal fistül varlığı, rezeksiyon yaşı not edilmiştir. Ayrıca takip altındayken kullanılan ilaçlar ve süreleri not edilmiştir. İndetermine kolitler, NSAİİ veya biyolojik ajan kullanımına bağlı İBH benzeri bulguları olan AS olguları çalışmaya alınmamıştır. Bulgular: CH’da AS sıklığı %7, ÜK’da ise %2.9 saptandı (p=0.000). 71 İBH+AS hastasından 48’i (68%) önce İBH, 10’u (14%) önce AS ve geri kalan 13’ü (18%) ise eş zamanlı tanı almıştı. Her iki grupta yaş ortalaması, tanı yaşı ve rezeksiyon yaşı benzer saptandı. İBH takip süresi (43.42 vs. 27.86 ay; p=0.01), biyolojik ajan (32% vs. 7%; p=0.000) ve steroid kullanan hasta oranı( 44% vs 28% , p=0.042) İBH+AS’si olan grupta anlamlı daha büyük saptandı. Her iki grupta rezeksiyon oranı %8’di (p=NS). Her iki gruba yönelik ayrı ayrı yapılan regresyon analizinde sadece CH davranış paterni rezeksiyonu etkileyen tek bağımsız parametre olarak saptanmıştır [İBH+AS grubunda (R2=0.154) (p=0.04), İBH grubunda ise (R2=0.185) 22 (p=0.026)]. Sonuç: Bu çalışmada İBH hastalarının %4.9’unda eşlik eden AS saptanmış olup CH’da bu oran ÜK’e göre iki kat fazladır. İBH+AS birlikteliği klinik gidişatı değiştirmemekte ve rezeksiyon sıklığını arttırmamaktadır. İki grupta da rezeksiyonu etkileyen tek bağımsız indikatörün CH davranış biçimi olduğu belirlenmiştir.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez CTFKT0038870 T06644 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi Depo
Arıyor...

On Order