Nationalism and corruption in the novels of Yakup Kadri Karaosmanoğlu and Ahmed Ali için kapak resmi
Başlık:
Nationalism and corruption in the novels of Yakup Kadri Karaosmanoğlu and Ahmed Ali
Dil:
English
Dil Kodu:
eng tur
Yerel Yer Numarası:
EFKDRTHT303
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2016.
Fiziksel Tanımlama:
ix, 329 y. ; 30 cm.
Genel Not:
667 Sayılı KHK ile kapatılan Fatih Üniversitesi Mezuniyet tezi.
502:
Tez (Doktora) -- İstanbul Üniversitesi, 2016.
Özet:
Bu tez Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Ahmed Ali’nin romanlarındaki milliyetçiliği iki yazarın milliyetçiliği yorumlayışı bakımından karşılaştırmakta ve eserlerinde var olan milliyetçilik ideolojisi ile yozlaşma arasında bir ilişki kurmayı amaçlamaktadır. Osmanlı İmparatorluğu ve İngiliz Hindistan’ında iki Müslüman toplumda yetişmiş ünlü modern edebi figür olan ve kendilerinin de diplomat olarak hizmet ettikleri milli devletlerinin 20. Yüzyıl’da sırasıyla Türkiye ve Pakistan olarak ortaya çıkışlarına şahitlik eden Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Ahmed Ali’nin eserleri, özellikle bu devletlerin kuruluşu ve kurulduktan sonraki süreçte, ülkelerindeki kültürel atmosferin oluşumunda da önemli bir rol üstlenmektedir. Bu çalışma bahsi geçen iki yazarın milliyetçilik görüşüne bağlılıkları açısından eserlerinde milliyetçiliği ele alışlarını ortaya koymayı hedeflerken, aynı zamanda mevcudiyetleri sömürge tecrübesinin yaşanıp yaşanmamasına bağlı olarak açıklanmaya çalışılan modernist milliyetçilik ve kültürel milliyetçilik gibi kavramlara başvurarak, Yakup Kadri ve Ahmed Ali’nin romanlarındaki milliyetçilik anlayışı arasındaki farklar da açıklanmaya çalışılacaktır. Yakup Kadri ve Ahmed Ali, hem dikkatli birer gözlemci hem de devlet işleyişini bilen diplomatlar olarak, milliyetçiliği toplumlarının varlığını ve gelişimini sağlayacak gerçek bir çözüm olarak yorumlamış ve bu çözümleri de ahlaki birer tercih olarak görmüşlerdir. Edebiyat ve milli devletler arasındaki yakın ilişki göz önüne alındığında, milliyetçiliğin ahlaki bir tercih olarak yorumlanması yalnızca milli devlet düzeninde edebiyatın yeri hakkında bir fikir vermekle kalmıyor, aynı zamanda aydınların gerek milliyetçiliğe gerekse insanlara yaklaşımı hakkında genel bir fikir sunmaktadır.

This dissertation compares and contrasts the nationalism in the novels of Yakup Kadri Karaosmanoğlu and Ahmed Ali with reference to their understanding of nationalism and aims at establishing the relation between nationalist ideology and corruption present in the novels of these writers. Being two modernist and famous literary figures of two Muslim communities in the Ottoman Empire and British India that witnessed the establishment of nation-states in the twentieth century, for which they served as diplomats for many years, the works of Yakup Kadri Karaosmanoğlu and Ahmed Ali have strong influence on the construction of the cultural atmosphere in their societies, especially during and after the establishment of nation-states in what is now Turkey and Pakistan, respectively. While this study aims at explaining how these two writers position nationalism in their novels with specific references to their attachment to nationalist worldview, it also seeks to demarcate the differences in their understanding of nationalism by resorting to certain types of nationalism such as modernist nationalism and cultural nationalism, the existence of which is explained through their relations to the presence and absence of colonialist experience in general. Yakup Kadri and Ahmed Ali both knowing the state mechanism and being keen observers, interpreted nationalism according to what they believed as a true solution for the existence and development of their societies, thus accepting this solution as a moral choice as well. When the close relationship between literature and nation-states is considered, the construal of nationalism on a moral basis gives clues about not only the place of literature in the age of nationstates but also mirrors the attitude of the intelligentsia towards the idea of nationalism and people in general.
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez EFKDRTHT303 Dr THT 303 Edebiyat Fakültesi Kütüphanesi Tezler
Arıyor...

On Order