Erken modern dönemde toplumsal bölünmeler ulusal kiliselerin oluşumu Anglikan Kilisesi örneği için kapak resmi
Başlık:
Erken modern dönemde toplumsal bölünmeler ulusal kiliselerin oluşumu Anglikan Kilisesi örneği
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
ET001545
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (vii, 95 s.).
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Ortaçağ, bir kurum olarak Kilise’nin; toplumsal, düşünsel ve siyasal yaşamı güçlü bir şekilde egemenliğinde tuttuğu karanlık çağ olarak anılan bir dönem olmuştu. Kilise toplumsal yaşamı düzenlerken, siyasi açıdan dağınık bulunan kıta Avrupası’nda tek kurumsal güç olarak varlığını sürdürebilmişti. Fakat merkezi monarşilerin güçlenmeye başlaması ile birlikte, “Geç Ortaçağ” ve “Erken Modern Çağ”, Kilise’nin Krallar üzerindeki mutlak ve tanrısal gücü savına karşı en ateşli çıkışların yaşandığı bir dönem olmuştu. İmparatorlar, krallar ve prenslerin iktidarlarını Kilise’nin ve Papa’nın otoritesinden bağımsız kılma çabaları ve aralarındaki güç mücadelesi dönemin toplumsal bölünmelerinin de kaynağını oluşturdu. Rönesans ile başlayan düşünsel özgürleşme ve Kilise eleştirileri ile reform hareketi hem dogmalara hem de bir kurum olarak Kilise’ye karşı bir yeniden düzenleme talebi olarak ortaya çıktı. Muhalif hareketler sonucunda merkezi iktidarlar güçlenerek bir uluslaşma sürecine girilmiş ve Kiliseler de ulusallaşarak bu sürecin bir parçası olmuşlardı. Ulusal kilise örneği olarak İngiltere’de devlet eliyle ortaya çıkan Anglikan Kilisesi ve Anglikanizm, hem Roma otoritesinden kopuş hem de dünyevi otoritenin egemenliği ile sonuçlanan ulusal bütünlüğün bir kaynağı olarak karşımıza çıkacaktı.

In Middle Ages, the Church as an institution; controlled social, intellectual and political life in a powerful way which was a period known as the dark age. While the church was organizing social life, it was able to survive as the only institutional power in Europe. But with the beginning of the central monarchies becoming stronger, the Late Medieval and Early Modern Ages was the period when the most fervent outbursts occured against the argument that Church had absolute and divine power over the Kings. The attempts of emperors, kings and princes to make their reigns independent of the authority of the Church and the Pope, and the power struggle between them, were also the source of the social divisions of the period. Intellectual liberation and Church criticism spread with the renaissance and the reformation came out as a demand for dogmas and a reorganization against the Church as an institution. As a result of the opposing movements, the central powers became stronger and nationalized Churches became a part of this process. As an example of the national church, the British Anglican Church and Anglicanism emerged as a source of national unity, which resulted in both the break with the Roman authority and the sovereignty of political authority.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET001545.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET001545 ET001545 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order