Türk Borçlar Kanunu ve milletlerarası mal satımına ilişkİn sözleşmeler hakkında birleşmiş milletler anlaşmasına (CISG) göre satıcının sözleşmeye aykırı mal teslimi halinde alıcının yenisi ile değiştirme hakkı için kapak resmi
Başlık:
Türk Borçlar Kanunu ve milletlerarası mal satımına ilişkİn sözleşmeler hakkında birleşmiş milletler anlaşmasına (CISG) göre satıcının sözleşmeye aykırı mal teslimi halinde alıcının yenisi ile değiştirme hakkı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
xiv, 346 y. ; 30 cm.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Çalışmanın konusunu Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Türk Borçlar Kanuna göre, satıcının sözleşmeye aykırı mal teslimi halinde alıcının yenisi ile değiştirme hakkını kullanmasının koşullarını ve sonuçları incelenmesini oluşturur. CISG 1980 yılında Viyana Konferansı’nda altmış iki ülkenin katılımıyla kabul edilmiş ve 1988 yılında yürürlüğe girmiştir. Türkiye ise, CISG’a 5870 sayılı Kanun ile taraf olmuş, 01.08.2011 tarihinden itibaren CISG yürürlüğe girerek Türk Hukuku’nda uygulanma imkânına kavuşmuştur. Çalışmanın amacı, iç hukukumuzun bir parçası olan CISG ile Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin alıcının yenisi ile değiştirme hakkı kapsamında karşılaştırmalı olarak ele alınmasıdır. Alıcının yenisi ile değiştirme hakkı kapsamındaki düzenlemeler ve yargı kararları incelenerek CISG ve Türk Borçlar Kanunu, düzenlemeleri ve uygulaması arasındaki benzerliklerin ve farklılıkların ortaya koması amaçlanmaktadır. Uluslararası ticaretin önündeki engelleri aşmaya yönelik olarak yeknesak bir satım hukukunun oluşturulması yönünde gösterilen çabaların ürünü olan CISG'ın, Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin yorumlanmasında, boşlukların doldurulmasında dikkate alınması ayrıca bir önemi haizdir. Bu çerçevede Türk Borçlar Kanunu hükümlerinin değerlendirilmesinde, iç hukukumuzun bir parçası olan CISG hükümleri de dikkate alınmıştır.

The subject matter of this thesis is the conditions and consequences of the right to replacement of the buyer in case of non-conforming delivery under Turkish Code of Obligations and United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods. CISG has been adopeted by sixty two countries in 1980 at the Vienna conference and came into force in 1988. Turkey has became a party to the Convention with the adoption of the Law numbered 5870 and CISG became applicable under Türkish Law as of 01 August 2011. The aim of this study is the comparative analysis of the regulations of Turkish Code of Obligations with CISG which is the part of our domestic law, in relation to the buyer's right to replacement. It is hereby aimed to present the similarities and differences between the CISG and Turkish Code of Obligations' regulations and practice. On the other hand, it is significantly important to take into account the CISG regulations which is a product of the endeavours of creating a uniform sales law, to interpret the provisions and fill the gaps of the Turkish Code of Obligations. As a consequence of that, CISG provisions has been taken into account to evalaute the Turkish Code of Obligations where deemed necessary.
Son Zamanlarda Geldi:
54753 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0086543 Tt 1773 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order