Patent lisans sözleşmesi için kapak resmi
Başlık:
Patent lisans sözleşmesi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
246 y. ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Patent lisans sözleşmeleri, bir yandan patent hukukuna, diğer yandan bir borç ilişkisi olarak Borçlar Hukukunun genel prensiplerine tabi özellikleriyle, ticari hayatta büyük mali değer taşımasına rağmen hak ettiği ilgiyi görememiştir. Borçlar Kanunu’nda düzenlenmeyip patent hukukunu düzenleyen 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de (PatKHK) kendine yer bulan bu sözleşme tipi, konusunu oluşturan “patent” kavramının yetki, sınır ve özelliklerine göre şekillenmiştir. Bu nedenle öncelikle patent lisans sözleşmelerinin genel prensiplerle benzer ve farklı yönlerinin değerlendirilmesi, ortaya çıkan sorunların çözümünde önem taşımaktadır. Tez çalışmamızda ilk bölümde öncelikle patent lisans sözleşmelerinin konusunu oluşturan patent ve lisans kavramlarının kendine özgü nitelikleri ve terminolojisine yer verilmiş, ikinci bölümde ise bu niteliklerin sözleşmede yer alış biçimleri ile sözleşmenin kuruluşu ve hukuki niteliği değerlendirmeye alınmıştır. Diğer yandan, sui generis bir sözleşme olan bu sözleşmelerin uygulamasında doğacak sorunlara getirilebilecek çözümlerin oluşturulabilmesi için Borçlar Kanununda düzenlenmiş olan ve patent lisans sözleşmeleriyle benzer özellikler taşıyan sözleşme tipleri incelenmiştir. Sözleşmenin taraflara yüklediği borçlar ile borca aykırı davranışların sonuçları üçüncü bölümde incelenmiş, sözleşmenin sona erme halleri ise dördüncü bölümde değerlendirilmiştir. Çalışmamızda zaman zaman da mukayeseli hukuktaki uygulamaya değinilmiştir.

Patent license agreements, on the one hand with their specific nature of patent law, on the other hand features an obligatio subject to the general principles of the Law of Obligations, are the lesser known contracts in spite of their large financial value in commercial life. Not mentioned in the Code of Obligations, but patent law regulating the Decree-Law No. 551 on the Protection of Patent Rights (PatKHK) referred to this type of contract, forms with its subject of "patent” the concept of authority, border and shaped according to the characteristics. Therefore, first, the general principles of patent license agreements similar and different aspects of the evaluation, it is important to solve problems that arise. In our dissertation, firstly patent and license their own unique characteristics and terminology are included which is the subject of the patent license agreements’, in the second part of the contract with the depiction of these qualities establishment and the legal nature of the contract are evaluated. On the other hand, the solutions for the problems arising from the application of these agreements as a sui generis contract, similar types of contracts which was organized in the Code of Obligations order to create and patent license agreements with characteristics, are examined. Responsibilities of the contract parties, is examined in the third section; also termination of the contract with the authority is explained in the fourth section. Sometimes, the applications in other legal systems are mentioned in our study.
Son Zamanlarda Geldi:
53941 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0084140 Tt 1733 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order