Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında birleşmiş milletler antlaşmasına göre sözleşmenin kurulması için kapak resmi
Başlık:
Milletlerarası mal satımına ilişkin sözleşmeler hakkında birleşmiş milletler antlaşmasına göre sözleşmenin kurulması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 131 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Bir sözleşmenin kurulmasında çeşitli yöntemler vardır. Bu yöntemlerden en çok kullanılanı ve uluslararası uygulama alanında kabul göreni klasik “icap / kabul” yöntemidir. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması da bu klasik “icap / kabul” yöntemine göre sözleşmelerin kurulmasını düzenlemektedir. Çalışmamızda, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması kapsamına giren bir sözleşmenin kurulması konusu incelenmiştir. Bu kapsamda çalışmamız, temel olarak üç ana bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde Antlaşma’mn uygulama alanı, ikinci bölümde sözleşmenin kurucu unsurlarından olan icap ve üçüncü bölümde ise sözleşmenin hüküm doğurmasını ve tamamlanması sağlayan kabul ele alınmıştır. Çalışmamızın bütününde; söz konusu Antlaşma’nın, sözleşmenin kuruluşunda farklı hukuk sistemleri arasında tarafsız tutum sergilemesi neticesinde özerk bir metin olması niteliği göz önünde tutulmuş, bu sebeple milletlerarası doktrindeki çalışmalardan ve çeşitli ulusal yargı makamları ile hakem heyetlerinin kararlarından olabildiğince faydalanılmaya çalışmıştır.

There are various methods in the establishing of a contract. The most commonly used and accepted in the field of intemational practice is classical "offer / acceptance" method. United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods also establishes contracts according to this classical method. In our study, the formation of contract under coverage of United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods has been examined. In this context, our research mainly consists of three main parts. The fırst part deals with the scope of the Convention, the second is about the offer, which is a part of Convention, and in the third section we talk about the acceptance, whıch allows Convention to exercise and complete jurisdiction. During the whole of our study, keeping in mind the fact that Convention is, as a result of impartial stance hold between different legal systems, an autonomous text, and because of that we tried to benefıt from the intemational doctrine studies and decisions of various nationaljudicial authorities and arbitral tribunals.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012730 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0083610 Tt 1530 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order