Mehmed Vehbi Konevi'nin Hafız Divanı Şerhi'nde tasavvufi unsurlar için kapak resmi
Başlık:
Mehmed Vehbi Konevi'nin Hafız Divanı Şerhi'nde tasavvufi unsurlar
Dil:
Türkçe

hen

Otomian languages
Dil Kodu:
tur heng oto
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 399 y. : tablo ; 30 cm.
502:
Tez (doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.
Özet:
Mehmed Vehbi Konevi'nin Hafız Divanı üzerine yazdığı şerhi konu alan ve eserin tasavvuf literatüründeki yerini tespit ve temellendirme amacıyla hazırlanan bu tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır.Çalışmanın "Tasavvuf Tarihi Açısından Hafız Divanı'nın Algılanış Biçimleri" başlıklı birinci bölümünde, Hafız'ın öncelikle erken dönem biyografi kaynakalrında, daha sonra Osmanlı edebiyat ve tasavvuf çevrelerinde algılanışı buna bağlı olarak Divanı'nın tasavvufi temalarla irtibatlandırılışı ele alınmıştır."Osmanlı Dönemi HAfız Şerhleri ve Mehmed Vehbi Konevi'nin Şerh-i Divan-ı Hafız'ı" başlıklı ikinci bölümde, şerh kavramı hakkındaki mevcut anlayışlara ilişkin genel bir çerçeve verildikten sonra, tespit edilebildiği kadarıyla Hafız Divanı üzerine Osmanlı döneminde kaleme alınan Konevi öncesi şerhler üslup ve muhteva yönünden incelenmiş, ardından Konevi ve eseri bu literatür açısından değerlendirilerek şerhin metin yapısı ve kaynakları hakkında bilgiler verilmiştir."Mehmed Vehbi Konevi şerhine göre Hafız Divanı'nın ıstılahların tarihi arkaplanını tespit amacıyla tasavvuf-şiir ilişkisine dair bir genel çerçeve sunulmuş, ardından Konevi'nin şerh anlayışı, şerh amacı ve şerh metnindeki temel yaklaşımları değerlendirilmiştir.Üçüncü bölümde son olarak Konevi şerhinin muhtevası, metinde öne çıkan ana temalar örneklendirilerek ele alınmıştır.Bu çalışma ile, Hafız'ın yaşadığı dönemden itibaren kişiiliği ve Divanı hakkında oluşan tasavvufi hafıza Osmanlı özelinde değerlendirilmiş olup bir Hafız şarihi olarak Mehmed Vehbi Konevi'nin şerh tekniği bakımından mevcut birikimi hangi temalar çerçevesinde işlediği tespit edilmiş ve literatürdeki tartışmalı konumuna rağmen Konevi'nin Divan'a yaklaşımındaki bütünlük örnekleriyle ortaya konulmuştur.

This thesis study, with a focus on Mehmed Vehbi Konevi's commentary on HAfiz's Diwan and intent to assess and substantiate its place within sufi literature, consists of three chapters.In the first chapter entitled "Perception Patterns of Hafiz's Diwan from the Perspective of History of Sufism" we tried to show how Hafiz was perceived, first, in early biographical resources, and secondly within Ottoman literary and sufi milieus, then depending upon that how his Diwan was related to sufi themes.In the second chapter, "Commentaries on Hafiz's Diwan", after describing a general framework with regard to the existing understandings of the concept of commentary, we examined as many commentaries as we could identify on Hafiz's Diwan written before Konevi's time during the Ottoman Era in terms of their styles and content, and later evaluated Konevi and his work in terms of this literature and gave information about its textual structure and resources.In the third chapter named "Sufi Structure of Hafiz's Diwan According to Mehmed Vehbi Konevi's Commentary", first, a framework for relationship of Sufism with poetry was presented in order to assess historical background of the terminology in Hafiz's Diwan.Then, we evaluated Konevi's understanding of commentary, purpose of commentary and basic approaches in the text of commentary.Finally, in the third chapter, the content of Konevi's commentary was reviewed by exemplifying the central themes that predominate in the text.With this study, the sufi knowledge accumulated about Hafiz and his Diwan since Hafiz's period was analyzed in the context of Ottomans.We appraised the framework of themes within which Mehmed Vehbi Konevi, as a commentator of Hafiz, used the existing accumulated knowledge with respect to commentary technique.In addition, we revealed the integrity of Konevi's approach to Diwan with all the examples in spite of his debated place within the literature.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 54801 54801 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order