Aşılı köpeklerin idrarlarında leptospira varlığının PCR tekniği ile araştırılması için kapak resmi
Başlık:
Aşılı köpeklerin idrarlarında leptospira varlığının PCR tekniği ile araştırılması
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
53547
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 65 y. : grafik, resim, tablo ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Leptospiroz; gram negatif, sporsuz, kapsülsüz ve aerobik bir bakteri olan Leptospira spp.’nin neden olduğu, evcil hayvanlarda, insanlarda ve rodentlerde çoklu organ tutulumları ile seyreden zoonoz bir infeksiyon hastalığıdır. Leptospiroz teşhisi için; klinik/otopsi bulguları, mikroskobi, kültür, hayvan deneyleri, serolojik ve PCR (Polimeraz Zincir Reaksiyonu) yöntemlerinden yararlanılmaktadır. Leptospirozun kontrolündeki en temel nokta; bu etken için kaynak konumundaki hayvanlardan ve/veya onların idrarları ile kontamine olan bölgelerden uzak durmaktır. Bu amaçla, özellikle köpekler kendi türlerini ve sıkı temas halinde oldukları insanları korumak için aşılanmaktadır. Bu çalışmada, İstanbul ilindeki özel veteriner kliniklerine getirilen leptospiroza karşı aşılanmış köpeklerin idrar örneklerinde leptospira varlığının hızlı ve duyarlı bir yöntem olduğu bildirilen real-time PCR tekniği ile moleküler düzeyde saptanması amaçlanmıştır. Ayrıca; idrar yoluna ait semptomların varlığı, yaş, ırk, cinsiyet gibi etkenlerin saptanacak olası pozitiflikler üzerine istatistiki önemlerinin de belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda; rastgele olarak idrar yolu semptomu olan ve olmayan toplam 100aşılı köpekten (56 dişi, 44 erkek) alınan idrar örnekleri çalışmaya dahil edilmiştir. Leptospira varlığının belirlenmesi amacı ile alınan idrar örneklerinde DNA ekstraksiyon işlemi ve real-time PCR yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada, toplam 100 köpeğe ait idrar örneklerinin, 7 (%7)’sinde PCR ile pozitiflik saptanmıştır. Saptanan pozitifliklerin gruplara göre düzensiz dağılımı ve olgu sayısının istatistiksel anlamlılığa etki edecek düzeyde yeterli olmayabileceği gibi nedenlerden dolayı; yaş, cinsiyet farklılığı gibi demografik veriler ve semptomu olan veya olmayan köpeklerin PCR pozitiflikleri istatistiksel olarak anlamlı derecede farklı bulunamamıştır. Leptospiraların günümüzdeki öneminin daha açık bir şekilde anlaşılabilmesi, teşhisinde kullanılabilecek en uygun yönteminin belirlenebilmesi, aşılamanın önleyici etkilerinin değerlendirilebilmesi gibi amaçlar ile; daha çok olgu sayısını içeren, prospektif ve tedavi seçeneklerinin de değerlendirildiği geniş araştırmalara gereksinim duyulmaktadır.

Leptospirosis is a zoonotic infectious diseases caused by Gram-negative, spores, encapsulated and aerobic Leptospira spp. bacteria characterized by multi-organ involvement in domestic animals, humans and rodents. For the diagnosis of leptospirosis; clinical/autopsy findings, microscopy, culture, animal experiments, serologic and PCR (Polymerase Chain Reaction) methods can be utilized. The main point in the control of leptospirosis is to avoiding the animals as a source for this pathogen and/or contaminated by their urine. For this purpose, especially dogs are vaccinated to protect the people and other dogs that is in close contact. In this study, vaccinated dog urine samples were collected in private veterinary clinics in İstanbul provinces to determined the presence of leptospira by real-time PCR technique which was reported as a rapid and sensitive method. Also; the presence of urinary symptoms, age, race, gender were compared as a factor with possible positive results in statistical significance meaning. With these aims, a total of 100 urine samples taken from the vaccinated dogs (56 female, 44 male) with or without urinary tract symptoms were randomly included in the study. DNA was extracted in urine samples and real-time PCR method was performed to detect the presence of Leptospira. In this study, 7 (7%) samples were found positive by PCR technique. As a result of uneven distribution of the number of cases according to the groups and inadequate number of cases, demographic data such as age, gender and dogs with or without urinary symptoms and PCR positivity were not found to be correlated as statistically significantly different. Including the number of more cases, the prospective and also research based on treatment studies are needed to evaluate the current importance of understanding more clearly, to determine the most appropriate method for the diagnosis and preventive purposes, to evaluate the effect of vaccination of the Leptospira.
Son Zamanlarda Geldi:
VFK462T (2.kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 53547 53547 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...
Tez VFK462T VFK462T Veteriner Fakültesi Tez
Arıyor...

On Order