Skip to:Bottom
|
Content
Güncel sanatta anlam dönüşümü için kapak resmi
Başlık:
Güncel sanatta anlam dönüşümü
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
ET000947
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (xııı, 167 s.) : resim.
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Araştırma, göstergebilim ve post-yapısalcı düşüncenin anlamın yapıta ikincil ve bu açıdan mutlakiyetten yoksun olduğu iddiasını benimseyerek ‘sanatçı - sanat yapıtı - izleyici’ üçgeninde anlamın tesisini sorunsallaştırmaktadır. İlksel anlatıdan günümüze anlam üzerinde belirleyici olan mimesis, ikonografi, estetik ve metin gibi çeşitli faktörlere işaret edilerek güncel sanat söz konusu olduğunda anlam üzerindeki bu geleneksel tahakkümün nasıl dönüştüğü gösterilmektedir. Böylece güncel sanat yapıtında anlamın bağlamsal niteliğine dikkat çekilerek, anlam çözümlemesi yapma konusunda elverişli olan farklı yöntemler aracılığıyla anlamın çoğulluğu vurgulanmaktadır.

The research problematizes the establishment of meaning in the triangle of 'artist - artwork - audience' by adopting the claim of semiotics and post-structuralist thought that meaning is secondary in work and devoid of absoluteness in this respect. When it comes to contemporary art, how this traditional domination over meaning has evolved is shown by pointing out various factors such as mimesis, iconography, aesthetics, and text which are decisive on meaning from primitive narrative to present. Thus, by emphasizing the contextual nature of meaning in contemporary artwork, the plurality of meaning is emphasized by means of different methods suitable for analyzing meaning.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000947.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET000947 ET000947 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page