Neopagan kemetik hareketlerin inanç ve ritüelleri için kapak resmi
Başlık:
Neopagan kemetik hareketlerin inanç ve ritüelleri
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
ET000325
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (xii, 130 s.)
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Bu çalışma 20.yy da başlayan eski Mısır dinini diriltme çabasını ele alıp bu görevi üstlenen farklı grupların inanç ve ritüellerini incelemektedir. Bu bağlamda Kemetik Ortodoksluğu, Ausar Auset Topluluğu ve En Yüce Tanrıça Kilisesi başta olmak üzere birbirinden bağımsız farklı küçük Kemetik grupları da ele almaktadır. Bu alanda daha önce ciddi bir araştırma yapılmadığından araştırmamızı direk Kemetiklerle irtibata geçerek, onların inisiyason süreçlerinden geçerek ve internet üzerinden yayınladıkları yazılarından istifade ederek hazırladık. Bununla birlikte gazete yayınlarını ve klasik Mısıroloji kaynaklarını da tezimiz için kullandık. Tezimizde Kemetizm’in ne olduğu üzerinde durularak onun karakteristik özellikleri ve kendi içinde oluşan farklılıkları anlatmaya çalıştık. Bu çerçevede Kemetiklerin homojen bir yapıya sahip olmadıklarını, gerek inanç gerek ibadet noktasında belirgin farkların olduğunu ortaya koyduk. Bu bağlamda neopagan Kemetikler’i eski Mısır kaynaklarına literal anlamda bağlı olan Ortodoks Kemetizm, bu kaynakları kabul etmenin yanında onlara ekleme veya çıkarma yapan Yeniden Yapılandırmacı Kemetizm ve son olarak da siyah ırkın yüceliğini ve spiritüel gelişimini vurgulayan Afrosentrik Kemetizm şeklinde üçe ayırdık ve onların birbirinden farklı teolojik açıklamalarına yer verdik. Tarihsel gelişiminin Neopaganizm ve Amerika Birleşik Devletleri’nin tarihsel süreciyle yakından alakalı olduğunu, Kemetizm’in İslam, Hıristiyanlık ve Budizm’den etkilenerek ortaya çıktığını örneklerle gösterdik. Kemetikler’in kendilerini inanç bakımından monolatrist kabul ettiklerini, eski Mısır tanrıları veya tanrıçaları hakkında çeşitli yaklaşımlarda bulunduklarını ve insana verdikleri değeri kendi açıklamaları çerçevesinde inceledik. Buna göre Kemetikler’in bir kısmının tanrıyı insanın içerisinde ve bir kısmının da dışında aradığını ve ibadetlerini bu inançlarına göre şekillendirdiklerini ortaya koyduk. Kemetiklerin iv ölüm sonrası hayatı nasıl tasavvur ettiklerini ve günah, cennet ve cehennem gibi anlayışlarını incelemeye aldık ve burada da Kemetiklerin eski Mısır’ın ahiret anlatısını onu literal veya metaforik olarak anlayanlar şeklinde ikiye ayırdık. Bununla birlikte Eski Mısır dininde adaleti ve dengeyi temsil eden Maat’ın Kemetiklerin ahlak öğretisi üzerinde nasıl bir etkisi olduğunu araştırdık. Kemetik ritüellerin sunak sunma, atalara tazim, yoga, meditasyon, gaybten bilgi alma ve mabet önünde tapınma gibi çeşitlerinin bulunduğunu ortaya koyduk ve bununla beraber kutlanılan bayramları inceledik. Son olarak Kemetikler’in eski Mısır devlet yönetim şeklini kendi cemaatlerine entegre etmeye çalıştıklarını, oluşan hiyerarşik sistemin krallar ve rahipler etrafında şekillendiğini ortaya koyduk.

This thesis investigates the groups trying to revive the Ancient Egyptian religion throughout the 20th century as the Kemetic Orthodoxy, the Ausar Auset Society and the Church of the Most High Goddess and other minor Kemetic movements. Because there hadn’t been done a serious research on these kind of new religious movement before we came directly in contact with the Kemetics and went through the religious initiation processes for our research to be done correctly. For our thesis we used the websites in which the Kemetics write their religious views as well. In our thesis we try to find answer about what Kemetism really is and what his characteristics are. We found out that the Kemetics are divided into several disciplines in belief and in ritual. So we concluded that there are three different types of Kemetic movements: The Orthodox Kemetism who takes the Ancient Egyptian scriptures literally, the Reconstructionist Kemetism who adds into or removes from Egyptian theology, and lastly the Afrocentric Kemetism who beliefs in the racial supremacy of the black skinned people and whose main objective is the spiritual evolution of men. We explained that the Kemetic development in history is highly connected with the history of the United States and of Neopaganism and we showed with examples how Islam, Christianity and Budhism influenced the Kemetic thought. We explained how the Kemetics describe themselves as monolatrists, how they approach the Ancient Egyptian gods and what value they put on the human being. We found out that the Kemetics have seperated view on the gods and the goddesses and have mainly two ideas about the concept of god. The first one is the believe that the gods reside inside the human being and can be achieved through inner investigation while the second one believes that the gods are outside and should be respected through action and worship. We did research on their beliefs of the life after vi death, paradise and hell and concluded that some Kemetics take the Egyptian view literally while others take it as metaphorical. And with that we researched the importance of the Ancient Egyptian concept of truth and justice, the goddess Maat and how it has an impact on the ethical thoughts of the Kemetics. We explained that the Kemetic rituals include offering, praying to the ancestors, yoga, meditation, oracl and worship in front of a shrine and what festivals there are in Kemetic calendar. Lastly we explained how the Kemetic movements took the Ancient Egyptian state system and incorporated it into their hierarchical structure of kings and queens and priests and priestesses.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000325.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET000325 Et000325 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order