Parkinson hastalığında miyoklonus, palmomental refleks ve kognitif işlevlerin ilişkisi için kapak resmi
Başlık:
Parkinson hastalığında miyoklonus, palmomental refleks ve kognitif işlevlerin ilişkisi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur
Yayın Bilgileri:
[y.y.] : 2010.
Fiziksel Tanımlama:
xii, 68 y. : tbl., graf., res. ; 30 cm.
Genel Not:
İngilizce özet var. Kaynakça var.
502:
Tez(Yüksek Lisans Tezi)
Özet:
Ddyopatik Parkinson Hastalığı (DPH), motor ve motor olmayan belirtilerle seyreden kronik, progresif nörolojik bir hastalıktır. Bu belirtilerden birisi olan miyoklonusun da diğer belirtiler gibi patofizyolojisi halen tartısmalıdır. DPH'da miyolonus genellikle tedavide kullanılan Levo-DOPA'ya bağlı olarak değerlendirilir. Ayrıca, tedaviden bağımsız olarak ekstremitelerde, distalde ortaya çıkan, simetrik, düsük amplitüdlü, ritmik-tekrarlayıcı miyoklonik hareketler tanımlanmıstır. Biz de bu çalısmamızda, D.Ü. Cerrahpasa Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Hareket bozuklukları polikliniğinde DPH tanısı ile takibedilen 31 hastayı Birlesik Parkinson Hastalığı Değerlendirme Ölçeği (UPDRS), Mini-Mental durum değerlendirme testi (MMSE), Hoehn-Yahr (HY) evrelemesi, ve elektrofizyolojik olarak ta elektromiyografi (EMG) ve uzun latanslı refleksler (LLR) ile değerlendirerek miyoklonusun varlığını ve özelliklerini; miyoklonus olan ve olmayan hastalar arasında klinik tablo, kognitif tutulum, açısından fark bulunup bulunmadığını ayrıca bu hastalarda palmomental refleksin(PMR) elektrofizyolojik olarak kayıtlanarak değerlendirilmesini, miyoklonus, palmomental refleks ve bilissel etkilenme arasında bir iliskinin olup olmadığını arastırmayı amaçladık. DPH tanısı olan 18'i kadın, 13'ü erkek 31 hasta alındı. 40-75 yas arasındaki hastaların, hastalık süresi 6,68 ± 4,13 idi. UPDRS skorları 33,80 ± 19,55, Hoehn-Yahr evrelemesi ortalama 2,56 ± 1,38 bulundu Dstirahatte hiçbir hastada miyoklonus izlenmedi. Postürü sürdürme sırasında 17 hastada (%54,8) miyoklonik desarjlar gözlendi. Miyoklonus olan ve olmayan DPH arasında, yas, cins, hastalık süresi, hastalığın ağırlığı, kognitif fonksiyon yönünden anlamlı fark saptanmadı. Elektrofizyolojik çalısmalarda miyoklonusu olan hastalarda istirahat tremoru anlamlı olarak düsük oranda saptandı. Yine miyoklonusu olan hastalarda C refleks amplitüdü anlamlı olarak yüksekti. Medyan sinirin bilekte uyarımı ile PMR görülme oranı da benzer sekilde yüksek olarak saptandı. Bu bulguların miyoklonus olan DPH'da çok hafif düzeyde kortikal bir tutulumu yansıtabileceği ve PMR'in elektrofizyolojik olarak incelenmesinin, kolay uygulanır olmanın yanısıra ek bilgi veren faydalı bir yöntem olabileceği düsünüldü.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/46754.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez 46754 46754 Merkez Kütüphane Tez Deposu
Arıyor...

On Order