Form eleştiri metodu temsilcisi Rudolf Bultmann için kapak resmi
Başlık:
Form eleştiri metodu temsilcisi Rudolf Bultmann
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yerel Yer Numarası:
ET000970
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (v, 97 s.).
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Form eleştiri metodu Kitab-ı Mukadddes metinlerinin kökenini sözlü gelenekte var olan müstakil fragmentlere dayandırmaktadır. Bu metodun amacı, Kitab-ı Mukaddes metinlerinin içeriğinin edebi formlara göre yanlızca sınıflandırılması değil, aynı zamanda Kitab-ı Mukaddes metinlerinin tarihsel süreçlerinin ele alınması olarak tanımlanabilir. Rudolf Bultmann’ın, form eleştiri metodunun çıkış noktası ise geleneğin anlatılarını, geleneğin toplum hayatındaki bağlantısıyla çözümleyerek formları açık ve anlaşılır kılabilmektir. Bu tezde XX. yüzyılın önde gelen Yeni Ahit uzmanları arasında yer alan Rudolf Bultmann’ın form eleştiri metodu ele alınmıştır. Bultmann’ın çalışması Sinoptik İnciller’in içeriğini oluşturan malzemelerin hangileri ilk geleneğin ürünü hangileri sonraki geleneğe ait olduklarının ayırt edilmesi ihtiyacından hareketle ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla, Sinoptik İnciller’i oluşturan anlatıların biçimsel özellikleri tanımlanırsa anlatıların geçirdikleri değişim süreci de açıklığa kavuşacaktır. Aynı zamanda anlatının oluştuğu erken dönem Hıristiyan toplumu daha iyi anlaşılacak ve anlatının gayesi daha anlaşılır olacaktır.

Form criticism method claimed that the origin of Bible depends on seperate fragments in oral tradition. The purpose of the method could be described not only classification of the content of Bible's texts in respect to literal forms, but also assesment of historical process of Bible's texts. In this thesis, it was examined Rudolf Bultmann's form criticism method, who is one of New Testament scholars in XX century. Starting point of Rudolf Bultmann's form criticism method is to clarify and make understandable traditional narratives by analysing the connections between traditions and community life. Bultmann's study arised from the need to differentiate whether materials formed to the content of Synoptic Gospels belong to earlier tradition or older tradition. Therefore, according to this view, if formal characteristics of narratives composed of Synoptic Gospels could be identified, then period of change of narratives was revealed. At the same time, thanks to this method, early period Christian community can be better understood and the purpose of the narrative would be more clear.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000970.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET000970 ET000970 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order