Dünya ticaretinde artan küresel rekabetin Avrupa Birliği'nin dış ticaret politikasına etkisi için kapak resmi
Başlık:
Dünya ticaretinde artan küresel rekabetin Avrupa Birliği'nin dış ticaret politikasına etkisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2014.
Fiziksel Tanımlama:
xix, 367 y. : 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2014.
Özet:
II.Dünya Savaşından sonra kurulan serbest ticarete dayalı çok taraflı dünya düzeninde dünya ticareti hızlı bir şekilde büyümeye başlamış ve 1970’li yıllarda I.Dünya Savaşı öncesindeki düzeyine ulaşmıştır. Özellikle 1980 sonrasında üretim sürecinin dünya çapında parçalanması, küresel bir üretim ağının oluşturulması ve çok uluslu şirketlerin faaliyetlerinin yoğunlaşması dünya ticaretinde küreselleşme sürecini hızlandırmıştır. Bir yandan gelişmekte olan ekonomilerin hızla büyümesi, öte yandan ihracat bileşimlerinin sanayi lehine değişmesi teknolojik gelişmelerin de etkisiyle hızla küreselleşen dünya ticaretinde rekabetin artmasına neden olmuştur. Bu gelişme, dünya ticaretinin en dinamik sektörü olan sanayi ihracatında Avrupa Birliği (AB) gibi gelişmiş ekonomilerin paylarının azalmasına yol açmıştır. Kuruluşundan bu yana dünyanın en büyük ekonomik entegrasyonu olan AB, son yıllarda dış ticaret politikasını rekabet edebilirliğin yeni ihtiyaçlarına göre uyarlamaktadır. Bu çerçevede çalışmanın amacı, dünya ticaretinde artan küresel rekabet ortamında AB’nin yeri ve dış ticaret politikasındaki dönüşümü analiz etmektir. Bu bağlamda, AB’nin dünya ticaretinde rekabet edebilirliği ampirik olarak incelenmiş ve dış ticaret politikasındaki gelişmeler irdelenmiştir. Sonuçlar, dünya ticaretinde rekabet edebilirliği azalan AB’nin buna çözüm olarak daha fazla serbestleşmeye dayalı ve daha entegre bir ticaret politikasını benimsediğini, Ortak Dış Ticaret Politikası’nın amaç ve araçlarını da bu yönde dönüştürdüğünü ortaya koymaktadır.

World Trade had started to grow rapidly on the multinational world order depending upon the free trade that was established after World War II, and reached the same level before World War I in the 1970s. Particularly, after 1980, the fragmentation of the production process on all over the world, the formation of a global supply network, and the intensification of multinational corporations’ activities accelerated the globalization progression at the world trade. On one hand the rapid growth of the developing economies, on the other hand the change of their export compositions in favor of industry with the effect of technological developments caused the increase of competition in the world trade becoming global swiftly. These developments entailed the decline of the share of developed economies such as European Union (EU) in the industrial sector which is the most dynamic sector in the world trade. The EU as the largest economic integration in the world since it was established is adapting its external trade policy to the new needs of the competitiveness in the world trade. Within this framework, the purpose of this study is to analyze the place of EU in the increasingly competitive world trade and the transformation of its external trade policy. Hence, in this research, the competitiveness of EU is empirically studied and the developments in the EU’s external policy are investigated. The results reveal that EU, whose competitiveness has decreased in the world trade, adopts more free and integrated trade policy, and also transforms the objectives and tools of its common external trade policy as a solution.
Son Zamanlarda Geldi:
SBEK012758 (3.Kopya). 51873 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0083615 Tt 1301 2014 İktisat Fakültesi Kütüphanesi Tez
Arıyor...

On Order