Arama bağlamında haksız arama suçu için kapak resmi
Başlık:
Arama bağlamında haksız arama suçu
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
HFK0086514
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi, 2015.
Fiziksel Tanımlama:
xi, 149 y. ; 30 cm.
502:
Tez (yüksek lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2015.
Özet:
Haksız arama suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun kişi hürriyetini koruyan hükümlerinin yer aldığı ‟Hürriyete Karşı Suçlar” başlıklı yedinci bölümünde düzenlenmiştir. Haksız arama suçunun düzenlendiği 120. maddede, hukuka aykırı olarak bir kimsenin üstünü veya eşyasını arayan kamu görevlisinin cezalandırılacağı hüküm altına alınmıştır. Böylelikle kişilerin temel hak ve özgürlüklerinden, kişi dokunulmazlığı, özel hayatın gizliliği ve konut dokunulmazlığı hakları koruma altına alınmıştır. Çalışmamızda, öncelikle arama kavramına yer verilip, aramaya ilişkin genel ilkeler ile usul ve şartları açıklanarak hukuka uygun aramanın nasıl olduğu belirlendikten sonra, hukuka aykırı arama neticesinde oluşan haksız arama suçu ve unsurları ele alınıp incelenecektir.

Unfair search crime, the Turkish Penal Code No. 5237 which includes provisions protecting the freedom of people "Crimes Against Liberty" was organized in the seventh chapter title. According to the article 120 of the organized crime of unfair search, public officials who seek anyone’s superior or belongings illegally will be punished. Therefore, the privacy, inviolability and immunity of residence as the fundamental rights and freedoms of individuals, are under the protection. In this study, first of all the search term was defined by explaining the general principles; procedures and requirements of the search with more details. Moreover, unfair search crime that occurs as a result of unlawful search and their elements were examined after determining how lawful search must beperformed.
Son Zamanlarda Geldi:
54039 (2. kopya)
Ek Yazar:

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
Tez HFK0086514 Tt 1744 2015 Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Kitap Bölümü
Arıyor...

On Order