Skip to:Bottom
|
Content
Güncel sanat pratiklerinde özne-nesne bağlamında hayvan figürü kullanımı için kapak resmi
Başlık:
Güncel sanat pratiklerinde özne-nesne bağlamında hayvan figürü kullanımı
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
ET000548
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (xv, [10], 136 s.) : resim.
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Bu tez, sanat tarihi boyunca kullanılan hayvan figürünün, günümüze kadarki dönüşüm sürecini incelemektedir. Araştırma, Antik Yunan’ın sanat eserlerindeki hayvan figürünün sembolik anlamlarından başlayarak, modern ve güncel sanattaki hayvan figürlerini detaylı bir şekilde inceler. Hayvan figürlerinin, görsel temsiliyetteki kullanımlarının, farklı tarihsel dönemler içerisinde geçirdiği dönüşümler ele alınır. Çalışma, Antikite’den günümüze kadarki bütün temel sanat akım ve yaklaşımlarını gözeterek, hayvanların sanattaki temsiliyetlerine odaklanır. Sanat tarihsel okumanın yanısıra, hayvanların, tarihsel yaklaşım ve dönemler içerisindeki kültürel ve sosyal statüsü de araştırılmıştır. Statüyle birlikte eklemlenen yeni kimlik ve estetik değerler, sanatsal üretimler üzerinden okunmuştur. Güncel sanat pratiklerinde var olan hayvanların bir sanat nesnesi olarak kullanımlarının ve eş zamanlı olarak özne konumuna erişmesinin, izleyicide, bireyde ve toplumsal düzeyde nasıl bir etki yarattığı incelenmiştir. Araştırmanın içerisinde, örnek olarak verilen güncel işler, sanatçı-hayvan-izleyici arasındaki karşılıklı ilişkiler içerisinde yorumlanmıştır. Kurulan yeni ilişkiler ile birlikte, özellikle 21. yüzyılda ağırlık kazanan hayvan hakları meselesi incelenmiş ve tarihsel dönemlerdeki hayvanlara karşı olan tutumlar, etiksel yaklaşımlar ile ele alınmıştır. Sanattaki hayvan figürlerinin oluşumlarını ve tarihsel süreçteki dönüşümlerini anlamak, öteki olan hayvanın değişen kimliğini çalışmak, insan kimliğini ve sosyal yapıları anlamayı içerir. Daha iyi anlaşılan sanat tarihsel süreç, günümüzün güncel sanat pratiklerini anlamımızı sağlar ve insan-hayvan ilişkisini sıradışı açılardan gösteren sanat üretimlerinin getirdiği hayvan sorusuna yeniden bakmayı olanaklı kılar.

This thesis explores the transformations of animal figures used in art, throughout Western history until the present day. The research is a detailed study of the animal figures in modern and contemporary art and it starts with the symbolic meanings of the animal figure in Ancient Greece. The transformations in the use of animal figures are discussed in each historical era and within its visual representations. Focusing on the representations, this study takes into account all art movements and approaches that took place from Antiquity to Postmodernity. Alongside the art historical reading, the socio-cultural status of animals in each era, were considered. The following identities and aesthetic values articulated with these statuses were read through artistic productions. The impact of the use of animals in contemporary art practices, on the audience, the individual and society has been investigated. The given examples of artworks have been interpreted within the mutual relations between the audience, artist and the animal. Following these new relations, the issue of animal rights in the 21st century has been examined and attitudes towards animals in historical periods have been discussed with ethical approaches. With understand the formation of animal figures in art and their transformation in the historical processes, along with observing the changing identity of the animal as the ‘other’, is another way to understand human identity and social structures. A better comprehension of art historical processes enables us to understand today's contemporary art practices and makes it possible to re-think about the animal question posed by artworks, that constantly add new dimensions to the human-animal relationship.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000548.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET000548 ET000548 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page