Yuhanna ed-Dımeşkî’nin eserlerinde islam ve müslümanlar için kapak resmi
Başlık:
Yuhanna ed-Dımeşkî’nin eserlerinde islam ve müslümanlar
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
ET000538
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (vii, 152 s.).
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Bu tezde Hıristiyan bir teolog ve kilise babası olan Yuhanna ed-Dımeşkî’nin İslam ve Müslümanlar hakkındaki görüşleri incelenecektir. Emevîlerin başkenti Şam’da yaşayan Yuhanna, Emevî idaresinde görev almış daha sonra görevini bırakıp manastıra çekilmiştir. Manastırda çoğunluğu Hıristiyan teolojisi ile ilgili olmak üzere pek çok eser kaleme almıştır. Onun yazılarından bir kısmı İslam’a dair bazı hususları ihtiva etmektedir. O İslam’a eleştirel gözle yaklaşmış, Müslümanlar ve Hz. Muhammed hakkında bazı iddialar öne sürmüştür. Yuhanna, “İsmaîlîlerin Sapıklığı” başlıklı eserinde temel olarak iki şey üzerinde durmaktadır. Bunlardan biri İslam’ın sapkın bir gelenek olduğu, Hz. Muhammed’in yalancı, sahtekâr ve sapkın olduğu dolayısıyla peygamber olmadığı, Müslümanların Deccal’in (Antichrist) öncüleri ve insanları yoldan çıkaran kimseler olduğu hususlarıdır. Onun eserinde yapmaya çalıştığı bir diğer şey ise İslam’ın Hıristiyanlık ve Hz. İsa hakkındaki bilgilerini ele almak ve Müslümanların bu konulardaki yanlış bilgisini ortaya koyup, Hıristiyanlığı savunmaktır. Bunu yaparken zaman zaman Kur’an’dan alıntılar da yapmakta ve özellikle Hıristiyanlıkla bağlantılı olan ayetlerden iktibasta bulunmaktadır. Yuhanna, İslam öncesi Arap inançları, Arapların kökeni ve Müslümanlar arasındaki bazı pratiklere de değinmektedir. Ticaret ve evlilikte şahitlik, çok eşlilik, erkek ve kadınların sünneti gibi bazı uygulamalara değinen Yuhanna, İslam’ı eleştirmekten geri durmamaktadır. O bu pratikleri zikrederken bilgi vermekten çok Müslümanları eleştirmek istemektedir. İslam’ın kadına değer vermediği algısını yerleştirmek isterken hem Müslümanlar hem de Hz. Muhammed için şehvetperest bir imaj çizmeye çalışmaktadır. Bunu yaparken Kur’an’dan referanslar vermektedir.

This thesis examines the views of John of Damascus, a Christian theologian, and church father, about Islam and Muslims. John, who lived in Damascus, the capital of the Umayyad State, served in the Umayyad Caliphate and later spent his life in the monastery. John has also written many works, most of them related to Christian theology. Some of his writings contain some of the issues of Islam. He approached Islam critically, Muslims, and he made some allegations of slander about Muhammad. In his work on Islam, he mainly focuses on two things. One of them is that Islam is a heretical tradition and that Muhammad is not a true prophet. Another is that Muslims are the ones who seduce people. Another thing he tries to do in his work is to deal with the knowledge of Islam about Christianity and Jesus and reveal the wrong understanding of Muslims on these issues. In other words, it is to defend Christianity. At the same time, John makes quotes from the Qur'an, and he is especially quoted from verses related to Christianity. John also touches on issues such as pre-Islamic Arab beliefs and the origins of Arabs. The general theme of his works, in which he criticizes Islam in a cruel language, is topics such as witnessing, polygamy, circumcision of men and women. When he talks about these beliefs, he wants to criticize Muslims rather than providing information. He wants to establish the perception that Islam does not value women and tries to create a negative image for Muslims and Muhammad in general. It also gives references to the Qur'an. John's criticism of Islam was followed by Christian writers who followed him. And the claims have been repeated in the following centuries, as Islam is a heretical tradition, Muhammad is a liar, and Muslims are pagan people.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000538.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET000538 ET000538 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order