Skip to:Bottom
|
Content
Amerika protestan fundamentalizmi için kapak resmi
Başlık:
Amerika protestan fundamentalizmi
Dil:
Türkçe
Dil Kodu:
tur eng
Yerel Yer Numarası:
ET000577
Yayın Bilgileri:
İstanbul : İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019.
Fiziksel Tanımlama:
1 online kaynak (ix, 86 s.) : fotoğraf.
Teknik Detaylar:
Sistem gereksinimleri: Adobe Acrobat Reader.

Erişim şekli: World Wide Web.
502:
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Üniversitesi, 2019.
Özet:
Amerikan Protestan Fundamentalizmi’ni incelediğimiz bu yüksek lisans tezinde, Amerikan Protestanlığı içinde dini bir hareket olarak ortaya çıkan Fundamentalizmin tarihi arka planı, tarihsel süreci, temel ilkeleri ve inanç prensipleri incelenmiş; günümüz Fundamentalist kiliselerinden örnekler sunulmuştur. Çalışmanın amacı günümüzde İslamiyet söz konusu olduğunda pejoratif bir şekilde İslamiyet’e atfedilen “Fundamentalizm” kavramının, ABD Protestanlığı içinde ortaya çıkan, Hıristiyanlık ile ilgili bir kavram olduğunu ortaya koymaktır. Tezin ilk bölümünde Fundamentalizmin, ABD’de Protestanlık içinde ortaya çıkış süreci kronolojik olarak incelenmiştir. Tezin ikinci bölümünde, Fundamentalizmin temel dogmaları, ayırt edici ilkeleri, dispensasyonalist tarih anlayışları tanımlanmıştır. Tezin üçüncü bölümünde, ABD’de varlığını sürdüren Fundamentalist kilise ve kurumlardan önemli görülen on beş tanesi incelenmiştir.

This dissertation, which deals with American Protestant Fundamentalism, studies American Protestant Fundamentalism’s historical background and process; fundamentals and basic tenets; exemplifies today’s Fundamentalist churches and organisations. The aim of this study is revealing that the “Fundamentalism” term is not an Islamic originated notion that Islam is accused pejoratively by being Fundamentalist, but it is a Christian term that originates from American Protestantism. In first chapter, deals with historical process of Fundamentalism within Protestantism in USA as chronologically. In second chapter, identifies Fundamentalism’s basic tenets, distinctive fundamentals and dispensationalist conception of history. In third chapter, examines fifteen of Fundamentalist churches and organisations which are existing in today’s USA.
Elektronik Erişim:
Tam metin açık erişim http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/TEZ/ET000577.pdf

Mevcut:*

Materyal Türü
Demirbaş Numarası
Yer Numarası
Raf Konumu
Mevcut Konumu
Materyal Istek
E-Tez ET000577 ET000577 Dijital Tez Koleksiyonu
Arıyor...

On Order

Go to:Top of Page