Eğitim boyutuyla Türk edebiyatında fantastik ve masalsı öğeler için kapak resmi
Başlık:
Eğitim boyutuyla Türk edebiyatında fantastik ve masalsı öğeler
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
EBM/EK000895
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2012.
Fiziksel Tanımlama:
xxii, 412 yaprak : tablo ; 30 cm. + 1 CD.
Genel Not:
İngilizce özet vardır.
502:
Tez (Doktora) --İstanbul Üniversitesi, 2012.
Özet:
Bu çalışma betimsel özelliğe sahip nitel bir araştırmadır. Bunun yanında elde edilen bazı verilere dayanarak birtakım ölçümler yapıldığı için nicel bir nitelik de taşımaktadır. Araştırmanın evreni 6. ve 7. sınıflarda öğrenim görmekte olan ilköğretim okulu öğrencileridir. Çalışmanın örneklemini ise İstanbul ili, Maltepe, Kartal, Kadıköy, Fatih ilçelerindeki değişik resmi ve özel ilköğretim okullarında okumakta olan toplam 270 6.ve 7.sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan öğrenciler hazırlanan bir anket formunu doldurmuşlardır. Anketten elde edilen veriler, SPSS 15 istatistik programındaki kare testi ile analiz edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin metin seçimlerine ilişkin veriler frekans ve yüzde ile değerlendirilmiştir. Bununla yetinilmeyip hem 1981 hem de 2006 programlarına göre hazırlanan ders kitapları taranarak fantastik ve masalsı öğeler içeren metinlerin toplam metin sayısına oranı frekans ve yüzdelerle ortaya konularak kitapların tür seçimi açısından genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışmanın sonuçları Türkçe dersi kitaplarının çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda öğrenci ilgi ve beklentilerini göz önünde bulundurarak hazırlanmadığını, metin ve tür seçiminde özellikle son yıllarda gerek çocuk edebiyatında gerekse yetişkinlere yönelik yapıtlarda sayısal anlamda önemli bir gelişim çizgisi yakalayan fantastik eserlere yeterince yer verilmediğini ortaya koymaktadır. Ayrıca sonuçlar, öğrencilerin bu türden eserlerle çalışma isteklerinin diğer türden eserlere göre daha fazla olduğunu göstermektedir.

For elementary school students to have native language consciousness and to acquire a high literary taste will only be possible through a qualified native language and literary education. Studying texts which do not affect the children in literary context and which are uninteresting to the children constitutes a major obstacle before above-mentioned qualified native language education. From this perspective, texts used in language lesson books are of great importance in achieving this objective. The main question, answer of which is sought through this study is, in order to achieve the above-mentioned quality education in mother tongue, to find out how much space is given to the texts including fantastic and fairy tale elements necessary to be in the Turkish textbooks. Observations in this respect will also be the indicative of to what extent successful it is possible to be in achieving such goals as in the objectives of the 2006 program which implemented, students' "from the things read, listened and watched, by enriching the language to reach pleasure of the language and consciousness; to improve feelings, thoughts and imagination". Another aim of the study is to determine the interest of students in texts containing fantasy and magical items. Thus, it will be possible for the future Turkish textbooks to be prepared in accordance with the expectations and interests of the Turkish students. In addition, it will facilitate the reception by revealing the polysemy of the literary texts including fantastic and fairy-tale elements and will save Turkish lessons to be referred to as 'boring lesson' by the students.

İlköğretim çağındaki öğrencilerin anadili bilincine sahip olmaları, yüksek bir edebiyat zevki edinmeleri, onlara verilecek nitelikli bir anadili ve edebiyat eğitimi ile mümkün olacaktır. Çocukların ilgisini çekmeyen, onları edebiyat bağlamında etkilemeyen metinlerle çalışmak yukarıda dile getirilen nitelikli anadili eğitimini verebilmenin önünde büyük bir engel teşkil etmektedir. Bu açıdan bakıldığında anadili derslerinde kullanılan kitaplardaki metinler bu hedefe ulaşmada büyük bir öneme sahiptir. Bu araştırmada cevabı aranan temel soru, yukarıda belirtilen nitelikli anadili eğitimini gerçekleştirebilmek için, Türkçe dersi kitaplarında yer alması gerekli fantastik ve masalsı unsurlar içeren metinlere ne oranda yer verildiğini ortaya koymaktır. Bu yönde yapılacak saptamalar, uygulanmakta olan 2006 programının hedefleri arasında bulunan, öğrencilerin "Okuduğu, dinlediği ve izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmaları; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmeleri" gibi hedeflere ulaşmada ne oranda başarılı olunabileceğinin de göstergesi olacaktır. Çalışmanın bir diğer amacı, öğrencilerin fantastik ve masalsı öğeler barındıran metinlere karşı olan ilgilerinin saptanmasıdır. Böylece ileride hazırlanacak olan Türkçe dersi kitaplarının öğrencilerin ilgi ve beklentilerine uygun bir şekilde hazırlanması mümkün olabilecektir. Ayrıca fantastik ve masalsı öğeler içeren edebi metinler, öğrencilere çok anlamlılığı ortaya çıkaracak alımlama imkanlarını sağlayacak ve Türkçe dersini öğrenciler tarafından sıkıcı bir ders olarak nitelendirilmekten kurtaracaktır.

This study is a qualitative study with a descriptive feature. In addition, since some measurements have been performed on the basis of some obtained data, it also contains a quantitative character. Population of the study is 6th and 7th grade students attending primary school. The sample of the study is a total of 270 6th and 7th graders from different public and private schools of the city of Istanbul's Maltepe, Kartal, Kadıköy and Fatih districts. The students participating in the study completed a questionnaire prepared. The data obtained from the questionnaire were analyzed with SPSS 15 square test statistic program. In addition, the data on the students' text selection were assessed with the frequency and percentage. Furthermore, books designed according to 1981 and 2006 programs were scanned and the ratio of the texts containing fantastic and fairytale elements to the number of total texts were displayed in terms of both frequency and percentages and thus an overall assessment according to the genre selection of the books was made. The results of the study reveal that the Turkish textbooks are not being prepared in accordance with contemporary approaches and the interests and expectations of students, and that in the selection of genre and texts the fantastic works which, in recent years, have captured an important line of development in numerical sense in both children's and adults' literature are not given enough space. Besides, the results of the study reveal that the students' eagerness to study such works is more than any other types of works.
Son Zamanlarda Geldi:
50137 (2. kopya) 50137 (2. kopya)

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Kitap EBM/EK000895 EBM/EK000895 Engelsiz Bilgi Merkezi Dijital Koleksiyon
Arıyor...

On Order