Tıbbi müdahaleye rıza için kapak resmi
Başlık:
Tıbbi müdahaleye rıza
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
xiv, 208 y. :lc30 cm.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2017.
Özet:
Hukuka uygun bir tıbbi müdahalenin ön şartı olduğu hususunda öğreti, uygulama ve mevzuatta genel kabul bulunan "Tıbbi Müdahaleye Rıza" konusunda hazırlanan bu çalışmada, rızanın konusunu teşkil eden tıbbi müdahaleler özellik arz eden türleri ile birlikte derinlemesine incelenmiş; hastanın rızasının ehliyetsizlik, bilinç kaybı, acil durumlar gibi bizzat kendisinden alınamadığı zamanlar ortaya çıkan hukuksal gerekliliklere ilişkin görüş farklılıklarının ve uygun görülen çözümlerin irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu noktada bir yandan geçerli rızanın şartları, özellikle hastanın gereği gibi aydınlatılması ile hasta ve olaya ilişkin objektif ve subjektif diğer şartlar bağlamında tartışılırken, rızanın eksikliği halinde onun yerini dolduran ve kendine özgü ikincil bir hukuk kurumu olarak öğreti ve uygulamada kabul edilerek kavramsallaştırılan "varsayılan rıza"nın niteliği, özelliği ve uygulanabilirliği incelenmek istenmiştir. Çalışmanın ağırlık merkezini bu konular oluşturmakla birlikte güncel tartışmaların odağında bulunan cinsel suçlarda hadım (kastrasyon), zorunlu aşılama, cinsiyet değişikliğine izin, kürtaj, sünnet, organ ve doku nakilleri, ötenazi ve tedaviyi red hakkı gibi tartışmalı alanlarda hastanın ve özellikle ayırt etme gücüne sahip küçük ve kısıtlıların rızası açısından ortaya çıkan sorunlar ve yasal çelişkiler üzerinde durularak konunun güncel olgularla bağlantısı kurulmaya çalışılmıştır.

Legally, this is a precondition for a valid medical intervention in the matter of the legislation, application and teaching general admission prepared about "Consen to Medical Interventıon" in this study, the subject of consent which constitutes medical interventions property types that were explored in depth with; the patient's time ability, loss of consciousness, such as himself could not be obtained from emergencies arise when legal requirements related to the differences and evaluation of appropriate solutions. At this point, the current consent requirements, on the one hand, especially with the patient and the patient's properly related to clarify the objective and subjective discussing in the context of other circumstances, in case of lack of consent filled his place as a secondary legal authority and distinctive teachings and practice adopted conceptualized by the nature of the "default consent" property and were asked to review the applicability. The study center of gravity along creating an up-to-date discussion of these issues, the focus of sexual offences eunuch (castration), mandatory vaccination, allowing gender change, abortion, circumcision organ and tissue transplants, such as the controversial euthanasia and the riht to refusal of treatment in the areas of patient and especially in particular competen minors and wards who has the power to distinguish issues arising in terms of the consent and legal contradictions with the current instance of the topic with emphasis on connection is being established.
Son Zamanlarda Geldi:
56163 (2. kopya)
Konu Başlığı:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0087912 Tt 1829 2017 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order