Uluslararası hukukta azınlık haklarının gelişimi ve ortaya çıkardığı hukuki sorunlar için kapak resmi
Başlık:
Uluslararası hukukta azınlık haklarının gelişimi ve ortaya çıkardığı hukuki sorunlar
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2006.
Fiziksel Tanımlama:
XVII, 510 y. : tbl., şema ; 29 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var.
502:
Tez(Doktora)
Özet:
Bu çalışmada, öncelikle, azınlık haklarının uluslararası hukukta tarihsel gelişimi, azınlık haklarına ilişkin mevcut hukuki düzenlemeler ve bunların uygulamadaki yeri inceleniyor. Bu kapsamda çalışmada ilkin, Birinci Dünya Savaşı'ndan önce azınlıklara dair düzenlemeler kısaca incelendikten sonra, savaş sonrası yapılan azınlık antlaşmaları ve azınlıklara dair hükümler içeren diğer antlaşmalar ayrıntılı biçimde ele alınmıştır. Ayrıca, Birleşmiş Milletler sonrası dönemde uluslararası azınlık haklarının normatif düzeyde gelişimi yine tarihsel süreç içinde incelenmiştir. İkinci olarak, "azınlık" kavramı üzerindeki kavramsal tartışmalar ele alınmıştır. Bu bağlamda, birçok tanımda yer alan azınlıklara ait öznel ve nesnel ölçütler inceleme konusu yapılmış; ayrıca, "azınlık" kavramı, benzer kavramlar olan "yerli halklar", "kabile halklar" ve "halk" kavramları ile karşılaştırılmıştır. Çalışmada, üçüncü olarak, uluslararası belgeler tarafından düzenlenen azınlık hakları inceleniyor. Bu bölümde incelenen haklar kültürel ve dilsel haklar, eğitime dair haklar, katılım hakları ve dini azınlıkların haklarıdır. Bu bölüm ayrıca, uluslararası hukuk temelinde hangi hakların azınlık hakları olduğu ve gerek bağlayıcı gerekse bağlayıcı olmayan uluslararası hukuk belgelerinde azınlık haklarının yeterince düzenlenmiş olup olmadığına dair soruları irdelemeye çalışıyor. Son bölümün amacı, kendi kaderini tayin hakkı ile özerklik hakkının azınlıklara uygulanıp uygulanamayacağını araştırmaktır. Bu bölümde incelenen haklar, uluslararası hukukta açıkça azınlık hakları olarak düzenlenmediğinden ayrı bir bölümde incelenmeleri uygun görülmüştür.
Ek Yazar:
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/42066.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 42066 42066 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order