Yargıtay kararları eşliğinde tapusuz taşınmazlarda mülkiyet edinme için kapak resmi
Başlık:
Yargıtay kararları eşliğinde tapusuz taşınmazlarda mülkiyet edinme
ISBNp:
9789750245435
Dil:
Türkçe
Edisyon:
3. bsk.
Yayın Bilgileri:
Ankara: Seçkin Yayıncılık, 2017
Fiziksel Tanımlama:
327 s.; 24 cm.
Seri:
Seçkin Hukuk Kitapları Dizisi ; 1301
Seri Başlığı:
Seçkin Hukuk Kitapları Dizisi ; 1301
Genel Not:
Dizin : sayfa 325 - 327.
Özet:
Türk Medeni Kanunu'nun 713 ve Kadastro Kanunu'nun 14-17. maddeleri uyarınca, zilyetliğe ve olağanüstü kazandırıcı zamanaşımına dayanılarak davacı sıfatıyla dava açan kişinin, o şey üzerinde gerçek bir tasarruf yetkisinin bulunması gerekmektedir. Tapuda kayıtlı olmayan ya da tapuda kayıtlı olan taşınmazı yasal koşullar altında 20 yıl müddetle malik sıfatıyla elinde bulunduran ve zilyedi olan kişi; taşınmazın kendi mülkü olarak tapuya adına tescilini talep edebilir. Zilyet olan kişinin tasarrufunun haklılığına bakılmaz. Bir şeye malik olmamış kimsenin zilyetliği zamanla o şeyin mülkiyetinin kazanılmasını sağlayabilir. O zamana kadar hak sahibi olan kimse de hakkını kaybeder. Kazandırıcı zamanaşımı koşullarının oluşması ile taşınmaz üzerindeki zilyetlik kendiliğinden mülkiyet hakkına dönüşmez. Ancak bu koşulların oluşması halinde zilyet yararına tescil talep hakkı doğar. Bu nedenle hakimin tescil kararı ile yeni bir hukuki durum ortaya çıkar. Kitap, TMK m. 713/1 kapsamında yer alan tapusuz taşınmaz tescili ile m. 713/2 kapsamında yer alan tapulu taşınmazın mülkiyetinin aktarılmasına ilişkin tapu iptali ve tescili davalarının koşulları ve uygulamasıyla ilgili konuları içermektedir. Bağlantılı olarak 3402 s. Kadastro Kanunu'nun ilgili maddelerine yollama yapılmaktadır. Yalın bir anlatımla ve özellikle Yargıtay ilgili daire kararlarından yoğun biçimde yararlanmak suretiyle kitap okuyucuya sunulmaktadır.

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap 2475693-1001 346.043 Turcademy E-Kitap Koleksiyonu
Arıyor...

On Order