Milletlerarası özel hukuk bakımından mal rejimleri için kapak resmi
Başlık:
Milletlerarası özel hukuk bakımından mal rejimleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xiii, 274 y. ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
Yabancılık unsuru içeren evliliklerin sayısı her geçen gün artmasına rağmen eşlerin mal rejimlerinin tabi olacağı hukuk, mahkemelerin milletlerarası yetkisi ve konuya ilişkin yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizine ilişkin çok fazla eser bulunmamaktadır. Hele Türk milletlerarası özel hukukunda bu sayı çok daha azdır. Söz konusu çalışmada, hem Anglo Sakson hem de Kıta Avrupası Hukuk Sistemlerinde yer alan bazı devletlerin mal rejimlerine ilişkin düzenlemeleri incelenerek iki sistem arasındaki farklılıklar tespit edilmeye çalışılmıştır. Daha sonra ise, konuya ilişkin üç önemli uluslararası düzenleme olan a)1905 tarihli Evliliğin Eşlerin Hak ve Yükümlülükleri ile Mallarına Etkisinden Doğan Kanunlar İhtilafına İlişkin La Haye Sözleşmesi b-) 1978 tarihli Mal Rejimlerine Uygulanacak Hukuka İlişkin La Haye Sözleşmesi ve c-) 2011 tarihli Mal Rejimlerine İlişkin Meselelerde Milletlerarası Yetki, Uygulanacak Hukuk ile Kararların Tanıma ve Tenfizi Hakkında Avrupa Konseyi Tüzük Tasarısı incelenmiştir. Son olarak, bu ulusal ve uluslararası düzenlemeler ile Türk milletlerarası özel hukukundaki mal rejimine ilişkin düzenlemeler karşılaştırılarak, bazı değişiklik ve çözüm önerilerinde bulunulmuştur.

Despite of the increasing number of international marriages, there is not so much academic study in the applicable law, international jurisdiction and recognition and enforcement of legal decisions about the matrimonial property regimes of these marriages. Especially in Turkish PIL this number is lesser. In this dissertation, the regulations of some countries in Anglo Saxon or Continental Europe Systems were examined and the differences were evaluated. Later, a) 1905 Hague Convention of Concerning Conflict of Laws Relating to the Effects of Marriage on the Rights and Duties of Spouses Inter se and on the Spouses’ Property b) 1978 Hague Convention on the Law Applicable to Matrimonial Property Regimes and c) 2011 Proposal for a Council Regulation on Jurisdiction, Applicable Law and the Recognition and Enforcement of Decisions in Matters of Matrimonial Property Regimes, which are the most important international regulations on this subject, are examined. At last, all these international and national regulations were compared with Turkish matrimonial property regulations in private international law and some amendments and propositions were offered.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012784 (3.Kopya). 51870 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0083613 Tt 1522 2014 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order