Kira sözleşmesinin önemli sebeple feshi için kapak resmi
Başlık:
Kira sözleşmesinin önemli sebeple feshi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2017.
Fiziksel Tanımlama:
xix, 265, y. ;lc30 cm.
502:
Tez (Doktora) - İstanbul Üniversitesi, 2017.
Özet:
Bu çalışma, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk) Anabilim Dalı altında Türk Borçlar Kanunu’nda Kira Sözleşmeleri konusunda doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Tez kapsamında 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu ve 818 Sayılı mülga Borçlar Kanunu karşılaştırılarak anlatılmıştır. Sürekli borç ilişkisi içinde düzenlenen sözleşmeler açısından önemli bir yere sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Sürekli borç ilişkileri içinde hukuki bir öneme sahip olan kira sözleşmesinin olağanüstü sona erme hallerinden bir tanesi olan “önemli sebeple fesih” bu tez çalışması ile, akademik araştırmaya tabi tutulmuş ve konu farklı yönleri ile aydınlatılmaya çalışılmıştır. Tezin birinci bölümünde sürekli sözleşmelerin sona ermesine toplu bir bakış yapılmış ve hukuk sistemleri altındaki tanımları ile beraber, sona erme halleri incelenerek tezin temel çatısı oluşturulmaya çalışılmıştır. İkinci ve üçüncü bölümlerde detaylandırılmak suretiyle çalışma ana hatlarıyla genişletilerek temel oluşturulmaya çalışılmıştır. Tezin ikinci bölümünde ise, önemli sebeple feshin uygulamadan doğan farklı türleri ve bu sona erme halinin bir takım hukuki işlemler ile gösterdiği benzerlikler ve farklılıklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışmanın son bölümü olan üçüncü bölümünde ise, önemli sebeple feshin sona erdirilmesinde parasal sonuçların esaslı noktaları, tazminat kısmı ve hâkimin takdir yetkisi incelemeye tabi tutulmuştur. Önemli sebeple fesih hakkının kullanımında çekilmezlik halinin meydana getirdiği durum ve şartlar tartışmalı noktalarla çalışmamızın konusunu oluşturmuştur. Çalışma, üç bölüm ve bu bölümlerin alt başlıkları farklı açılardan incelemeye tabi tutulurken Türk hukuk doktrinindeki kaynaklar ve mahkeme içtihatları çalışmamızın ilgili bölümlerinde ele alınmış ve uygulamadan örnekler ile açıklanmaya çalışılmıştır. Tezin farklı bölümlerinde de özellikle üzerinde durduğumuz üzere, önemli sebeple fesih maddesi yeni düzenleme ile uygulamada önemli bir rol oynayacaktır. Özellikle kira hukuku alanında 6570 sayılı mülga Gayrimenkul Kiraları Hakkında Kanun’un, Türk Borçlar Kanunu içine “Konut ve Çatılı İşyeri Kiraları” adı altında alınmış olması ticari hayattaki kiralama işlemleri açısından büyük bir öneme sahip olacaktır. Tüm bu belirtilenlerden yola çıkarak, önemli sebeple fesih başlıklı bu çalışmanın kira hukuku alanında yapılmış çalışmalar içinde uygulamada karşılaşılan sona erme halleri için yol gösterici bir çalışma olacağı ümidini taşıyorum.

This study was prepared as a doctoral thesis on the Lease Contracts under the Turkish Code of Obligations under the auspices of the Private Law (Civil Law) Department of the Istanbul University Social Sciences Institute. Within the scope of the thesis, the Turkish Code of Obligations no. 6098 and the abrogated Turkish Code of Obligations no. 818 have been compared; the "termination with just cause", which is one of the termination scenarios of the lease contracts (a contract with legal significance among the legal relationships generating continuous obligations) has been academically analyzed; and the subject has been illuminated in different ways. In the first section of the thesis, I examined the termination of contracts generating continuous obligations in general, studied definitions and various termination scenarios in different jurisdictions, and tried to provide for a basis on the issues to be further elaborated in later sections of the thesis. In the second section of the thesis, I tried to explain the different types of termination with just cause and its similarities with and the differences from the termination with just cause of other legal transaction types. In the third section, which is the last part of the study, I have examined the financial consequences of such termination with just cause and the judicial discretion of judge thereon. The subject of this thesis includes analysing the conditions and circumstances resulting from the exercise of the termination right with just cause due to inability to continue implementing the contract while making references to the controversial points. While the study was divided into three sections and further subheadings, I discussed the sources of Turkish doctrine and the case-law in relevant parts of the study, and tried to explain the subject with relevant practical examples. The termination with just cause will play an important role in practice with the promulgation of the new Turkish Code of Obligations. I focused on this issue in different parts of the thesis. In particular, the fact that the Law No. 6570 on Property Leases is now replaced in the Turkish Code of Obligations under the title of "Residential and Office Leases" will have a great prospect in terms of office lease transactions. In light of the foregoing, I am convinced that this study will be a guiding work in the field of lease law in relation to the practical issues on termination events.
Son Zamanlarda Geldi:
57553 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0087964 Tt 1879 2017 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order