İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında anemi sıklığı ve profili için kapak resmi
Başlık:
İnflamatuvar bağırsak hastalıklarında anemi sıklığı ve profili
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
CTFKT0038908
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi. 2013.
Fiziksel Tanımlama:
v, 31 y. : çizelge ; 29 cm. + 1 CD.
502:
Tez (uzmanlık) -- İstanbul Üniversitesi, 2013.
Özet:
Amaç: Bu çalışmanın amacı, İBH’nda aneminin sıklığını, profilini ve anemiyi etkileyen faktörleri, İBH polikliniğimizin hastalarının belli bir bölümünde geriye dönük ve kesitsel olarak belirlemektir. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, İBH polikliniğinde, 1 Kasım 2013 tarihinden önce tanı konulmuş son 300 İBH tanılı hastanın dosyaları geriye dönük olarak incelenerek yürütülmüştür. Laboratuvar tetkiklerinde CTF Merkez Laboratuvar referans aralıkları kullanılmıştır. Erkeklerde hgb<13,6g/dl, kadınlarda ise hgb<12 g/dl değerleri anemi olarak kabul edilmiştir. Çalışma kesitsel nitelikte olup, hastaların çalışma anında demografik ve klinik özellikleri tarama anındaki anemi sıklığı, anemi profili ve bunları etkileyen faktörler belirlenmiştir. Bulgular: Total hasta grubunda anemi sıklığı %39,3 iken ÜK’de %42,4, CH’nda ise %35 olarak bulunmuş olup ÜK ve CH tanılı hastalar arasında anemi sıklığı açısından istatiksel anlamlı farklılık saptanmadı. Kadın hastalarda anemi sıklığı erkek hastalara göre daha fazla olmakla birlikte istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptanmadı (%45 vs %35). Total hasta grubunda DEA’si %79,7 ile ilk sırada yer alırken, KHA’ si %18,6 ile ikinci en sık anemi nedeni olarak saptandı. Çalışmamızda anemi tanısı konan İBH hastalarının %66’sına tedavi verilmişti. İki grupta yapılan korelasyon analizinde, çalışma anında İBH’ a özgü immünsüpresif tedavi alması ve CRP düzeyi ile anemi sıklığı arasında pozitif korelasyon saptandı. Regresyon analizinde CRP CH tanılı hasta grubunda anemi sıklığı açısından bağımsız risk faktörüydü.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez CTFKT0038908 T06682 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kütüphanesi Depo
Arıyor...

On Order